آرشیف

2015-10-7

نثار احمد کوهین

مظاهره غور و پیام من:

هم دیارانم! ببخشید! ضرب المثلی است که میگویند (کار پیرزالک را که تمام کردند بعد پیرزالک دروازه خود بسته می کند.) روز نخست تقرری جنابه جوینده با تمامی دلایل منطقی با درنظرداشت وضعیت عقده تی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی  در غور و کار کرد جنابه در پارلمان و پیامد آینده آن در آینده غور حضور جوینده را فاجعه خواندم؛ اما با کمال تاسف نه  جنابه که جنون قدرت بی خودش نموده بود فکر کرد و نه هم آن لباس روشنفکران کور و کر فدای و متعصب که  در اطرافش مگس وار پرسه میزدند، و حالا پیامد و دست آورد (نفاق بزرگ قومی) را بار دیگر به ایشان تبریک گفته  و بر مردم عام غور تسلیت و بیدار باد عرض میدارم.

جنابه جوینده وحامیانش!
اربابان شورا!باهمین کوتافکری هاوتنگ نظری تان سه صدسال می شود غوررابه گورمبدل نمودیددیگه چی می خواهید؟ 
واقعن کسی درغوروجودنداشت که از جناب جوینده پرسان کند که شمادرپارلمان چی نهالی رابه منافعه مردم مظلوم غورغرس نمودیدکه حالا تصمیم به باغ سازی گرفته ید؟وفعلن هم کسی نیست از جناب ریس شورای ولایتی پرسان کندکه بزرگوارشمادر دو دور ریاست شورای ولایتی کدام دست آورد را داریدکه حالا قهرمان صحنه بر آمده ید؟مردم عام غور!جوانان! تحصیل یافته گان!به خاطرخدامسولانه بیندیشیدنه جوینده وکارکردآن ارزش دفاع را دارد ونه کارکردوکلایی شورای ولایتی.درموجودیت صدها تحصیل کرده بیکاردرغور ولایت جوینده و وکالت وکلایی شورای ولایتی وپارلمان برای من به عنوان یک دانشجو شرم آور وغیرقابل تحمل است. من حمایت مردم غوررا ازمشت بیسوادکه سه صد سال می شودغور رابربادساختند توهین،تحقیر وبی حرمتی به علم و دانش، تحصیل وتحصیل کرده میدانم .
مردم غور! پیر وجوان! باسواد وبیسواد! لطفن مسولانه بیندیشید ویکبار باوجدان تان مراجع کنید وراجع به دلیل عقب نگهداشتن یک بارم شده تفکر کنید!جوانان وتحصیل کرده های غور! پرچم حق خواهی را از دست تزویر گران گرفته وخود بلند وچراغ روشنگری روشن و قاطعانه بابرنامه دقیق وهمه جانبه بر هر دوطرف نه بگویدوحق بگیرید!
 تاچی وقت دانش در دیارماخوار وزبون ودانشمندان مافراری ودور ازشهر ودیار خود باشند؟ تاچی وقت بیسوادان، معامه گران وقلدران درجنون قدرت مست باشند وبرشما و اندیشه تان شلاق حاکمیت بزنند و همچون"چهار پا ی بدوکتاب چند" بارتان داشته باشند!برخیزیدبرتعصب چلپا وبرحق وصداقت وعدالت تک مار بزنید.
بیدارشوید! وهوشیارباشید! …

کوهین