آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

معاهــــده !

معاهده امنيتى بازى پشك وموش شده
دولت افغان بازيچه ى اوباما وبوش شده

سيزده سال طرح وپلان،هم دستوروفرمان
بالاخره دولت فاسد برملت باردوش شده

هوش همه شده مصروف به دموكراسى
مردم بدبخت وگرسنه ديگرفراموش شده

بس ميز مدور،جمعى كارشناس سياسى
ذهن وافكاربرين تبصره هامخدوش شده

امنيت به اين ملت گشته گويا گوهرناياب
زيراامريكه دوست،بدشمن هم آغوش شده

دوست ودشمن نشودتفكيك زين سياستها
جزآنكه ملت افغان دايم خانه بردوش شده

براين همه جرم وجنايات طى اينهمه سال
مجرم وفاسدنه زاريكه قدرت سبكدوش شده

كنون برامضاى اين معاهده مبهم ومجهول
خواب وبيدارهمه سرگشته ومدحوش شده

دبير،سران فاسد،روح مردم ساخته ضعيف
وين ملت سلحشورچه افتاده وخموش شده

 

دبير٢٠١٤هالند