آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

معلومات پـــروژه هـــای انکشافی ولایت غـــــــــور

 

بنام خداوند بزرگ وتوانا  

حالت پروژه های انکشافی در ولایت غور بدون پروژه های بخش همبستگی ملی در طی سال 1388 قرار ذیل توحید می گردد
 

هزینه مالی

تعداد پروژه ها

حالت پروژه ها

شماره

625552070 افغانی

210

پروژه های تکمیل شده

1

352685640افغانی

102

پروژه های تحت کار

2

62865790افغانی

5

پروژه های که منظوری دارد

3

1041103500افغانی

315

مجموعه

4

 

ودر سال 1388 به تعداد 215 پروژه از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت غور به پایه اکمال رسیده است .
معلومات فوق به اساس راپور های ادارات وتوحید ریاست خدمات سکتوری ولایت غور تهیه شده است .
 
فرستنده محمدامین (وکیل )

رئیس تنظیم اب غور