X

آرشیف

مصاحبه خبرنگار روزنامه اصلاح با رئیس تنظیف شهر کابل

       رسانه ها معمولاً در پی دریافت واقعیت ها از متن جامعه بوده و بمثابه چینل  یا پل ارتباطی بین مردم و دولت در راستاء از میان برداشتن چالش ها و مشکلات موجود ، نقش بازی کرده و ادارات ذیربط را در استقامت های کاری شان و پیرامون آنچه که خود مسئولین تا هنوز از آن دور مانده اند ویا در موردش اطلاع  نداشته اند، کمک و همکاری نماید ، روی این اصل، خبرنگارما با آقای نثار احمد (حبیبی غوری) رئیس تنظیف شهرکابل مصاحبه ایرا انجام داده است که شما را به مطالعه آن فرا میخوانیم :

سوال اول: جناب رئیس!

چرا وضعیت تنظیفی شهر کابل خوب نمی شود ؟ علت آن در چیست؟

جواب: این تصویری است که شما از زاویه دید خود بآن پرداخته اید ، اما آنچه واقعیت است و ما از آدرس خود برای شما ارایه مینمائیم ، اینست که ریاست تنظیف با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود خویش در هر 24 ساعت مقدار (5400 الی 6000) متر مکعب زباله های تولیدی تاسیسات شهری را که یک رقم بسیار درشت است ، از سطح شهر جمع آوری و بارگیری مینماید و آنرا به ترانفرستیشن تپه بگرامی انتقال و تخلیه میگردد که بعداً همین مقدار و یا کمی متفاوت تر از آن ، زباله ها از تپه بگرامی ذریعه وسایط تناژ بلند و با استفاده از لودر بارگیری و به محل دفن و تنظیم زباله های شهری در چهل کیلومتری شهر کابل به منطقه گزک دوم انتقال و تخلیه مینماید سپس زباله ها ذریعه چهارچین بلدوزر در محل دفن زباله ها هموار گردیده و روی آن با خاک پوشانیده میشود. و این در حالیست که در شهر کابل در هر 24 ساعت بالاتر از (8000) متر مکعب زباله تولید میگردد. که انتقال این همه زباله های تولیدی در حال حاضر از ظرفیت های ما بیشتر میباشد.

      از سوی دیگر عوامل متعددی وجود دارد که منجر به متأثر شدن محیط زیست و تراکم زباله ها در سطح شهر میگردد که نمیتوان روی تمام موارد آن بحث و مکث کرد لذا از بین آن همه فقط روی چند نکتهء محدود و مهم آن بحث خواهیم کرد:

 • ازدیاد روز افزون جمعیت در شهر کابل.

 • انکشاف سرسام آور شهر بشکل پلانی و غیر پلانی.

 • غیر مناسب بودن و محدود ماندن امکانات و ظرفیت های ریاست تنظیف به تناسب حجم تولید زباله ها و تعداد جمعیت در سطح شهر کابل.

 • عدم همکاری و عدم سهم گیری و مشارکت شهروندان محترم کابل در پروسه تأمین نظافت شهر.

 • عدم موجودیت کانالیزاسیون در سطح شهر که مهم ترین عامل در زمینه آلودگی محیط زیستی و عدم تأمین نظافت معیاری در سطح شهر بشمار میرود.

 • موجودیت افراد جستجو گر که زباله دانی ها و محلات باز تنظیم زباله ها را بخاطر دریافت وسایل موردنیاز شان در هر شب با استفاده از چراغ های لایزری که روی پیشانی و در وسط دو ابرو قرار داده میشود ، دست زده و جستجو میشود ، و زباله ها را به هر طرف پراکنده میسازند تا شی مورد نیاز شانرا از بین زباله ها در یابند .

 • گشت و گذار رمه های گوسفند ، بز ، گاو ، مرکب وغیره در جاده های شهر و محلات تنظیم زباله ها در  سطح نواحی مختلف شهر.

 • موجودیت کلب های ولگرد و مدفوع پراگنده آنها در سطح شهر.

 • خامه بودن یک تعداد جاده ها در سطح شهر که بیشترین آلودگی محیط زیستی را به همراه داشته است.

 • عدم رعایت فرهنگ شهر نشینی توسط شهروندان محترم و متصدیان تاسیسات شهری.

      سوال دوم :- آیا تشکیلات شما جوابگوی امور نظافت شهر کابل است؟ اگر نیست چی برنامه های روی دست دارید تا به نظافت شهر کابل جوابگو شوید؟

      جواب: نه خیر ! تشکیل ریاست تنظیف به هیچ وجه جوابگوی نیازمندیهای فعلی شهر کابل نبوده و مستلزم آنست تا در تناسب با تعداد جمعیت ، وسعت و انکشاف کابل و حجم تولید زباله ها ، در قسمت بالا بردن سطح ظرفیت ها ، امکانات و توانمندی های تشکیلاتی و ماشینری این ریاست بیشترین توجه مبذول گردد.

     ریاست تنظیف در جریان هر سال و در موقع پیشگوئی ساختار تشکیلاتی شاروالی محترم کابل ، پیشنهادات مشخص را در جهت بالا بردن سطح ظرفیت های تشکیلاتی خویش ، بمقامات محترم ذیصلاح ارایه نموده است که تا به حال به آن پرداخته شده و در منصه اجراء قرار نگرفته است و اما در رابطه به جزء دوم سوال تان باید گفت که اداره ما بخاطر تأمین نظافت شهر کابل برنامه های مشخص کاری را روی دست دارد که ذیلاً بآن میپردازیم:

 • برای مدیریت درست زباله ها الی پذیرش پیشنهادات ما در مورد بالا بردن ظرفیت های تشکیلاتی و ماشینری این ریاست از جانب مقامات ذیصلاح ، فعالیت های خدماتی خویش را در دو شفت کاری (شفت کاری روز و شفت کاری شب) تنظیم نموده و شب و روز تلاش مینمائیم تا شهر کابل شاهد ذخایر زباله ها درین گوشه و یا آن گوشه نباشد و تراکم زباله ها به یک چالش برای شهروندان محترم شهر کابل مبدل نه شود.

 • اهداف دور و نزدیک خویش را در پلان استراتیژی کوتاه مدت و دراز مدت اداره مربوطه تثبیت و تشخیص و اولویت ها را معرفی نمودیم تا بموقع به اهداف تعیین شده دست یافته و به امور محوله رسیدگی نمائیم.

 • در قسمت فعال نگهداشت وسایط مربوطه و توزیع پرزه جات و روغنیات برای آنها توجه بیشتر نموده به شعبات ذیربط هدایت داده شده است تا اسناد مربوط را بزود ترین فرصت ممکن طی مراحل نمایند.

 • درزمینه شفاف سازی پروسه های مختلف کاری و سمت و سود دادن فعالیت ها ، با آمرین حوزه های تنظیفی نواحی مختلف و سایر بخش ها در ارتباط نزدیک بوده و لحظه به لحظه برای شان هدایات داده میشود تا متوجه وظایف و مسئولیت های شان در قبال تأمین نظافت شهر و نواحی مربوطه باشند.

      سوال سوم : چی برنامه های برای تأمین نظافت معیاری و استندارد در شهر کابل دارید؟

     جواب: در حالیکه شهر کابل فاقد کانالیزاسیون است و یک تعداد جاده های شهر نیز تا هنوز سیاه نشده و برای معیاری شدن جاده های اصلی و فرعی در سطح شهر به زمان نیاز است و در حالیکه کمیت بازگشت و جابجا شدن مهاجرین در مربوطات شهر کابل با شدت ادامه دارد و روز به روز روند بازگشت عودت کنندگان  افزایش میابد ، هنوز راه درازی در پیش است تا خدمات ما در سطح شهر معیاری گردد و بر بنیاد استندارد های قبول شده جهانی وفق پیدا کند ، بآنهم اداره ما توانسته است خدمات فعلی خویش را تا سطح (%50) معیاری سازد که ذیلاً به آن میپردازیم:

 • خدمات ما در بخش بارگیری و انتقال زباله ها معیاری شده اند ، چون زباله دانی های هفت و یک متر مکعبه در تمام نواحی نظر به ضرورت گذاشته شده اند که توسط وسایط مخصوص بخودش بشکل اتوماتیک بارگیری شده و به ترانفرستیشن تپه بگرامی انتقال و تخلیه نمایند درین بخش همه وسایط و همچنان زباله دانی ها در مجموع بشکل استندارد ساخته شده اند که در سایر کشورها و شهر های پیشرفته جهان کاربرد داشته و تحت استفاده قرار دارند.

 • در بخش جاروب کشی جاده های عمومی شهر نیز یکتعداد وسایط مخصوص که خدمات شان معیاری است ، در سطح شهر توظیف اند و خدمات استندارد را عرضه میدارند. سطح پوشش این وسایط در قسمت جاروب کشی جاده های شهر کابل تا حدود پائینتر از پنجاه فیصد میباشد.

 • در بخش آب پاشی جاده ها نیز وسایط مخصوص که خدمات شان معیاری است ، در سطح شهر توظیف اند که برخی جاده ها همه روزه و یک تعداد جاده های دیگر به اساس ضرورت و تقاضای ریاست های نواحی مصروف عرضه خدمات تنظیفی در بخش آب پاشی جاده ها میباشد، این وسایط در شرایط فعلی تا حدود پنجاه فیصد جاده های شهر را کوور کرده و زیر پوشش در آورده اند .

 • در بخش فاضلاب (چاه های سپتیک) : به تعداد چهل عراده وسایط معیاری (بوزرها یا تانکرهای فاضلاب) توظیف اند که به اساس ضرورت و نظر به تقاضای شهروندان و متصدیان تاسیسات شهری ، خدمات معیاری را در بخش فاضلاب عرضه میدارند و ظرفیت های فعلی ما در سطح شهر کابل بالاتر از پنجاه فیصد نیازمندیها را پاسخ گو میباشند.

 • در بخش یخ روبی و پاشیدن ریگ و نمک روی برف و یخک جاده ها در فصل زمستان : قبلاً با بیل و بیلچه یا ذریعه دست ، نمک و ریگ بروی یخک و برف جاده ها ، پاش داده میشد که بسیار دشوار و در عین حال  زمانگیر نیز بوده ، خوشبختانه در حال حاضر با استفاده از تعداد هشت عراده وسایط مخصوص که در سایر کشور ها و شهرهای پیشرفته و انکشاف یافته جهان نیز معمول و مروج است ، در قسمت زدودن برف و یخک روی جاده ها و پاشیدن ریگ و نمک ، کار گرفته میشود که خدمات ما درین بخش نیز تا حدود (%80) معیاری میباشد.

 • در بخش امحای کلب نیز خدمات که توسط کمیسون مؤظف صورت میگیرد ، بشکل معیاری انجام میشود چون در پروسه امحای کلب تمام معیار های ایمنی (صحی) و تخنیکی برای پرسونل عملیاتی که پروسه را پیش میبرند ، و برای باشنده گان ساحات زیر پوشش رعایت میگردد  از وسایل لازم مثل ماسک ، دستکش یکبار مصرف، پاکت های پلاستیک و غیره استفاده میگردد.

       سوال چهارم : شاروالی کابل از کدام روش ها درمورد خدمات رسانی شهری استفاده میکند ؟آیا برای کابل بزرگ اداره شاروالی کابل در قسمت خدمات رسانی موفق است؟

       جواب : عجالتاً شاروالی کابل از طریق ریاست تنظیف زباله های تاسیسات شهری را مدیریت میکند و از روش های مختلف (سنتی و میکانیزه) در قسمت جمع آوری ، انتقال ، تخلیه و دفن زباله های جامد تاسیسات شهری استفاده میکند ، و در قبال جزء دوم سوال تان باید گفت که نظر به چالش های موجود از جمله سطح پائین رعایت فرهنگ شهری ، عدم مسئولیت پذیری شهروندان محترم کابل در راستای تأمین نظافت شهر ، عدم سهم گیری و مشارکت مردم در برنامه های منطقه پاکی و کوچه پاکی بمقصد حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محیط زیستی ، مشکل است بصورت عموم ادعای موفقیت در زمینه خدمات رسانی به ویژه خدمات رسانی تنظیفی را  نمود اما انچه واضح است و ما روی آن تاکید ورزیده ایم ، اینست که به تناسب تعداد جمعیت کابل ، توسعه و انکشاف شهر ، حجم تولید زباله های جامد در سطح شهر ، تعداد شهرک ها و ازدیاد تاسیسات شهری و پائین بودن ظرفیت های بشری و ماشینری ریاست تنظیف ، کار های را که ما انجام میدهیم کاملاً موفقیت آمیز بوده و نشاندهنده مدیریت درست و سالم ما در خصوص دفع ، دفن و زدودن زباله های جامد شهری میباشد.

      سوال پنجم: چی فکر میکنید ، اگر شاروال جدید معرفی شود و از خارج آمده باشد و با شهر و فرهنگ کابل آشنا نباشد ، سرنوشت کابل چی خواهد شد؟

      جواب: در حالیکه تا هنوز شاروال کابل رسماً از جانب مقام محترم عالی دولت ج-ا-ا- معرفی نشده و سمت شاروال کابل نظر به تشکیل خالی و امور شاروالی کابل توسط جناب محترم دیپلوم انجنیر عبدالاحد (واحد) سرپرستی میگردد، قبل از وقت خواهد بود تا به اساس فرضیه های تخیلی و حدث و گمان ها د رمورد کارکردها و فعالیت های شاروال جدید کابل پیش داوری نمایم ، من امیدوار هستم و آروز میکنم تا جلالتمآب محترم رئیس صاحب جمهور دولت ج-ا-ا- و محترم رئیس صاحب اجرائیه حکومت وحدت ملی ج-ا-ا- در قسمت تعیین شاروال جدید کابل از انتهای دقت کار گرفته و شخصی را به عنوان شاروال کابل بکار بگمارند که از اهلیت و شایستگی لازم برای احراز سمت شاروالی کابل برخوردار باشد ، پشت کار داشته باشد ، استعداد ، ظرفیت و توانمندی اجرائیوی در پیشبرد امور را داشته باشد و از مدیریت خوب و قوی در زمینه ارایه خدمات شهری آنچه شهر کابل مستلزم آنست ، برخوردار باشد. نیازمندیهای شهر کابل را اولویت بندی نمایند توانمندی ، درایت و عزم راسخ و قوی در راستای جذب کمک های کشورهای دوست ، سازمانها ، نهاد ها و دونرهای داخلی و خارجی را بخاطر ساخت و ساز کابل و تطبیق پروژه های کاری داشته و یک سیستم جدید را برای شفاف سازی مصارفات و حسابدهی در سطح شاروالی ایجاد نماید و سیستم کاری خویش را بر اساس اصل شایسته سالاری و ضوابط کاری نه بر مبنی روابط تشکیل دهند.

        بناً بی گمان گفته میتوانیم که اگر یک شاروال با مشخصه های فوق از سوی مقامات عالی دولت تعیین و مقرر گردد ، در کمترین فرصت ممکن به موفقیت ها و دست آوردهای چشم گیری نائل خواهند آمد و به قلب های شهروندان محترم کابل که بی صبرانه خواهان بازسازی و بهسازی شهر کابل اند ، راه یافته و به اوج شهرت خواهند رسید.

      سوال ششم : مؤثریت کار در شاروالی کابل چه میباشد ؟ کی ها موفق و کی ها ناموفق بوده اند؟

     جواب: جزء اول سوال شما که در برگیرنده ابعاد مختلف کاری شاروالی کابل میباشد ، به شخص اول شاروالی بر میگردد و باید جناب شاروال کابل شخصاً به آن بپردازد ، آنچه مربوط به جزء دوم سوال شما میشود ، باید گفت که ابراز نظر در مورد موفقیت و یا عدم موفقیت این و یا آن شخصیت از مجله کادر های شاروالی در عرصه های کار شان ، برای من مشکل است وقتی در جستجوی واقعیت ها ، چنین سوالی مطرح میگردد ، باید از دیگران راجع به نتایج کار ، دست آوردها ، موفقیت ها و ناکامی های بخش های مختلف و مسولین امور  پرسیده شود تا تصویر واقعی و بی طرفانه را برای شما ارایه نماید ، هرگاه من راجع به موفقیت یا عدم موفقیت کادرهای شاروالی و یا در مورد پیشرفت ها و پسمانی های کاری آنها صحبت نمایم ، شاید صحبت هایم بعضاً پهلودار و جانبدارانه باشد و نتواند به دلهای خواننده گان محترم جا بگیرد و طرف قبول و قناعت مردم واقع گردد.

      سوال هفتم : در مورد کابل و انکشاف و ترقی آن چی نظر دارید ؟

      جواب : بنظر من شهر کابل به عنوان پایتخت کشور عزیز ما افغانستان و بمثابه سمبول وحدت ملی افغانها مستلزم آنست تا بیشترین توجه را در ساخت و ساز ، پیشرفت ،ترقی و انکشاف آن مبذول نمود معمولاً این امر وابستگی به سهم گیری و مشارکت فعال و خستگی ناپذیر سطح کمک و توجه مقام محترم دولت ج-ا-ا- جوامع بین المللی و شهروندان محترم کابل و سطح وابستگی و پابندی آنها به مسایل شهری دارد درین میان برای ترقی و پیشرفت و انکشاف شهر کابل میتوان نظریات و طرح های خویش را در چند جمله کوتاه قرار ذیل خلاصه کرد:

 • بازنگری روی پلان های انکشافی و توسعوی شهر کابل.

 • بازنگری روی قوانین موجود مقرره ها و لوایح شاروالی کابل و ضمایم آن در مطابقت با شرایط و اوضاع کنونی شهر کابل.

 • تقویت منابع و چشمه های عوایدی شاروالی کابل و جستجو منابع جدید عوایدی در سطح شهر.

 • کوتاه کردن و محدود ساختن فعالیت های مافیائی در مسائل و کارهای شاروالی کابل.

 • جلب همکاری وو کمک های مؤسسات ، سازمانها و کشورهای خارجی در راستای سرمایه گذاری های قوی روی پروژه های زیر کار شاروالی

 • جلب همکاری و توجه مقامات عالی دولت در راستای ترقی و پیشرفت شهر کابل.

 • ایجاد یک سیستم سالم ، شفاف و پاسخگو در قسمت مصارف و بازدریافت هزینه ها.

 • جلب توجه و همکاری تشبثات خصوصی داخلی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری برای پروژه های زیر بنائی ذیل:

 • توسعه و انکشاف جاده های عمومی و فرعی شهر بمنظور رفع تردد ترافیکی و فراهم کردن تسهیلات برای ترافیک شهر برمبنی معیارهای قبول شده ملی و منطقوی.

 • لایتنگ جاده های اصلی و فرعی شهر.

 • خصوصی سازی امور نظافتی شهر بمقصد معیاری ساختن عرضه خدمات تنظیفی ، ایجاد یک سیستم معیاری برای جداسازی ، ریسایکل و پروسس زباله ها.

 • توسعه و انکشاف باغ وحش فعلی و ایجاد باغ های جدید برای حیوانان و پرنده های وحشی و اهلی.

 • ایجاد سردخانه ها برای حفظ تولیدات و محصولات زراعتی باغ داران و زمین داران در شهر کابل.

 • ایجاد فابریکه پروسس پوست ، روده و پشم.

 • ایجاد مسلخ های معیاری در مطابقت با استندارد های ملی و بین المللی.

 • اعمار پل های جدید بالای دریای کابل.

 • اعمار پل های هوائی در چهارراهی ها و ساحات مزدحم شهر.

 • طرح احداث کانالیزیسیون و ماستر پلان دریناژ های شهر .

 • طرح ایجاد پروژه های جدید رهایشی و تجارتی بر اساس معیارها و استندارد های قبول شده ملی و جهانی، توسعه و انکشاف شبکه های خبررسانی و اطلاعاتی.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.