آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

معلومات کوتـــــــاه راجع به کودک

 

شما میدانید زمانیکه کودکان بدنیا میآیند الی مدت (3) ماه شروع بدیدن ، شنیدن و بعد حرف زدن مینمایند حدف این است زمان در کار است تا رشته های چشم ، گــــوش و زبان با مرکز عصب که پاک و صاف میباشد خود را وصل نمایند و ارتیاط کودک بدنیای که پا گذاشته تامین گردد که اولین ارتباطات با والدین محترم میباشد و مادر را بمرور زمان از حرکات شایسته اش خوشنود و خوشنودتر میسازد .و بالآخره به یک انسان مکمل بمرور زمان تبدیل میگردد .اما حلاصه کلام بنده این است که با کمال تآسف که بعضی از انسانها تا دم مرگ خود را به این مدارج رسانده نمیتوانند زیراکه نمیخواهند ورنه حرف ساده است که آنچه را می بینیم حفظ کنیم ، آنچه را که میشنویم یخاطر داشته باشیم و آنچه را که در قلب ماست صاقانه انعکاس دهیم در غیر آن بحیث  یک عاطل وباطلبار دوش خود و جامعه خواهیم بود .بنآ سه دوره تکاملی انسان را فراموش نکرده و از هر دوره در زمان معین آن استفاده معقول ود رست نمود .  

 
بااحترام فایقه
محمد سرور انوری غوری