آرشیف

2019-9-24

محمد دین محبت انوری

معلومات جفرافیایی در باره ولسوالی لعل وسرجنگل

ولسوالی لعل و سرجنگل به سمت شرق ولایت غور به فاصله 128 کیلومترفاصله موقیعت دارد ویکی از ولسوالی های دورافتاده وکوهستانی با آب وهوای سردسیر بوده ودرخشکه قراردارد.عموم مردم آن به زبان هزارگی لحجه ی محلی صحبت میکنند، که تمام ملیت مردم آن هزاره است. شغل اکثریت ساکنین آنرا زراعت و پرورش مالداری تشکیل میدهد. دریای هریروود ازیک قسمت قریه جات این ولسوالی میگذرد برخی ازین قریه جات ازین دریا استفاده میکنند.
قریه جنگلک کرمان ولسوالی لعل وسرجنگل  ولایت غور درسمت شمال شرق آن ولسوالی به فاصله 45 کیلومتر موقیعت دارد دوطرف آنرا کوهای بلند ومرتفع وبا قلعه های تیز وبلند احاطه کرده است.وازجمله قریه های خشسکابه وبا بیشترین زمین های للمی میباشد درین قریه به تعداد 190 نفر(نفوس) زندگی دارند که درسروی ابتدایی برنامه میثاق شهروندی به تعداد25 خانواده شناسای گردیده است. 
این روستا ازیک محله به هم نزدیک تشکیل شده که مجموع زمین های آبی آن 200 جریب وزمین های للمی آن 700 جریب میباشد.
درین قریه یک  مسجد وجود دارد وفاصله قریه ازکلینک صحی فرعی 45 کیلومتر وازمکتب لیسه 4 کیلومترمیباشد.درین قریه قبلا بند آبگردان وچاه آب دستی کارشده است ولی فعلا به دلیل نبودآب غیرفعال میباشد منبع آب این قریه ازچشمه میباشد که مقدار آب آن کم بوده وبه باران های موسمی ارتباط دارد.
سالیان درازیست که  اهالی بیشترین عواید شانرا از راه زراعت ومالداری بدست می آورند ولی درین اواخربه اثر تمرین وآگاهی ازپوسترهای برنامه میثاق شهروندی،مردمان کم زمین وبی زمین را مالکان زمیندار کمک نموده بطورمثال مقداری از زمین للمی وآبی شانرا بطوررایگان دراختیارافراد فقیرقرارداده تاکشت نمایند وحاصل آنرا باخود ببرند. بدین ترتیب بعضی ازافراد طبقه فقر وفقیرترها احتیاجات روزمره شانرا ازداخل قریه تکمیل می کنند.برعلاوه شغل زراعت به نگهداری مواشی جمع آوری گیاهان مفیده کوهی وکشت رشقه وشفتل و ترویج باغداری درختان مثمر و غیرمثمرتلاش میکنند.

ادامه مطلب در اینجا