آرشیف

2020-6-22

رفعت حسینی

معجزه اندیشیدن در افغانستان

درخاکستان افغانستان ، اندیشیدن، خودش بتنهایی، میتواند معجزه باشد.
درین سرزمینِ شهادت وغزاوغیرت افغانی ـ اسلامی ، اندیشیدن( کانکریت شده به عقیده )بران استوارمی باشد که:
یک.هدهد یا شانه به سر میتواندگپ بزند وسلیمان آنقدر بدرگاه الله مقرب بوده است که توانمندی فهمیدن سخن گفتن شانه بسررا داشته است وروزانه بباغی می رفت وسخن زدن هدهد را می شنید وبه رازهستی پی می بُرد.

دو. درین خاکدان پس ازحکومتداری عدالت عمری مجاهدین ،درهنگام برگزاری محافل نکاح ورقص وعروسی باکلشینکوف ،با خوشحالی وآزادانه،فیرهای هوایی می کنند ودرمحافل یادبودهای  سالانهء مرگ احمدشاه مسعوددرچارراهی های پنجشیروچاریکارو کابل موتردوانی وبا {پکول} ازکلکین موترکم ازکم بایک ملیاردفیرهوایی گوش مریخی ها هم نوازش می دهند.

سه. پس از آغازمصیبت ثورکمیته مرکزی حزب خلق تصمیم گرفت که نام مارکسیزم به فلسفه علمی بدل شده وبه تره کی بنابر اندیشه هایش برای رفاه مردم لقب رهبرکبیرخلق اعطاشود.

چهار. داکتر!غنی رییس جمهوردوسال پیش دریک بیانیه از اندیشهء بدعت آمیزی پرده برداشت:

افغانستان دوهزارسال پیش پوهنتون ویکهزارسال پیش باغ وحش داشت وعدد صفرکشف یک ریاضی دان ازافغانستان است نه کشف یک عرب.

پنج. درویدیو زیرین بنگرید که دریک محفل گرم وآتشین رقص یک [ وحشی] بضرب گلوله کلشینکوف ، باضربه های دهل همنوایی مینماید.

https://www.facebook.com/faruk.hafizi/videos/10158273797630132/

.

شش.درخاکدان افغانستان تصمیم رهبری دولت چنین است:

دهشتگران یعنی طالبان قاتل از حبس رها گردند.

هفت. بدوستم گلم جم وفهیم قسیم مارشال وبه مسعودقهرمان ملی خطاب شود.

….

ودراخیرپرسشی هست:

اگرافغانستان دردنیا نباشد چی کم میشود:

 اشعارمداحی برای ستودن جنایتگران واستبدادوبیداد. سروده های عنصری بلخی ومنوچهری وفرخی وخلیل الله خلیلی وحیدری وجودی.

///