آرشیف

2019-4-4

معلومات تازه در باره ولسوالی تولک ولایت غور

معلومات در باره ولسوالی تولک

    ولسوالی تولک در غرب مرکز ولایت غور به فاصله (195) کیلومتری از آن قرار دارد. حدود ا ربعه آن از سمت شمال به ولسوالی چشت شریف و ولسوالی اوبه ولایت هرات، از طرف جنوب به ولسوالی ساغر ، از طرف شرق به ولسوالی شهرک و از طرف غرب به ولسوالی فرسی ولایت هرات هم مرز است.

      مناطق بزرگ ولسوالی تولک شامل: تگاب اشنان، دای، دم کوه، زه افغان، بقرستان، جواجه، رباط، چهار راه، گاوکش، میان بند (مینه بند) ومرکز میباشند.

از جاذبه های دیدنی ولسوالی تولک میتوان چشمه های آب گرم زارگی و چالوق، هلنگ عروس، غار های گاوکش و کشکامین، سرجر تهاب و جر باغ در تگاب اشنان را نام برد.

  زیارت خواجه سید عبدالله علوی در مرکز تولک یکی از بزرگان سلسله خاندان آل سادات از زیارتگاه های مشهور در این ولسوالی می باشد.

در ولسوالی تولک ساختمان های اداری مقام ولسوالی ، قوماندانی امنیه ،کلینیک صحی جامع و پمپ استیشن دولتی  ولسوالی بصورت پخته و اساسی اعمار گردیده اند.

    ولسوالی تولک دارای آب وهوای سرد بوده و ار تفاع آن از سطح بحر (2195) متر است. کشت گندم، جو، لنگاش، برنج، جواری، پیاز،کچالو، نخود، سیر، کرابیه و زعفران در این ولسوالی مروج است. زرد آلو، چهارمغز، بادام، سیب و شفتالو از محصولات باغداری این ولسوالی می باشد. منجورک، درونه ،زیره، خرسم، زرشک، پسته، پیاز کوهی و رواشک از پیداوار کوهی در این ولسوالی می باشد. از غذاهای مشهورمحلی در ولسوالی تولک میتوان خلووک ،پلنی، آش لخشک، کاچی و قلور شیر را نام برد.

زبان این مردم دری بوده و به لهجه محلی صحبت می نمایند، درولسوالی تولک به علاوه مردم تاجیک  پشتون ،هزاره  وبلوچ نیز زندگی می کنند.

………………………………………………………………………….

–   تعداد خانواده های ولسوالی تولک در سال 2018 میلادی: (18036) خانواده.

–   تعداد نفوس ولسوالی  تولک در سال 2018 میلادی از منبع برنامه ملی  میثاق شهروندی (103612) نفر.

تعداد مردان: 52472 نفر مرد

تعداد زنان: 51140 نفر زن

–     کد شناسایی ولسوالی تولک: 27-2703  

–    تعداد شوراهای انکشافی: (98) شورا.

–    تعداد قریه جات: (215) قریه.

–     تعداد کلسترهای شورای انکشافی قریه جات: (21) کلستر.

–   سطح سواد: (% 30) .

–   زمین زراعتی آبی (  97936) جریب  و زمین زراعتی للمی (228518) جریب.

–   شغل : زراعت %85  ،  تجارت ، کارکنان دولتی وغیر دولتی %4 .

…………………………………………..

نام های کلستر شوراهای انکشافی ولسوالی تولک:

 

1- کلستر مرکز

2- سرقل

3- عقابخانه

4- چهار راه

5- سنگ خلق

6- چهار تگاب

7- زارگی

8- ده سرخ

9- رزقا

10- دهن کبوترخان

11- خاکچه ها

12- کلور

13- گاوکش

14-تگاب اشنان

15- ریشبزان

16- جواجه

17- رباط

18- دای

19- کوتاه

20- شاخ

21- بقرستان

……………………………………………

نام های شوراهای انکشافی و آمار آن:

شماره  نام – تعداد خانواده –  نفوس

1 خواجه ها-   193    1078

2 کاه درو      238     1199

3 اویان         105     519    

4 گزک      456      2303

5 گدایی      121     651

6 نهاله      171      795

7 دهن رباط     270     1666

8 اسکوان       125      670

9 پای تنگی زارگی  218    1201

10 سر دره    124      719

11 کاریزک       75     395

12 کشکرها     126      663

13 بنفشان       115     707

14 تنگی نبات     94      509

15 دهن استر آباد   211     1157

16 چشمه دراز     296      1504

17 مشکوله ها  231      1403

18 خمین        189    1080

19 سنگ خلق   356    1889

20 صحرایک     75       381

21 رباط زید      86     415

22 سرقل       281      1451

23 چهارخانه     86      443

24 بلوچ ها      134     758

25 قندی رزقا  165    1007

26 قلعه شاخ  166      1207

27 انجیرک   173       870

28 کجایی     162      860

29 غار دای      135      964

30 هزاره دای   175     1544

31 تهاب        195       971

32 دره مگس    181     1169

33 تگاب دای    125      741

34 دهن کبوترخان  263    1553

35 خاکچه ها     176       1313

36 دهن باغچه   246       1429

37 سرآسیاب    222       1210

38 لرک          182       942

39 تهنیک  256         1622

40 شوراب    273       1500

41 مرغزار    170       919

42 چشمه مخ    110    608

43 زرنیچ     118       779

44 پیازی      140    1307

45 استرآباد     71      378

46 تابه سنگ   84      832

47 ماه گل     256     1519

48 تخرید       126       632

49 هوتکها      189      950

50 صوفی ها  266       1710

51 آبشگن        234      1521

52 خیل کمال   100       582

53 گلدان      432        2216

54 کبوترخان    128      978

55 دهن ورقه    123      890

56 ده سرخ      192       1036

57 چشمه میران  152      936

58 آستانه         208      1486

59 مناره         227        1172

60 خواجه میار  121        718

61 سرونه           70      366

62 دشک        152       852

63 ریگچه        147       857

64 تحت قلعه  166       1013

65 دهن زارگی  184       921

66 پای قلعه  232        1362

67 آب بره       136      699

68 دهن کوتاه  105       550

69 بادغیسک    92       649

70 پیلوند      175      1036

71 جره گک     77       416

72 درونه ئی  252      1412

73 ایزدوک        171       1065

74 دهن شاخ      203      1375

75 پهلوانها        171        931

76 خواجه سیمن  241      1255

77 عقابخانه        266       1341

78 کهنه           310        1548

79 سیاه خاک   235         1177

80 دهن گاوکش  190       1000

81 دهن ایزدی    131      1156

82 ایزدی         263         1325

83 جنگجای     149        1086

84 دهن سرونه  169         958

85 خفته            72       370

86 چالوق        177     1180

87 کلور         271       1385

88 کشکامین   271      1479

89 ریشبزان      153       841

90 نوچاره       270       1363

91 دستاسک    241      1233

92 شنگ ها     260       1340

93 سر جنگل    222     1456

94 خشکابه      98         415

95 سنگ کر        194      994

96 سم سنگی    195      1158

97 گردن بریده    190     1139

98 مرغزار زه افغان  217    1282

مجموع:      18036         103612

……………………………………………….

  نام های قریه ها:

شماره   نام قریه    فاصله از مرکز ولسوالی کیلومتر

1- سم سنگی             65

2- گردن بریده            63

3- دهن گاوکش           58

4- زقند                     56

5- دهن زقند             54

6- مناره                 51

7- ده سرخ             49

8- اسپی بز            46

9- کاج                45

10- شینه بقر       44

11-  دهن پیلوند  43

12- جر پیلوند     47

13- دهن درونه یی 45

14- جر درونه یی 47

15- دهن چهارراه   35

16- توتک            37

17- مندیشی       36

18- آبشگن        27

19- پهلوانها       25

20- خلوک ها     27

21- نوچاره        28

22- پای تنگی    30

23- بلندر          32

24- دهن زارگی 23

25- پای زیارت  25

26- نوسم          26

27- نومزار        27

28- گدایی       29

29- ریشبزان    31

30- گزک      32

31- بنفشان     31

32- خیل کمال  29

33- پای قلعه      28

34- خم سیاه       29

35- خم جاروبی   29

36- مشکوله ها     32

37- صوفی ها       37

38- خواجه مراد   40

39- آب سرخ      50

40- دوتایی        55

41- خواجه میار 57

42- کاریزک      43

43- مرغزار        45

44- پنجاب        47

45- آلنجک         47

46- خشنو         51

47- خالکی ها   56

48- تگاب دای  55

49- هزاره دای  56

50- غار دای     58

51- کجایی ها   59

52- گلوگاو       61

53- کلور          63

54- کشکامین 65

55- چشمه سرخک دای 71

56- خواجه سیبک        70

57- کوت و کوله          72

58- انجیرک               74

59- اسپی سبست       75

60- خواجه لربی         72

61- خواجه لربی علیا 71

62- رضوان             60

63- لرک                 55

64- سرتنگی شاخ  65

65- زیر تنگی شاخ      63

66- قلعه شاخ           64

67- سرجنگل         60

68- تابه سنگ       57

69- تهنیک           55

70- دهن کوتاه      48

71- گنجی های رزقا 41

72- قندی ها         40

73- شنگ وسطی  58

74- شنگ علیا      56

75- جنگل          38

76- پیازی         43

77- یکه سم     40

78- رباط میرا  43

79- چشمه مخ  26

80- بلوچ ها     31

81- دربند        26

82- بالینه       33

83- خربید     31

84- هوتک ها  26

85- سیاه سنگک 16

86- تخرید          14

87- خم سنجد   27

88- غال عکه       17

89- برف آبک            20

90- چشمه سرخک  11

91- سردره               6

92- ایزدوک            10

93- دهن کبوترخان  12

94- تنگی گرگچه     14

95- دره مگس         18

96- دهن راه خشک  20

97- راه خشک         21

98- خواجه ها           3

99- چهل دختران     2

100- تحت قلعه       1

101- حیدر آباد       1

102- سرآسیاب       1

103- سنگ سفید   3

104- کشکر سفلی   3

105- رباط زید      11

106- سنگ کر       3

107- قشلاقک       13

108- سنگ خلق   15

109- چهارخانه     12

110- بلبلک         16

111- استرآباد             15

112- دهن استر آباد    17

113- دهن دوشک      18

114- قاوه                  19

115- دشک              18

116- جهره گک      24

117- خواجه سیمن  30

118- آب بره          19

119- دهن کرمنج   14

120- چشمه دراز   16

121- الاره            18

122- سیاه لاخ     19

123- گزک         30

124- نهاله          35

125- زره دان      36

126- دستاسک  40

127- دهن دستاسک  39

128- زرقل             22

129- سم سنگی      21

130- تنگی نبات       10

131- گدای صنم      25

132- اویان             22

133- عقابخانه        29

134- بادغیسک     27

135- کهنه           33

136- دهن کهنه   31

137- تیموری ها  20

138- گلدان        22

139- نالو            34

140- ملخوله       33

141- آلنجک       32

142- سیاه خاک  38

143- جنگلک     42

144- فالیزک      40

145- کشکر افغان  6 

146- ایزدی         60

147- دهن ایزدی   65

148- تیل پنبه       63

149- دهن اجغل   62

150- اجغل          61

151- سرخمین      58

152- خندق         43

153- سربندک      62

154- خمین         57

155- رباط           41

156- دهن رباط    42

157- سرجر تهاب  18

158- خشک آبه    15

159- تهاب           12

160- دهن تیله       42

161- دهن تهاب       11

162- کشکر علیا        8

163-  سرپشته         4

164- جنگجای        34

165- بادغیسک      35

166- زیرنیچ          37

167- درودی         20

168- زلینچه         15

169- کاه درو         9

170- کورابک           24

171- هفتنک          13

172- قلعه فولاد        1

173- جهرک            2

174- چشمه میران  14

175- تلووک          14

176- اسکوان       12

177- زول باز            19  

178- کبوترخان      18

179- شوراب          21

180- خلینه           25

181- خفته           30

182- ریگچه         40

183- سرجنگل        25

184- پشته میرزاده  13

185- سنگ میشینه  25

186- خاکچه ها       35

187- گنداب          30

188- آستانه          36

189- اندرشپی       37

190- علمداری ها  19

191- ماه گل        23

192- گرم آبک       37

193- چالوق          60

194- اسفنیج         57

195- نعل بندان      47

196- خرپال           65

197- انگورگ          63

198- ناسفند          31

199- پیتومراد           48

200- باغیجه یک        52

201- کشکک             18

202- اولاد اغداد        26

203- دهن سرونه      25

204- سرونه             28

205- صحرایک         29

206- کورابک           28

207- سرجنگل         27

208- دهن ورقه        26

209- خم سیاه         35

210- گیمک           46

211- روغنی          15

212- چک آب       15

213- خرناس         25

214-  برمال           45

215- لاخی ها        67

 

…………………………………………………………………………………………

 

–    تعداد مکاتب ولسوالی تولک:  (57) باب مکتب که شامل 10 لیسه،  12 مکتب متوسطه و 35 مکتب ابتدایی.

  در ولسوالی تولک دو باب دارالعلوم دولتی و یک مرکز تربیه معلم خصوصی نیز فعالیت دارند.

 مرکز آموزشی راه فردا و مرکز آموزشی سادات جهت آموزش مضامین دینی، ساینسی ، زبان و خوشنویسی در مرکز   ولسوالی فعالیت دارند.

 

لست مکاتب ولسوالی تولک:

 لیسه ها:

 

1- لیسه سید عبدالله علوی

2- لیسه نسوان مرکز

3- لیسه چهار راه

4- لیسه گزک

5- لیسه گاوکش

6- لیسه تگاب اشنان

7- لیسه دای

8- لیسه سنگ خلق

9- لیسه سنگ میشینه

10- لیسه رباط جواجه

 

متوسطه ها:

 

1- متوسطه تهاب

2- متوسطه تنگی تلوک

3- متوسطه نسوان صحرایک

4- متوسطه درودی جواجه

5- متوسطه گلدان

6- متوسطه نسوان گلدان

7- متوسطه نسوان اویان

8- متوسطه پیلوند

9- متوسطه نسوان تگاب اشنان

10- متوسطه کوتاه

11- متوسطه خاکچه

12- متوسطه زارگی

 

ابتداییه ها:

 

1- ابتداییه بقرستان

2- ابتداییه ریگچه

3- ابتداییه خمین

4- ابتداییه اناث خمین

5- ابتداییه چهارخانه

6- ابتداییه خواجه سیمن

7- ابتداییه جهره گک

8- ابتداییه آب بره

9- ابتداییه نسوان عقابخانه

10- ابتداییه ذکور عقابخانه

11- ابتداییه الاره

12- ابتداییه نسوان گزک

13- ابتداییه نهاله

14- ابتداییه نسوان پیلوند

15- ابتداییه مناره

16- ابتداییه گردن بریده

17- ابتداییه سیاه خاک

18- ابتداییه دستاسک

19- ابتداییه آبشگن

20- ابتداییه تخرید

21- ابتداییه تنگی نبات

22- ابتداییه نوچاره

23- ابتداییه کلور

24- ابتداییه تولکی ها

25- ابتداییه رضوان

26- ابتداییه اسپی سبست

27- ابتداییه رزقا

28- ابتداییه شنگ

29- ابتداییه ماه گل

30- ابتداییه دهن ماه گل

31- ابتداییه نسوان سنگ  میشینه

32- ابتداییه کبوترخان

33- ابتداییه سردره

34- ابتداییه دهن زارگی

35- ابتداییه پیتوباغ

………………………………………………………………………………………………….

مراکز صحی در ولسوالی تولک:

–   تعداد مراکز صحی دولتی فعال  : (6) مرکزصحی  که به ترتیب :

1. مرکز صحی جامع ( (CHCمرکز ولسوالی تولک

2. مرکز صحی فرعی (SHC) منطقه چهار راه

3. مرکز صحی فرعی (SHC) منطقه دای

4. مرکز صحی اساسی (BHC) منطقه تگاب اشنان

5. مرکز صحی اساسی (BHC) منطقه گاوکش

6. مرکز صحی اساسی (BHC) منطقه درودی جواجه.

تعداد پسته های صحی : 49 پسته صحی

تعدا آشیانه های صحی:  5 آشیانه

      (2) تیم سیار صحی (MHT) نیز در این ولسوالی فعالیت دارند.

 

همچنان کلینیک شخصی تشخیصیه (فقیری) در مرکز ولسوالی فعال بوده که خدمات صحی را برای مریضان فراهم می سازد.  متاسفانه این مراکز صحی جوابگوی مریضان و مریضداران نبوده و مریضان جدی به مرکز ولایت هرات جهت تداوی انتقال  داده می شوند.

……………………………………………………

شبکه های مخابراتی ، ارتباطات و خدمات انترنتی:

 

  مردم ولسوالی تولک بخاطر ارتباطات مکالماتی بصورت مستقیم از شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مرکز ولسوالی و از شبکه های ام تی ان و اتصالات بصورت غیر مستقیم که از ولسوالی های دیگر آنتن دهی دارند بصورت محدود استفاده میکنند، شبکه مخابراتی افغان تیلیکام از طریق دستگاه های وی سی ان نیز در قریه جات این ولسوالی مورد استفاده قرار می گیرد و شبکه مخابراتی دولتی سلام از یک سال بدینسو به علت بی توجهی مقامات دولتی ولسوالی و ولایت غیر فعال می باشد.

 

   خدمات انترنتی در این ولسوالی محدود بوده و در مرکز ولسوالی مشترکین از انترنت 2G شبکه افغان بیسیم   و باسرعت پایین از ساعت ده بجه شب الی پنج بجه صبح استفاده مینمایند و اخیرا با راه اندازی انترنت ماهواره ای حدود شش مرکز ارایه خدمات انترنتی در این ولسوالی به مشترکین خویش خدمات انترنتی ارایه میدارند.

انترنت کلب طلوع اولین پایگاه انترنتی در مرکز ولسوالی بوده که خدمات انترنتی را برای مردم مرکز ولسوالی ارایه میدارد.

………………………………………………………………

معادن ولسوالی تولک:

 

در ولسوالی تولک معدن طلا در منطقه نعل بندان ، ذغال سنگ در قریه های کلور، کشکامین، زرنیج و سنگ سفید. معادن گچ در قریه های لرک، اویان، کرمنج . معادن سرب در قریه های زرقل و سم سنگی. معادن سنگ مرمر در قریه های کلور و کشکامین و زارگی موقعیت دارند.

 

    معادن ذغال سنگ، گچ و سرب عملا در این ولسوالی به شیوه ابتدایی توسط مردم استخراج میگردد و برای اولین بار در سال  1395 اولین کارخانه کوچک تولید گچ با برند (گچ صدف) شروع به تولید نمود که پس از یک سال نسبت به ناتوانی مدیریت و نا امنی  کار تولید آن توقف نمود.

…………………………………………………………………………………..

مؤسسات و سازمان ها در ولسوالی تولک:

 

1-  همآهنگی کمکهای انسانی (CHA):  از سال 1999 میلادی تا الحال در ولسوالی تولک فعالیت داشته و در تطبیق پروگرام ها نقش مهمی در این ولسوالی دارد، که از بزرگترین پروژه های عملی آن در این ولسوالی می شود برنامه همبستگی ملی و صحت را نام برد و حالا هم موسسه همکار در برنامه ملی میثاق شهروندی در این ولسوالی می باشد.

 

2- دفتر میثاق شهروندی(PMU): از سال 1396 با آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی در این ولسوالی فعالیت خودرا آغاز نموده و تطبیق کننده پروژه های انکشافی قریه جات و نظارت کننده برنامه ملی میثاق شهروندی می باشد.

 

3- دفتر CRDSA: موسسه غیر دولتی بوده و تطبیق کننده پروژه های کوتاه مدت سازمان غذایی جهان (WFP) در این ولسوالی می باشد که جدیدا در سال 1397  دراین ولسوالی شروع به فعالیت نموده است.

 

4- دفتر  ACF : با تطبیق برنامه زراعتی و توزیع مواد زراعتی به دهاقین جدیدا در این ولسوالی در ماه قوس 1397 شروع به فعالیت نموده است .

 

قابل ذکر است ولسوالی تولک بستر مناسب برای تطبیق پروژه های انکشافی و اجتماعی برای موسسات خیریه بوده که با داشتن امنیت خوب و داشتن منابع بشری این فرصت را مساعد ساخته تا موسسات خیریه و سازمان های کمک کننده در تطبیق پروژه های خویش در این ولسوالی موفق باشند.

………………………………………………………………………………………

محیط زیست در ولسوالی تولک

    در ولسوالی تولک از محیط زیست مانند سایر نقاط افغانستان از طرف مردم و حکومت به گونه درست حفاظت صورت نگرفته و ولسوالی تولک همچنان متاثر از این بی خبری و عدم رعایت اصول محیط زیستی می باشد.

    قاچاق گیاهان کوهی مانند سرش کوهی، مسواک، سبستک و اخیرا بوته های یمه که به گونه وحشتناکی از ریشه کنده شده و هر کیلوگرام به مبلغ ناچیزی در حدود ده افغانی به فروش میرود، نگرانی های شماری از باشندگان این ولسوالی را درپی داشته است.

   بی اعتنایی ادارات زیربط دولتی باعث شده خرید و فروش این گیاهان به یک چالش بزرگ در برابر محیط زیست شود و مستقیما محیط زیست را متاثرسازد. تا جاییکه برای تهیه کردن یک کیلوگرام ریشه سرش کوهی باید در حدود 5 متر مربع  زمین سبز را از بین برد که  با این حساب میتوان گفت چند صد جریب از بستر سبز زمین های این ولسوالی را از بین رفته است.

   خرید و فروش بوته های همیشه سبز  کوهی بنام (یمه) به لهجه محلی از سال 1397 در این ولسوالی رواج پیدا کرده است که مارکت فروش اصلی آن ولایت فراه می باشد، دلالان و فروشندگان این بوته ادعا دارند که این بوته های کوهی بعد از عبور از مرکز ولسوالی تولک وارد ولسوالی شیندند ولایت هرات شده و بعدا وارد ولایت فراه گردیده و در آنجا در فابریکات تولید مواد مخدر بحیث ماده خام استفاده گردیده و بعد از پروسس به عوض کرستال(مواد مخدر شیمیاوی) وارد بازارهای سیاه داخلی و بین المللی میگردد.

   بوته های سبز رنگی که نشانگر زیبایی های طبیعی در کوهساران این ولسوالی بوده کم کم به گونه چشم گیری از بین رفته و متاسفانه در چند سال دیگر شاید نامی هم از آن وجود نداشته باشد.

  محیط زیست هرچند واژه جدیدی برای مردم است اما عدم آگاهی از اضرار رعایت نکردن محیط زیست باعث شده دیرتر قدر محیط زیست را بدانیم.

  امیدوارم روزگاری به محیط زیست مانند یک نعمت بزرگ الهی دیده و از آن به گونه ی که شایته است حفاظت نماییم.

………………………………………………………………………………………..

ولسوالان تولک از سال 1357 تا سال 1397 هجری شمسی

 

1-    دوست محمد خان از ولسوالی تیوره ولایت غور

2-    شاه محمد کوهستانی از ولسوالی تولک ولایت غور

3-    سردار محمد جلیس از ولسوالی تولک ولایت غور

4-    استاد عبدالکریم رحمانی از ولسوالی تولک ولایت غور

5-    سید محمد افضل از ولسوالی تولک ولایت غور

6- عبدالکریم سدید از ولسوالی تولک ولایت غور

7- الحاج محمد عظیم از ولسوالی تولک ولایت غور

8- محمد طاهر سروری از ولسوالی تولک ولایت غور

9- میرزا محمد رسول از ولسوالی تیوره ولایت غور

10-   حاجی فیض محمد ازولسوالی فرسی ولایت هرات

11-   ملا ملهم از ولسوالی بالامرغاب از ولایت بادغیس 

12-   ملا عبدالرحمن از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس

13-   ملا محمد طاهر صدیقی از ولسوالی تولک ولایت غور

14-   الحاج ارباب سلطان خان از ولسوالی تولک ولایت غور

15-   ارباب محمد اتکل از ولسوالی پسابند ولایت غور

16-   الحاج آقا سید بهرام الدین از ولسوالی ساغر ولایت غور

17-   عبدالرحمن فرهنگ از ولسوالی ساغر ولایت غور

18-   محمد نادر دانشیار از ولسوالی تیوره ولایت غور

19-   الحاج تاج محمد تقوا از ولسوالی برکه ولایت بغلان

20-   مولوی سلیمان یوسفی از ولسوالی تولک ولایت غور

 

قوماندانان ولسوالی تولک از سال 1380 تا سال 1397

نسبت عدم منبع موثق و منظم نبودن اسامی قوماندانان قبل از سال 1380 از درج آن صرف نظر گردیده است.

1-    گل احمد خان از ولسوالی تولک

2-       سعدالدین از ولسوالی ساغر ولایت غور

3-          عبدالبصیر حفیظی از ولسوالی تیوره ولایت غور

4-          قوت الله از ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز

5-          عبدالله لعلزاد از ولسوالی تیوره ولایت غور

6-       سید گل غفوری از ولسوالی تیوره ولایت غور

7-       گل اعلم کریمی از ولسوالی دولتیار ولایت غور

8-       علاالدین غوری از فیروزکوه ولایت غور

9-       غلام جیلانی از ولسوالی تیوره ولایت غور

 

 

منابع معلومات  :

–         دفتر میثاق شهروندی ولسوالی تولک.

–         آمریت معارف ولسوالی تولک.

–         www.shayan1991.blogfa.com

–         مرکز صحی ولسوالی تولک.

–         مقام ولسوالی تولک

سپاسمند تان. محمد سعید(شایان)

15 جدی سال 1397 خورشیدی . تولک