آرشیف

2014-12-25

استاد محمود بی پروا

معرفی افغازستان و اصول کاری آن

 
 
افغازستان کشوری است که درروی کره زمین موقعیت دارد. از روی نامش حدث زده میشود که شاید مملکتی باشد واقع در پس کوه های قاف افسانوی.این کشور از خود اصول کاری خاصی دارد  که بهیچ کشور و نظام دیگری دنیا شباهت و همانندی ندارد.
بطور خلاصه میتوان این اصول را به چهار بخش زیرجدا کرد.
·       هرکس هرچه ازدستش پوره است ، بکند.
·       هرکس هر انچه که گفته میتواند ، بگوید.
·       هرکس هر رقمی که شیطان میخواهد،همان طور کند.
·       هرکس هر رفتاری را که می پسند د ،  برگزیند.
برتری این اصول از دیگر کشورها دراینست که هیچ عملکرد ، گفتار، تفکر و عقیده جرم و گناه پنداشته نمیشود مگر آنکه شخص پول نداشته باشد ، واسطه نداشته باشد و یا هیچ کاری از دستش نیاید. یگانه کار بد دراینجا عاجزی و ناتوانی است و بس.
افغازیها در زبان همه مسلمان اند ولی درعمل هیچ کارشان با اسلام مطابقت ندارد چنانچه همه اعمال انها با اسلام سازگار نیست از سر بریدن انسانها گرفته تا زنا با اطفال خوردسن و دختران خود شان. دروغ و تهمت بستن خصلت خیلی خوب این مردم است و با این کار هزارها افراد ساده و پاک دل را بلعیده اند و رخت رحلت انهارا از این دنیا  بسته اند. چنانچه به اصول عمده کاری انها میخوانید:
اصول عمده : کشتن ،سربریدن انسانها، چور کردن ، دراندن، استفاده جوئی از راه های نامشروع ، زنا، لواطت ، تهمت ، توطئه چینی ، دروغ ، زورگوئی و زورکاری ،تجاوز جنسی با اطفال زیر ده سال چه بچه باشد یا دختر، انتحار و خودکشی ، سو ء استفاده از قدرت و موقف و امثال اینها در این سرزمین یک نوع شهامت و دلیری و افتخار و سربلندی پنداشته میشود. بهر اندازه که شخص بتواند این کارهارا بکند بهمان اندازه  خویشتن را صاحب همت ، اقتدار، نیرومند ی و شجاعت میداند.
نمونه هائی از این کارها یومیه به استماع مردم افغازستان از طریق رسانه ها و مصاحبه های مقامات رسانیده میشوند مثلا سرخط گزارش دهی مقامات دولتی آنست که بگویند روزانه هزارها جریب زمین از طرف قدرت مندان غصب میشود. فساد همه ارگانهای دولتی را تحت الشعاع قرار داده است .همه روزه طفلی یا زنی و یا جوانی از طرف زورمندی کشته میشود. هرآن لحظه کسی ربوده شده و درمقابل خواست پول رها ورنه بقتل رسانیده میشود. هروقت موتری در راه توقف داده شده و مسافرین آن بتاراج و یغما برده میشوند. گاه و بیگاه زن ویا کودکی مورد تجاوز جنسی و خشونت قرار میگیرد. اعضای پارلمان این کشور به حمایت از تجاوزات جنسی  و بعضا وابستگان انان به زنا دست میزنند که مایه افتخار و شهامت آنان را تبارز میدهد.
از همه جالب اینکه کشت و قاچاق تریاک و مواد مخدر از وظایف عالی مقامات ، پارلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی و اشخاص با نفوذ این کشور  میباشد. دیوانگان و نادانان این مملکت را انسانان صادق و راستکار آن تشکیل میدهند زیرا آنان نمیدانند که چطور از اصول عمده کاری مملکت خویش مستفید گردند.
نمونه رفتار: در افغازستان فقط از این نمونه پیروی میشود که میگویند:
" زمانی یک نفر دزد وارد منزل شخص ثروتمندی شد  و تمام پول و اشیای قیمتی ویرا به غارت برد . صاحب خانه خبر شد و چیغ زد و غوغا بپا کرده بالای مردم قریه صدا زد که دزد اموال اورا برده و باید افراد قریه دزدرا دستگیرکنند و از این طریق با او کمک رسانند در حالیکه دزد هم عین همین حرف هارا میگفت. مردم هرقدر کوشیدند که بفهمند دزد کیست موفق نشدند زیرا دزد هم میگفت که دزد را دستگیر کنید و صاحب خانه هم ولی مردم فهمیده نمیتوانستند که واقعا دزد کیست تا اورا گرفتار کنند بناء با این شیوه دزد رهائی یافت و او را کسی  شناسائی کرده نتوانیست."
 در این کشور مقامات نیز عین شیوه را بکار میبرند و دایم هر کدام از انها میگویند که قد رتمند ان چنین میکنند و چنان میکنند ولی هیچ کس گفته نمیتواند که قدرتمندان کدام ها اند تا مردم آنهارا بشناسند. شاید به نظر آنان قدرتمندان همان ارواح ملکوتی باشند که غیر از خداوند هیچ کسی زور شان به انها نمیرسد.
بعضی ها که از زیرکی زیاد کار میگیرند ، میگویند که اگر وزیر شوند ویا صاحب مقام بلند گردند، انگاه قدرتمندان را به مردم افشا میکنند ولی همینکه به چوکی مورد نظر دست یافتند دیگر زنگ شان کر میشود و یادی از همچو حرف ها بمیان نمی آید.
فرق دیگر اصول کاری افغازی ها اینست که اینها هیچ کسی را محاکمه نکرده و اعمالش را بد نمیگویند و تا حال کسی در این کشور بهیچ جرمی محاکمه نشده است.
 برگزاری مصاحبه: زمانی یک مصاحبه ء جهانی در مورد یافتن یک مجرم که از طرف محکمه این کشورمحکوم شده باشد ، از طرف جهانیان در افغازستان براه انداخته شد که جایزه ان هم بسیار بلند بود. هیئت های منتخب از تمام کشورهای پیشرفته در اینجا آمدند تا همچو کسانی را رد یابی کنند ولی هر قدر کوشیدند  کسی را یافته ننتوانستند که بجرمی در افغازستان محاکمه شده باشد. آخرالامر کسی را یافتند که از عاجزی دم عبورگاه مردم افتیده بود و هرکس که از آنجا میگذ شت با لگد خود اورا میزد . وقتی علت را پرسیدند شخصیت های بلند پایه کشوربه ایشان گفتند که مجرم همین کس است زیرا ناتوان است و کاری ازدستش ساخته نیست ازینرو هرکس که از کنارش میگذرد اورا با لگد میزند. از روی آن جهانیان فهمیدند که نزد این مردم هیچ کاری بد نیست و بدی در اینست که کسی از دستش کار ی برنیاید.
 از آن به بعد جهانیان این کشور را سرزمین بی بند و بارنامیدند و اورا بهمین نام با دیگر مردم دنیا معرفی کردند تا هر کس بفهمد که  افغازستان بمعنی کشورد ست و شانه یا کشوری که هرکس هرچه میخواهد و  میتواند بکند.
اکنون هر خواننده این کشوررا بخوبی شناخته میتواند و اگر بهمچو اصولی علاقمند است باکمال میل میتواند در این سرزمین آمده به زندگی آبرومندانه افغازیها به پیوند د.
 
والسلام