آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

معارف منبع در آمــــــــد برای زورمندان در غور

 

معارف منبع در آمد برای زورمندان در غور

فعالین مدنی ولایت غور با نگرانی از وضعیت معارف در آن ولایت می گویند که معاش معلمین ولایت غور به جیب قوماندانان مسلح غیر مسئول می رود.
مسئولان نهاد های جامعه مدنی ولایت غور روز شنبه با برگزاری كنفرانس خبری گفتند كه با گذشت یازده سال از حضور نیروهای ناتو در افغانستان هنوز هم 70 در صد کودکان در ولایت غور از نعمت سواد محروم استند.
محمد حسن حكیمی، معاون جامعه مدنی افغانستان در ولایت غور می گوید که از 863 مكتب در آن ولایت 600 مکتب غیر فعال می باشد. او می افزاید که 743 مکتب فاقد تعمیر و امکانات ابتدایی چون آب آشامیدنی می باشد.
به گفتۀ این فعال جامعۀ مدنی، تحقیقات نشان می دهد که 90 در صد کودکان در ولایت غور سرگرم کار های شاقه استند.
آقای حكیمی همچنان ادعا می كند كه 80 فیصد معلمان مكاتب غور را قوماندانان مسلح غیر مسئول تشكیل می دهند كه به صورت قراردادی این وظیفه را اخذ كرده اند.
حسن حكیمی میگوید که معارف ولایت غور 4200 معلم دارد و در حال حاضر مكاتب آن ولایت به منبع عایداتی برای افراد زورمند و تفنگدار مبدل شده است و شاگردان بدون آموزش به صنوف بالاتر ارتقا می کنند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز این موضوع را تایید كرده می گوید که پول دولت افغانستان به نام معاش معلم در راه های نظامی و مخالف با منافع ملی به مصرف رسیده و در جیب افراد زورمند می ریزد.
خواستیم در این مورد نظر رئیس معارف ولایت غور را نیز داشته باشیم اما با وجود تماس های مكرر موفق به اینكار نشدیم.
غور یكی از ولایات دور افتاده افغانستان است كه به دلیل كوهستانی بودن راه ها، همواره منطقۀ مناسب برای فعالیت مخالفین مسلح دولت به شمار رفته است.