آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

مطلب طـنـــــــــــز

این مطلب جهت تنوع و کمبود مطالب طنز در وبسایت جام غور تهیه شده امید است که این چند مطلب طنز برای چند لحظه ی هم که شده لبخند را به لبانتان جاری سازد.

آیا میدانید
با حذف جمله “خب دیگه چه گپاس” از زبان فارسی
ارزش سهام شرکت های مخابرات 80 درصد کاهش میآبد!

 

مردم دنيا زمان را 3 حالت مے بينن. . .
اما ما افغانها 4 حالت..؛!!!! زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آينده، او قایتا

 

می دانید چرا با ازدواج دین آدم کامل میشه؟
چون تا قبل از ازدواج فکر میکنی دنیا بهشته …!!؟
اما بعدآ به جهنم هم اعتقاد پیدا میکنی!!!؟؟؟

چیز چیست ؟!!
کلمه ایست شگفت انگیز در زبان فارسی
که میتواند جایگزین تمـــام کلمات دیگر شود

خردمندی بر سر مزارش نوشته شده است
کودک که بودم میخواستم دنیا را تغیر دهم
بزرگتر که شدم متو جه شدم دنیا خیلی بزرگ است خواستم کشورم را تغیر دهم
کشورم را نیز بزرگ دیدم خواستم شهرم را تغیر دهم و در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را تغیر دهم 
شاید اگر روز اول خود را تغیر داده بودم اینک که در آستانه مرگ هستم دنیا نیز تغیر کرده بود.

جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت:
بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرماشد: 
بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت بلی من مسلمانم
جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد ، پیرمرد و جوان مشغول
قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگرد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید :
آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟
افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت
کرد و گفت :
چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود !!!