آرشیف

2015-1-12

adelawari

معضله قــــــــــــــوم گرایی در افغانستان

تشکیل جمعیتهای خورد بزگ تحت نام جامعه، دولت،کشور ، نهاد ازاقوام مختلف امر معمول ونیازجدی مجامع دنیا میباشد. که هیچ کشور جهان ازین امر مستثنی نمانده براساس همین جمعیتهای قومی لسانی مذهبی محیطی است که کشورهاتشکیل میگردد. 
مقررات وقواعد تحت نام قوانین داخلی وخارجی ازسوی امرا وضع برافراد جوامع به هدف تامین نظم ثبات ورعایت عدالت اجتماعی جیلوگیری ازهرج مرج، ارتکاب جرایم،ومبارزه برعلیه مفاسد اخلا قی واجتماعی تعمیل وتطبیق میشود۰ 
مبارزات سیاسی، گروهی، حزبی، مدنی ایجاب مینماید تا براساس اصول اهداف پروگرامهای مشترک برنامه ریزشده عیارگردد. معیارهای رقابت سالم اجتماعی رعایت، برمبنای ارزشها روشهای دمکراسی فعالیتهای مدنی سیاسی طورانجام یابد که مسایل منفی گرایشات قومی تبعیضات جنسیتی مذهبی لسانی وتمایل به این ایده ها نامتبارزبوده. ازنظرمتصدیان امور وعکس العمل اجتماع مردود وغیرمتعارف باشد.
که بدبختانه کشورعزیز ماافغانستان ازین ناحیه سخت آصیب پذیر ودردمند است. اگربه شعارهای ریاکارانه طیف های مختلف اعم از سیاسیون وعده کثیرازطبقات جامعه دیده شود چنین به نظرمیرسد که همه برعلیه این نوع تعصبات مبارزه میکنند. امادرحالیکه واقعیت چیزی دیگری است افعال اعمال کردار سیاسیون، برخوردهای تعصب آمیزمتصدیان امور، سمت گرای تنظیم ها وچرخش کاندیدا درمحورقومیت درعمل برعکس آنچه است که ادعا میشود. برای نیل به اهداف خویش بیشتر به مسایل قومی سمتی لسانی وحزبی تکیه زده وازین خلا درتامین نیازها ومنافع شخصی گروهی خود بهره برداری واستفاده جویی مینمایند. 
درشرایط حساس کنونی که کشورهای منطقه به دنبال منافع سیاسی، اقتصادی خودهستند نمیخواهند افغانستان دارای نظام سیاسی مستقل برخودمتکی باشد همسایه ها برای دستیابی به اهداف شوم خود ازضعفهای موجود درفکرایدولوژی یکتعداد افراطیون تعصبگرا استفاده ابزاری نموده تحت نام قوم سمت و لسان مردمی مارا به چند دسته تفسیم مینمایند درایجاد اختلافات، آتش افروزی درگیریهای داخلی ماراتشویق بجان یکدیگر می اندازند. تجربه تلخ سه دهه گذشته خوب ثابت میسازد که دشمن تا چه حد هشیار ومنتظرفرصت است.
این ما افغانها هستیم که ازتجارب گذشته باید درس گرفت بدون ملحوظات قومی، سمتی، لسانی تحت شعار اینکه همه افغانیم وازافغانستانیم دست به دست یکدیگرداده همگرا متحدباشیم. عملا برای اتحاد و حدت ملی، تحکیم ثبات سیاسی کارنماییم در راهی ترقی کشورورفاه آسایش مردم خود ازهرنوع مساعی مشترک دریغ نورزیم تاخداوند(ج)خوا سته باشد برتمام مشکلات، ناهنجاریها کشورفایق آمده سرافرازبا افتخارزنده گی کنیم .