آرشیف

2017-5-23

محمد سرور انوری غوری

معرفت سیاسی اولیه:

معرفت سیاسی ابتدایی در اولین لحظه های خود آگاهی انسان از استقلال و فردیت خودش در برابر دیگران بوجود میاید وقتی انسان وارد مناسبات اجتماعی میشود برای نخستین بار یاد میگیرد که او کیست دیگران که ها هستند ،چرا دیگران با او رابطه بر قرار میکنند وضرورت زندگی اجتماعی با دیگران در چه میباشد این آگاهی ها و پرسش ها انسان را بسوی رفتار سیاسی میکشاند و رفتار سیاسی تدریجا فرد را به شناخت راز و رمز سیاست و هنجار های سیاسی آشنا میسازد ،به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که ابتدایی ترین و اولین بستر خود آگاهی سیاسی همین مرحله در فرد میباشد که میتوان عنوان این مرحله از معرفت سیاسی را  جامعه شناسی آگاهی سیاسی نیز یاد کرد که مطالعه آن تاثیر رفتار دیگران بر رفتار سیاسی فرد را در بر میگیردوهمچنان این گونه معرفت سیاسی در برگیرنده آرا و افکار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را دربرمیگیرد که در هر شخص موجود است و این مرحله گرچه ساده میباشد ولی از اهمیت خاص برخودار میباشد .وبا حیات روزمره مردم سر کار دارد .