آرشیف

2015-1-8

سید ضیاء احمد ضیائی

معلومات مختصر در مـورد کشور شاهی دنمارک

 

جغرافیه و جمعیت

جمعیت دنمارک به سختی به بیش از ۵،۴ میلیون نفر میرسد. ۸۵درصد ازین جمعیت در شهرها زندګی میکنند.تقریبآ۱،۶میلیون نفر در پایتخت آن ګپنهاګ و حوزه ګپنهاګ بزرګ زندګی میکنند.دومین شهربزرګ دنمارک آرهوس(Århus)با جمعیتی در حدود ۳۰۰۰۰۰ سه صدهزار نفر میباشد.زبان رایج در سراسر کشور دنمارکی است.تقریبآ ۵درصد از کل جمعیت دنمارک در حدود ۲۷۰۰۰۰ دوصدوهفتادهزار نفر خارجی هستند. که شامل مردم کشورهای شمال اروپا،اروپای مرکزی،آمریکای شمالی،جاورمیانه وآفریقا وآسیای جنوبی می شود.

معلومات مختصر در مورد کشور شاهی دنمارک

جزایر متعدد

دنمارک از شبه جزیره یولند Jylland  و ۴۰۶ جزیره دیګر تشکیل شده است. بزرګ ترین جزایر دنمارک شیلند Sjælland و فون Fyn میباشد. بسیاری از جزیره ها کوچک هستند و افراد کمی در آنها سکونت دارند.
 
کپنهاګ پایتخت دنمارک  بزرګترین شهر کشور بوده و در شیلند قرار دارد. بزرګترین شهر هادر یولند عبارتند از آرهوس ،آلبورګ Aalborg))،اسبرګ Esbjerg) )و اودنسه( Odens)بزرګترین شهر جزیره فون میباشد. بیشتر نقاط دنمارک در نزدیکی ساحل دریا قرار دارند. دنمارک دارای یک خط ساحلی به طول تقریبی  ۷۳۰۰ کیلومتر میباشد. دنمارک فاقد کوهستان است ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا به ۱۷۳ متر می رسد.بخش اعظم خاک ګشور دنمارک را زمین های زراعتی تشکیل میدهد.
دنمارک دارای یک شبکه ګسترده جاده ای و خطوط آهن است. مسافران میتوانند با استفاده از قطار یا بوس در اکثراوقات روز وشب همه نقاط کشور سفر کنند.کشتی ها نیز امکان تردد بیشتر جزایر را فراهم می آورد. جزایر یولند، فون و شیلند را پل ها به یکدیګر وصل میکند.یک پل دیګر نیز شهر کپنهاګ را به مالمو(Malmo )در سویدن را به هم وصل میکند.
 

 معلومات مختصر در مورد کشور شاهی دنمارک

بخشی از اسکاندیناوی

جزایر فارو (Færøerne) و ګروینلند (Grønland)بخشی از اتحاد مشترک پادشاهی دنمارک بوده ولی خود مختار میباشند.
یعنی مردم آنها شهروند دنمارک محسوب شده و نماینده خود را در پارلمان دنمارک انتخاب میکنند و علاوه بر آن مجامع دموکراتیک خود را دارند.
دنمارک بخشی از اسکاندیناوی است. پنج کشور شال اروپا عبارت اند از : دنمارک ، سویدن ، ناروی ، فنلند و ایسلند ، به علاوه مناطق خود مختار ګریلند ، جزایر فارو و اولند (Aaland). دنمارک عضو اتحادیه اروپا (EU) میبا شد.

 معلومات مختصر در مورد کشور شاهی دنمارک

سر زمین بایسکل سواران

دنمارک یکی از کشور های است که در جهان دارای بیشترین تعداد بایسکل سوار می باشد. در ساعات ازدحام ترافیک شهر، تعداد زیادی بایسکل سوارـ والدینی که فرزندان خود را حمل میکنند ـ را در راه منزل یا محل کار ، شیر خوار ګاه ، کودکستان و مکتب مشاهده خواهید کرد.

 معلومات مختصر در مورد کشور شاهی دنمارک

 
تحیه شده از یاداشت های برای شهروندان جدید دنمارک ناشر (وزارت امور پناهنده ګان).
ترتیب دهنده (ضیایی)
دنمارک 30 اکتوبر 2011
 
تقدیم به علاقمندان وبسایت جام غورمعلومات بیشتردر مورد کشور دنمارک نظر به علاقه خواننده ګان تهیه خواهد شد.