آرشیف

2020-4-29

دکتور محمد انور غوری

مصیبت در مصیبت
 
چند ماه قبل در اثر بادهای شدید و مداوم، ازکشور های عرب، سیلهای ملخ به ایران سر ازیز شدند، به شرق این مملکت رسیدند . متاسفانه دیروز(۸ثور۱۳۹۹) طوفان ملخ از ساحه هرات وارد کشور ما گردید( خبر بسیاربد). این در حالی است که جولان کرونا هنوز بحد اعظمی نرسیده، نفاق سیاسی بیداد می کند ، در آستانه هفت و هشت ثور، هرکدام ازطرفداران این دو روز ، خود را قهرمان ملی قلمداد نموده جانب مقابل را محکوم و اهانت می نمایند.
هاو برادر! اعمال نیک و بد همه ما ، در زمان و مکان مشخص طور مستند با امکانات زمانه ثبت شده اند و قاضی حقیقی خداوند است. نه بادعا و نه با ادعا هرگز شهر لندن پایتخت فرانسه نمی شود. کاشکی بخود می آمدیم، هرکدام ما بدی های خود و خوبی های دیگران را درک می نمودیم از خدا طلب استغفار می کردیم، جهت دفع بلاهای مصیبت بار روزگارهمدست می شدیم که « خیال است و مهال است و جنون».
امابلاهای روزگار: نفاق چندبعدی، آنارشیزم مطلق، نا امنی ، دزدی، قتل ، غارت، تعصب، جنگ داخلی، رسوخ قوم گالیه، خروج بی نتیجه خارجی همرای دهل و دمبک، وبای کرونا والقصه طوفان ملخ.
هرکه ناموخت از گذشت روزگار ××× هیچ ناموزد زهیچ آموزگاز
انجام کار؟ خیلی واضح است. برای تعویض انارشیزم به این وسعت، یک دیکتاتوری مطلق زنگی مست با تیغ آیدیالوژی افراطی درراه است وآمدن آن حتمی. تا دور دیگر یا نصیب.