آرشیف

2014-12-31

انجنیر عبدالمجید حمیدی

معرفی نــامــــــــــه

حـــامـــد بـچـــه احـــد سـاکــن ســـلام خــانــه
فــارغ ز کـــفّ و کـالـر کـردسـت چـپـن شـانـه
 
بود عضو به سی، ای‌‌،ای‌‌ تبدیل به ای‌‌،ایس،ای‌‌
بـگـرفـت ز یـونـیـکـــال ایـن مـنـصب شاهانـه
 
جیب خرچش زایران است، خدمتش به امریکا
اعـــراب و اروپــا را گـــپ داده چــه رنـدانــه
 
در رای تـقـلـب کـرد، چـوکـی ره‌ تـصاحب کرد
بـگـرفــت مـعــاون هــا، چـنـد دزدک جــانـانـه
 
چـنــد تــن‌ ز وزیــرانـش مشهـور به استـخبار
یـکـعـــده دیــگــر هــم، وابـسـتـــه بـه بیگـانـه
 
در بـحــر فـســاد غــرقــنـــد ارکـــان ثـــلاث ا‌و
هـــرکــس نـبـود فـاسـد، خــوانـنـد کـه دیـوانـه
 
قــطـــاع الـطــریـقـــان را آزاد کـنـــد از بــنـــد
بــا دانـش و بــا فــرهـنـگ در کـنـده و زولانـه
 
تا کشته چو شد یک قوم توظیف کمسیون کرد
دیـگـــر نـکـنــد پـرسـان یـادش شـده بـیـگـانـه
 
مــردم هـمـه مـحـتـاجـنـد صنعت چه بکار آید؟
وارد نـکـنـــد تــاجــــر جـــزٔ سـاجـق پــوقـانـه
 
گــر‌ مـلــک تـبـــاه گـــردد یــا خـلـق گـدا گـردد
هـــرگـــز نـکـنــد تـشـویـش چشمکزن فرزانه
 
تــا خـواب گـــران شــان مـخـتــل نـشود گاهی‌
شـــایـد کـه شـود مـمـنـوع تـوریـد جـرنـگـانـه
 
گـر‌ گــوش فـلـک کـر شـــد از ناله طفل و زن
کــرزی ز ازل کـــر بـود پـنداشت همه افسانه
  
 
انجنیر عبدالمجید حمیدی از هالند.
۷ اپریل  ۲۰۱۱.