آرشیف

2016-7-24

رسول پویان

مظاهرۀ خــــــونـیــــن کابل

داعـش هـم عـقیده و از جنس طالـب است
تولید هردو جانی زیک ریخت قالب است

کشتار طفل و پیر و جوان کار و بار شان
از قلـب هردو شـفـقت رحمان غائب است

داعـش اگـر مظاهـره را می کشد به خون
طالـب قـاتــل هـمه از هــر جـوانـب است

نـور خـدا ز ظـلمت شـیـطان طلـب مکــن
خشم و غضب به سینۀ طالب، غالب است

آل سـعـود حـامـی و همـکار داعـش است
تـرکـیه و قطـر بـه دشمن مصاحـب است

آی اس آی مـادر قـتـل و تــرور و جـنگ
داعش وطالب حاصل طـرح اجانب است

طالب ده ها هـزار نفـر را بـه خون کشید
اعــلان غمشـریکـی طالـب، جـالـب است

طالب فـقط نـه صـورت انســان می کُـشد
با عشق و مهر وسیرت آدم محارب است

داعش اگر به آتش و خـون می کشد بشر
طالـب نیـز عامـل صـد هـا مصائب است

جنگ و تـرور کشـور مـا را کـند خـراب
جنبـش علیه طالـب و داعـش واجب است

هـر دو بـود دشـمن خونین خاک و خـلـق
آزادی و صــیــانـت مـا را ســالـب اسـت

پـشـت قـلـم ز درد وطـن بارهـا شـکسـت
یـارب تـابـکی دل خـونیـن مطالـب است

24/7/2016