آرشیف

2015-7-10

سعدالدین غوروال

معرفی شخصیت علمی وفرهنگی غور
 
 
 محترم داکترغلام حیدر یگانه
نویسنده توانا  شاعربلند آوازه  سرزمین غور:
 فصاحت بلاغت کلام شعری محترم داکتریگانه مرزها ی کشور را عبور کرده هم خوانی وهمپائی با شعرای بزرگ دنیا ی فارسی زبا ن نموده مینماید  ، نوشته ها و داشته ها ی ادبی وعلمی اش جایگاه بلند ی در جغرافیای ادبیات فارسی زبانا ن احرازنموده است .اودرشعرمعاصر (سپید ) کلام شیرین ، قلم روان وتوانا داشته ، درامرتوسعه آن هم پا وهم کلام با سایر شعرای معاصرقدم گذاشته  وسخن وکلام شعری  اش درمرزهای آنطرف دریاها رسیده  است.
محترم داکتریگانه ازایام جوانی ونوجوانی درشعر وادب علاقه مند بوده درسال 1332 خورشیدی درولایت غور متولد در1356 ازرشته دری وانگلیسی موسسه عالی وتربیه  معلم هرات فارغ ودرپست ها وادارات مختلف دولتی ایفای وظیفه نموده است  در1994 میلادی جهت ادامه تحصیلات دررشته زبان وادبیات به کشوربلغاریا رفت بعدازفراغت درهمان دانشگاه بحیث استاد باقیماند
 محترم داکتریگانه نویسنده ، محقق ، پژوهشگروشاعرتوانا عصر ما بوده که،  سروده ها واشعارش چطوریکه دربالا گفتم مرزهای کشور را عبورنموده ، درپشت دریاها  دربلندی ها ی دنیای شعروادب هم چو گل دسته های رنگین کمان شگوفه نموده است  اوبعداز ختم تحصیلات با درنظرداشت جو حاکم  نتوانست به وطن برگردد. مشتاقانه وجسورانه به فعالیتهای خود درشهرهای صوفیه ولندن درامرتوسعه شعر وادب فارسی ادامه داد. ازهمه امکانات برای رساندن اثارونوشته های خود به هموطنان استفاده برد، درین راستاء با تمام دوستان وعلاقه مندان شعرش روابط نزدیک خودرا بدون خستگی  حفظ نموده است
نوشته ها ، اشعارمحترم داکتر یگانه فعلا میان علاقمندان شعروادب فارسی جای خاص خود داشته بردلها چنگ میزند  باگذشت روز درزیر سقف خانه ها درجمع ازطرفداران شعروادب بخوانش وتفسیر آن پرداخته ودرحلقه های ازمردم وجوانان را باخود جمع وجلب میکند
داکتریگانه  درشعر وسروده هایش همیشه درد ورنج زمانه را بیان داسته درراه احراز حقوق حقه مردمش به ویژه غوروغوریها دربرابرسختی های روزگار استاده است.
 محترم یگانه ، شخصیت متواضح، حصین واستواربوده همیشه دربرابر زورمندان ، برخوردهای خشونت بار وسلیقه وی باحرمت کلام برخورد نموده به گفته خودش حتی دشنام را با شعرحافظ وبیدل جواب میگوید هیچ وقت برآشفته نگردیده است
بيشترين دلبستگي ها را دربخش  شعرو ادب   در پژوهش هایش با  فرهنگ مردمش یک جاه ساخته ومیسازد .
مجموعه های شعری یگانه مانند سروده های صومعه ، دمی درتاریکی بود ،غریبانه ها ، چیست نامم ، همه انعکاس دهنده واقعیت های است که ،ازقلب چامعه ما برخاسته درضمیر مردم جاه گرفته است  من بیست پنج سال قبل دوداستان محترم داکتر یگانه   را خوانده بودم درهمان وقت هم محترم یگانه درنوشته های خود زیادتراززبان مردم برای مردم استفاده مینمود که انسان را مشتاق بخواندن ومطالعه آثار خود میساخت
محترم داکتریگانه فعلا درلندن بوده در انجمن ها، محافل وتربیون های دنیای فارسی زبانان حضورفعال دارد .مانند همیش روابط نزدیک با  دوستان وهم وطنان خودداشته چندین مجموعه شعری ازایشان به نشر رسیده وبه دست علاقمندان شعروادب قراردارد . او به مثابه داستان سرای توانا وشاعربلند آوازه کشور کتاب ها داستانها برای علاقمندان ادب وفرهنگ نوشته است در نوشته ها وقصه نویسی هایش کودک ونوجوانان را درمحراق فعالیتهای ادبی خود قرار داده به عنوان بلند دست ترین ادبیات شناس کودک، شناخته شده است
دفاتر «وقتی که آب میگذرد» «سوره های سحر» «شعر دعا وتفنگ» «فلسفه مدرن نوروز».هم ازجمله آثاراین قلم زن چهره است کشور است . درفرجام عرض مینمایم که
اگرصدها صفحه به آدرس شخصیت ادبی وفرهنگی محترم  داکتر یگانه هم بنویسی هنوزناچیز خواهند بود . من نوشته های را درباره شخصیت های ادبی فرهنگی بدون آگاهی آنها نوشته ام اگرکم وکاست وجود داشته باشد با بزرگواری خود معذرت من را قبول نمایند
نمونه از شعر یگانه با خود یگانه
ضـرورتست پيـامي كـه تـن بلـرزانـد
گـزارشـي كـه تـن انـجمـن بلـرزانـد
سكوتِ مـزمن شهر عقيم، كارم ساخت
كــدام خطـبه، طلسـم كهـن  بلـرزاند
مصيبت است و تحمل دو زهر خواب آور
سخن كجاست كه مرده ، سخن بلـرزاند
ز سهم فاجعه لرزيد هست و بود اينجـا
دگـر چـه روي دهد كاين وطـن بلرزاند
به هيچ جرم نلرزد چو هيچ دست، اي واي
بـگـو بـه صُــور، زميـن و زمـن بلـرزانـد
دلـم، وليك گـواهـي نمي دهد هــرگز
كـه هيچ هـود نبـي قـوم  مـن بلـرزاند
بيـار شمـة مهـري كه لابـد اين نــادر
اسـاس كـوه و نـهـاد دمــن بـلـرزانـد
به سيلـوار خشونت، كهـي نگـردد آب
به لطـف عشق، فلك، كـوهكن بلرزاند
سـلام گـرم تو تنها درين هجـوم قطب
قـلـوب منـجمـد مــرد و زن بلـرزانــد
 
*********************