آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

معلم

معلم ای فروغ جلوهء اســـــــــرار یکتــــــــــاای
دلیـــل معرفت تعبیرجان خورشید معنـــــــــــاای
سپــهرآفرینش رهنورد کهــــــکشان هــــــــــاای
امین روح وجان هستی سعادت راشهنشــــــاه ای
ســــــــــزاوار دعا گفتن زهرپنهان وپیــــــدا ای

به دامانت چه خوش بگذشت چندی روزگارمــن
بود یادش بخیر آندم که بود از اعتبـــار مــــــــن
بهر جازندگی کردم توبودی افتـــــخار مـــــــــن
خدا اجرت دهد ای مهربان آموز گـــارمـــــــــن
که از فضل تواستادم روانم یا فت بینــایـــــــــی

نبودی گرتواکنون بستهءجهل وجنون بـــــــــودم
بسان گبرهاغافل زرمز کاف ونــــون بــــــــودم
که میگفت شرح ایمانم به نزد حق زبون بــــودم
به آن گرداب نادانی خداداند که چون بـــــــــودم
توای سرمایهء حکمت کلید گنــــــج معنـــــــاای

به عالم ازطفیل توست هرجا اعتبار امـــــــروز
همه این اختراع واکتشاف واقتـــدار امـــــــروز
بودزین ماجرامدیون فضلت روزگار امـــــروز
خدایت برهمه دادست عزوافتخــــار امـــــــروز
جهانت آفرین گویند زین طبــــــع توانــــــــائـی

به هرنسبت که دانستم توسرمشق هنربـــــــودی
به هربستان که دیدم تک درخت باروربـــــودی
فدایت ایکه برمن مهربانتر از پــــدر بـــــــودی
چه میشد تا ابد روحم به دستانت اگر بــــــــودی
نمیبودم دگر هرگز زبون ازرنــــــج تنهــــــائی

به روزت شاد باش وآفرین ومرحبا گفتـــــم
به یادت زندگی کردم وبرنامت ثناگفتــــــــم
بیادم لحظه ی تلخی که ازنزدت وداع گفتــم
به امید قدم بوست هزاران ربنا گفتــــــــــــم
دبیر مسند دانش خرد را عمق وپهنـــــــا ای

به این فرزانگی هرگه سپهرت آفرین گـــوید
وزان دانندگی چرخت به عالم بهترین گــوید
که بهتر ازتو ای استاد من اسراردین گـــوید
صدایت درضمیر گوش جانم ازیقین گــــوید
حریق هرلحظه ی دارد به دیدارت تمنایـــی

 

این پارچه شعررا به پیشوازگرامی داشت ازفرخنده روز معلم وبه یاد روزگاران که بااستادان بزرگوارم سپری کردم نوشتم وبه تمام معلمین عزیز خصوصا به استادان بزرگوارخودم که نزدشان درس خواندم تقدیم میکنم.اگر مشکلاتی از لحاظ فنون شعری وجود دارد دلیلش این است که بنده زیاد چیزی درین مورد معلومات ندارم ازتمام بزرگان که نوشته ی بنده را میخوانند امید وارم عذرم راپذیرفته وبه رهنماهی های استادانه خود این حقیر را مستفید سازند البته ممنون خواهم شد
باعرض حرمت غلام سرور حریق.میزان1392