آرشیف

2014-12-10

عبد الرحمن افضلی

معلومات کوتاه در باره حجرالاسود

بنام خداوند بی اندازه مهربان ونهایت با رحم
سلام خدمت دست اندر کاران سایت وزین جام غور که واقعآ یگانه تمثیل کننده دردها ورنجهاو مشکلات مردم غور باهمه غوری ها ودانشمندان مان که بنا به مشکلات که سری راه شان قرار گرفته ودرخارج کشورباز ند گی روزمره دست پنجه نرم مینما یند شریک ساختنه از تحلیل های بسیار عالی شان ونظرات کامل شان تمام غوریهائیکه به این سایت دسترسی دارند مطلع ساخته وآگاه میسازد  .
ازینکه حج رکن پنجم اسلام است ومسلمانان در طول سال بطور بسیار گسترده جهت انجام ادآی فریضه حج وادآء عمره وارد کشور عربستان سعودی  میگردند یکتعداداز عازمین بیت الحرام در راستای حجرالاسودطا لب معلومات گردیده اند درین رابطه  معلومات کو تاه رابخد مت.شان ارائه مینما یم امید است جواب شان را دریابند.   
حجراسود  : سنگی ا ست در مکه مکرمه درقسمت شرقی کعبه نصب شده است ، ودر نقطه مقابل وروبروی آن طواف گرد کعبه شروع میگردد ، وار آیات ونشانه های آشکار در حرم امن الهی است ، جهت سخن از جایگاه واحکام  وآد اب مربوط به آن به ذکر مسایل زیرمی پردازیم :
الف : حجر الاسود از بهشت است .
روایات وارد گشته است که اثبات کننده ورود حجرالاسود از بهشت میبا شد، که سفید تر از شیر بوده است ولیکن گنا هان وناروائیها ی بنی آدم انرا سیاه وتیره نموده است . نسائی در سنن خود از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود « اَ لُحَجَرُ الَاَ سُوَدُ مِنَ الُجنَة»     .. وترمذی نیز آنرا با عبارت دیگر از ابن عباس رضی الله عنه روایت نموده است
« نَزَل َ اَلَحَجَرُ الَاَسَوَدُ مِنَ الُجَنَةِ وَهُوَ اَ شَدُ بَیاَ ضاَ مِنَ الَبَنِ فَسَودَ تُه ُ خطاَ یاَ بَنِی آدَمُ »ترجمه : حجرالاسود از بهشت فرود آمده است از شیر سپید تر بوده است ولی گنا هان فرزندا ن آدم ان را سیاه کرده است واگر اثر گنا هان برجما دات اینگو نه میباشد پس اثر ان بر دلها چگونه باشد ؟ پناه به خدا
ب : حجر الاسود بوسیده ولمس میگردد  وبر او سجده برده میشود.
پیا مبر صلی الله علیه وسلم طریقه مشروع تجلیل از حجر الاسود را بما آموزش داده است هرکس بخواهد کعبه را طواف نما ید طواف خود را ازان آغاز میکند ، واگر ممکن شود سنت است که آنرا به بوسد ، واگر امکان بوسیدن فراهم نشد با دست انرا لمس کند وبر روی آن دست بکشد ، سپس دست خویش را به بو سد ویابا عصا وچوب انرا لمس نما ید ، وآنچه از عصا که با سنگ تماس پیدا کرده است ببوسد ، واگر بخاطرترس از ازیت وازار دیگران امکان بوسیدن یا لمس نموددن فراهم نشد ، ازدور با دست به عنوان ماچ وبوسیدن ویا لمس ،به ان اشاره نما ید ،وهمراه باآن تکبیر گوید ، وازدلایل بوسیدن ولمس کردن آن میتوان بروایات ذیل اشاره کرد .
بخاری د ر صحیح خویش از الزبیر بن عربی روایت کرده است که مرد از لمس کردن حجرالاسود از ابن عمر رضی الله عنه سوال نمود، ابن عمر گفت : رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیده ام آنرا لمس وبوسه میزد .
در مسلم از نافع روایت شده است که گفته است ابن عمر را دیدم حجر الاسود را لمس کرد ودست خود بوسه زد وگفت از وقتیکه پیامبر صلی الله علیه وسلم را دیده ام که این عمل را انجام میداد من هم انرا تر ک ننموده ام .
ج : مسح بر حجر الاسود گنا هان را میزداید .
امام نسائی در سنن خود ازعبید بن عمیر روایت کرده است که مرد به ابن عمر رضی الله عنه گفت ای ابا عبد الرحمن چرا من شما را میبینم که این دوقسمت را لمس میکنی ، گفت : از پیمبر صلی الله علیه وسلم میگفت : ان مسحهما  یحطان الخطبه :
تر جمه:{ مسح این ها گنارا میزداید }  پس هرکه با صدق اخلا ص این عبا دت انجام دهد ثواب واجر بزرگ نصیب وی خواهد گشت د : هرکس حجر الاسود را با رعایت حقوق دیگران لمس نما ید روز قیا مت برای او شهادت وگواهی مید هد .
ابن خزیمه در صحیح خود وامام احمد در مسند وحاکم در مستدرک از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : ان لهذا الحجر لسانآ وشفتین یشهد لمن استلمه یوم القیامت بحق : تر جمه: این سنگ دارای زبان ودو لب است وهر کس با رعایت حق دیگران انرالمس نما ید روزی قیا مت برای وی گواهی د هد .
ولذا کسی که میخواهد انرا لمس نما ید روا نیست  هنگام لمس طواف کننده گان را ازار وازیت نما ید واگر چنین کند لمس وی به غیر حق بوده وعلت ضرر واذیت مسلما نان اجر وی از دست میرود وروایت شده است که پیمبر صلی الله علیه وسلم به عمر رضی الله عنه دستور داد ای عمر تومرد قوی ونیرومندی میبا شی ومردم نا توان وضعیف را اذیت مینمائی  پس هر گاه خلوت بود انرا لمس نما ودر غیر انصورت تکبیر گو وبگذر .
وابن عباس رضی الله عنه گفته است : اگر قسمت طراف حجر الاسود شلوغ بود پس سبب ازآرخود ودیگران نشوید .
در هنگام ازدهام نهی بر زنا ن شدت می یا بد .وعطا ءبن ربا ح زنی را دید خواست که رکن {حجرالاسود} را لمس نماید ، عطا ءبروی داد کشید که : زنان نبا ید انرا لمس نمایند واین نهی هنگام ازدهام ووجود مردان بیگانه است .
وهمچنان امور که برخی از عامه مردم بخاطری لمس حجر الاسود قبل از سلام دا  د  ن مام نماز را قطع می نما یند جا  یز وروا نمی با شد:
دوستان محترم این بود  معلومات بند ه رابطه به حجر الاسود که خدمت شما علاقه مندان گذاشتم امید است در صورت کم وزیاد ان که از طرف من تقصیر صورت گرفته باشد من را یاری رسانده همکا ری بیشتر نما یند ……

با احترام
 عبد الرحمن افضلی غور مرکز فیروز کوه