آرشیف

2020-6-30

نظیر ظفر

معرفت

كار من تحرير است تعذير نيست
شعر من گلواژه است دلگير نيست

حرف من حق  است و حق نامخداست
بي خدا يي نزد من تدبير نيست

من ز عشق و عشق از ان منست
هيچ گاه دل بهر عشقش پير نيست

خانه اش باز است بر روي همه
درب او با قفل و با زنجير نيست

شيخ و ملا مي هراساند ترا
كار شان جز حيله و تذوير  نيست

اول دين است  با او معرفت
معرفت جز عشق در تفسير نيست