آرشیف

2017-5-15

دوکتور ص. سعیدي

مصالحه سیاسی و منطق سخن!

مواضع اخیر جناب امرالله صالح و سفارشهای من:

 

جنګیدم و جنګیدی، کشتم و کشتی. 

نه از دست تو چیزی بزرګ بدست آمد و نه از دست من. نه تو تمام شدی و نه من. 

نفیه کردی و نفیه کردم. نه تو تمام شدی و نه من. 

 

در درین ٤ دهه ملت افغان ، ناموس و

دختران عزت افغان، قتل و غارت و تباهی بی 

سابقه را دیدند. 

چایې څادر لیدلای نه وه 

اوس د جمرود په غاښي ځي سر تور سرونه. 

(پژواک)

دشمن چاق شد و هم تو و هم من در خدمت خارجیان و در خدمت منافع ستراتیژیک دیګران عملاً قرار ګرفته، وطن من و تو خراب میشود و دیګران ثمرهء  آنرا میچینند. 

 

حال چه باید کرد که به اين ظلم، قتل و تباهی خاتمه داد و یا حد اقل به تدریج از بین بداشته شود. 

تفاهمات و مصالهء  ممکن ایکه  نتایج مطلوب، انساني و ختم جنګ  برسیم؟ 

 در وطن خویش ملک سرنوشت خود شویم و 

 

من هویت و برنامهء خود را دارم و تو خود. 

راه حل چیست؟ 

حساب ګذشته: چند من را کشتی و چند ات را کشتم؟ میخواهی ادامه دهی. باشه، بسم الله. نمې خواهي ادامه بدهی. باشه. بسم الله. 

حزب اسلامی و حاکمیت کابل این دوهم را انتخاب کرد و ادامه جنګ و کشتن یکدیګر را توقف و راه تفاهم را در دست ګرفت و  درست هم کردند. 

قاعدهء بعدی کار: 

من از تو امتیاز نمی خواهم و تو از من. من در براندازی تونیستم و تو در براندازی من. 

 من خارج از حاكميت در تحكيم صلح كمك ميكنم. 

واماقربانیان قبلی، محاکمه وعدالت: درست است علیه من ادعا های است و علیه شما ادعا های است.  عدالت تأمین شود اما فرصت و قوت اين تأمین عدالت کدام و مرجع و فرصت آن و این ثالث بالخیر، عادل و قاضی کیست؟ 

وجود ندارد و یا هم توان ندارد. بلی وجود دارد اما توان ندارد. قضیهء اېشچي و کابل بانک را مثال میاوریم. 

از جانب دیګر وقت ما با این اعمال تاسف بار برادر کشی ګذشته سپری شده و به حال و آینده تمرکز ما کم و ضعیف میشود. میدانیم این عدالت نیست اما انتخاب دیګر هم مضر است و در عدالت الهی همه به جزای اعمال خواهند رسید. ګفتن و نوشتن اش ساده اما راه دیکر ممکن نیست. 

برعلاوهء این من به هویت خود و برنامهء خود و شما به هویت و برنانهء خویش. 

راه حل و راهکار اینده کدام است؟

یګانه مرجع دادن مشروعیت و هویت من ملت من است و ملت افغان اکثریت مسلمان و مسلمان تحت هدایت کتاب الله و سنت رسول الله و ادای رسالت علماء در روشن کردن ګپ و موضع حق و مساعدت در انتخاب نیک ملت را رهنمایی کرده و ما به ملت مراجعه کرده و ملت را مرجع مشروعیت میدانیم و مطابق خواست شان در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله عمل میکنیم و فرصت انتخاب را به ملت میدهیم. 

 

به فهم من باوجود تمام ناملایمات و جنایات واقع شده این یګانه راه ممکن است که ما را به سرمنزل نجات، سلاح و فلاح برده میتواند لذا از پروسهء مصالحهء سیاسي و توافق حزب اسلامی و حکومت کابل باید مواظبت و تأئيد کرد و به صلح و استقرار باید و باید فرصت و مجال داد. انتخاب دیګر خطا و بردن افغانستان دوباره به جنګ خیانت نابخشودنی است. انتخاب با شماست. 

من به فراموش کردن ګذشته مخالفم و انرا توهین به خون شهداء میدانم. اما ګذشته برای انتقام نه، بلکه ګذشته برای حال و آینده است و به آن باید به این عنوان و به عنوان برحذر بودن و اموزش استفاده کرد. راه و انتخاب دیګر وجود ندارد و اګر هم است، خطاء است. 

 

و ها آنچه جناب امرالله صالح شخصیت خوب کشور میخواهد همراه با یک سوء تفاهم و فاوت  است. این مطالبات جناب امرالله صالح زمانی درست بود و است که شما ها و حاکمیت با تمام ارګاه و  بارګاه و ١٣٠ هزار عسكر جهان و ….  جناب  ګلبدین حکمتیار را دستګیر میکردید و حال از نزدش میخواستید که معذرت بخواهد و این و آن. وی دستګیر نه شده. وی خود مانند طرف قضیه و به زور خود موجودیت خود را داشت، حفظ کرده و حال یک طرف قضیه است. 

درچنین شرایط تقاضا و مطالبات ديګر که آن در صورت دستګیری ممکن بود حال از جانب حزب اسلامی مطالبه کردن، مطالبهء خطاء ، نادرست و غیر واقعی است. 

لذا باید بر میکانیزم های کار کرد که قتل و برادر کشی را پایان دهد و ملت سخن اصلی را پيدا کند که در آن زمان انتخاب ملت جناب  حکمتیار و من و جناب امر الله صالح به ملت به خاطر بیاوریم که ای ملت متوجه باشید که کیها بر سر شما چه کردند و چرا باید من را انتخاب و آن حزب اسلامی را انتخاب نه کنید؟ لذا هر مطلب در وقت و زمانش. لذا نباید فرصتهای صلح و استقرار مردم افغانستان را به هدر داد. 

از قهر و غضب الهی باید ترسید و مانع ادامهء خونریزی و برادر کشی در کشور خود و منطقه باید شد. 

 

والصلح خیر

و ماعلینا البلاغ المبین

توکل علی الله، نعم المولی و نعم الوکیل