آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

مصاحبه با روزنامه اصلاح

 

روزنامه اصلاح به سلسله نشر مصاحبه با مسئولين ادارات دولتي و مردم ، دراين بار رشته صحبت را با محترم نثار احمد حبيبي "غوری"رئيس تنظيف شاروالي كابل برقرار كرده خواستيم نظر جناب ايشانرا در مورد فعاليت ها و استقامت هاي كاري اداره مربوطه اخذ نمائيم كه توجه شما خوانندگان محترم را به آن جلب مينمائيم :

 

س – جناب رئيس صاحب !
ميخواهم در قدم نخست راجع به مسئوليت ها و استقامت هاي كاري تان مختصراَ معلومات دهيد؟
ج – اگر بطور خلاصه بگویم ، اداره ما وظيفه دارد تا خدمات تنظيفي را در سطح شهر كابل عرضه نمايد و شهر كابل را از موجوديت زباله ها پاك نگهدارد بدون شك همكاري مردم در راستاي تامين نظافت شهر با اداره ما يك ركن اساسي به شمار ميرود كه بدون ان نمي توان به اهداف متذكره دست يافت.

س – ميشود راجع به فعاليت ها و كاركرد هاي يك ساله اداره مربوطه مختصراَ توضيح دهيد ؟
ج – بلي ! ما توانسته ايم طي يك سال مالي اعتبار از اول جدي سال 1391 الي تاريخ اول برج جدي سال 1392 فعاليت هاي ذيل را انجام داده ايم:
– در مجموع مقدار يك مليون و سه صد و پنجاه و شش هزار و شش صد وسي و نه (1356639) متر مكعب زباله ها از سطح شهر جمع اوري و به محل ترانفرستيشن شهري واقع تپه بگرامي انتقال و تخليه شده است.
– به همين مقدار زباله ها از تپه بگرامي به محل دفن و تنظيم زباله ها واقع گزك دوم كه در چهل كيلومتري شهر به طرف بت خاك در شرق كابل موقعيت دارد انتقال داده شده و در آنجا با استفاده از وسايط و وسايل دسته داشته دفن و دفع شده اند.
– مقدار (111670) متر مكعب كثافات مايع مربوط به چاه هاي سپتيك تاسيسات شهري با استفاده از بوزر ها 
( تانكر هاي مخصوص) فاضل آب ، از سطح شهر برداشته شده و به تصفيه خانه هاي قلعه زمانخان مربوط رياست تدوير ومراقبت مكروريانها انتقال و تخليه شده است.
– مقدار (315830) متر مكعب آبهاي اضافي ( آبگرفتگي) روي جاده ها و جويچه هاي شهر در مواقع مختلف توسط وسايط مخصوص برداشته شده وبه تصفيه خانه هاي قلعه زمانخان انتقال داده شده است.
– به تعداد (12363) قلاده كلب در نتيجه فعاليت هاي كميسيون مؤظف متشكل از دوكتوران توظيف شده وزارت محترم صحت عامه و نماينده وزارت محترم زراعت در سطح شهر از بين برده شده و اجساد كلب هاي محوه شده توسط پرسونل خدماتي رياست تنظيف از ساحات زير پوشش جمع اوري و به محل دفن زباله ها انتقال و در آنجا دفن گرديده اند.
– در بخش آگاهي عامه جهت جلب همكاري و مشاركت شهروندان محترم كابل و سهم گيري آنان در پروسه جمع آوري و زدودن زباله ها به مقصد پاك كاري و تنظيف شهر ، كارهاي زيادي صورت گرفته و از طريق چاپ و نشر بروشور ها ، نشر كلپ هاي تصويري و صوتي جناب شهردار كابل حاوي پيام هاي تنظيفي و مصاحبه هاي زنده و مستقيم با تلويزيون ها وتبليغات گسترده ناحيه به ناحيه از طريق بلندگو هاي نصب شده در وسايط مخصوص ، در بالا بردن سطح آگاهي مردم به اقدامات خوبي دست يافته و نتايج ملموس و چشم گيري را از ان باز گرفته ايم. 
– شعبات رياست تنظيف با استفاده از دستگاه سرور ( انترنت) با وسايل پيشرفته تكنالوژي معلوماتي مجهز شده كه با فعال شدن آن سهولت هاي زيادي در بخش رديف نمودن فايل ها و كمپيوترايز نمودن اسناد و دفاتر جنسي و حسابي دست خواهد داد.
– جهت بهبودي ظرفيت هاي ماشينري اين رياست ، از طريق مقام محترم شاروالي كابل توجه معطوف شده كه بالاثران در حدود (25) عراده وسايط جديد صفر كيلومتردر كاروان تنظيفي شهر طي يك سال مالي اضافه گرديده و با دريافت اين امكان روزانه در انتقال زباله ها از سطح شهر ، خود را قسماَ راحت تر احساس ميكنيم .
– طي حمل سال( 1392) در حدود بيشتر از دو هزار اسله نهال هاي غير مثمر در اطراف محل دفن زباله ها واقع گزك غرس گرديده تا محل دفن را زير پوشش ساحه سبز در اينده در آوريم .

س – آقاي رئيس !
شما در بخش كاركردهاي يك ساله تان از محوه حدود (12363) قلاده كلب در سطح شهر نام برده ايد؟
اما قسميكه ديده ميشود هنوز هم كلب هاي ولگرد با تعداد زيادي در نقاط و نواحي مختلف شهر به چشم ميخورند و روزانه سبب آزار و اذيت شهروندان محترم كابل ميگردند . اينكه با وصف همه تلاش هاي كميسيون مؤظف تعداد سگ ها در سطح شهر كم نشده و در هر گوشه اي از شهر تعداد زيادي كلب ها حتي بشكل گروهي گشت زني ميكنند ، بناَ گفته ميتوانيد كه چرا چنين وضعيتي وجود دارد؟

ج – اگر روي عوامل عدم محوه كلب هاي ولگرد بطور كلي بحث نمائيم شايد حرف ما به درازا بكشد بناَ بطور فشرده روي علل ان ميپردازيم :
– يكي از دلائل عدم محوه كامل كلب ها در سطح شهر اينست كه سگها نيز همانند ساير زنده جانها به توليد نسل ميپردازند و در هر سال دو مرتبه جفت گيري و زايمان مينمايند و اگر متوجه شده باشيد هر سگ ماده در هر دور توليد مثل به تعداد 4 الي 8 قلاده چوجه به دنيا مياورند كه شش ماه بعد چوج ه ها نيز شامل پروسه جفت گيري و زايمان شده وبه مرحله توليد ميرسند.
– ديگر اينكه مرزهاي شهر كابل با اطراف آن ، باز بوده و سگ ها ميتوانند به راحتي از اين مرزها عبور كنند معمولاَ چون در اطراف طعمه ها و مواد غذايي مورد استفاده كلب ها به علت پائين بودن سطح اقتصاد مردم ، محدود و كم ميباشد بناَ سگ هاي اطراف نيز جهت دريافت طعمه به طرف شهر كابل ميلان پيدا كرده و طاقه طاقه وارد شهر كابل شده و با سگهاي شهر مي پيوندند ازينرو با اضافه شدن هر سگ در گروه سگهاي شهري بار ديگر توليد مثل آغاز ميگردد و پروسه ادامه پيدا ميكند.
– ضمناَ بسياري سگهاي شهركه بعد از چندين بار كمپاين امحاي كلب جان به سلامت برده و زنده مانده اند و يكبار طعمه هاي آلوده با زهر را بوي كرده و با نارنجي پوشان رياست تنظيف بار بار مواجه شده اند ، از خوردن طعمه ها دوري ميجويند و حتي باديدن پرسونل ما كه طعمه ها را پخش ميكنند ، ساحه را ترك گفته و پا به فرار مينهند .
– در ساحاتيكه مواد غذايي مورد نياز كلب ها به قدر كافي در زباله داني ها و محلات تنظيم زباله ها پيدا ميشود ، كلب هاي آن مناطق بخاطر گرفتن و خوردن طعمه ها كمترين ميلان نشان نميدهند و حتي بطرف آن نمي بينند چنانچه اين تجربه بخصوص در ساحات مكروريانها و ساير شهرك هاي رهايشي كه بشكل بلاكها آماده شده اند ، بار بار تكرار شده و سگ هاي اين مناطق تقريباَ سير خورده شده اند.
– وزارت محترم زراعت نيز در قسمت عقيم سازي كلب ها در سطح شهر از طريق شعبه مربوطه و نيز محوه سگ هاي ولگرد با استفاده از تفنگچه هاي مخصوص ، دست به كار نشده و كدام كار محسوس و قابل لمس را در زمينه انجام نداده اند. هرگاه مسئولين بخش عقيم سازي كلب ها در وزارت محترم زراعت به اقدامات دست زنند و نقش مثبت و خوبي را در زمينه ايفاء كنند بدون شك با اين اقدام شان در پروسه جفت گيري و زايمان كلب ها يك محدوديت بوجود خواهد آمد كه در پائين امدن تعداد كلب ها بي تاثير نخواهد بود.
– بسياري اوقات پروسه امحاي كلب با كمبود زهر استركنين نيز روبرو ميشود كه در بسا موارد همين مشكل هفته ها و ماه ها به درازا ميكشد . بناَ آمدن وقفه در پروسه متذكره موجب ميشود مقدار سگ ها در سطح شهر بيشتر گردند.

جناب حبيبي صاحب!
س – كدام چالش ها و مشكلات ميتواند بالاي بخش هاي كاري شما اثر گذار باشد و مانع اجراي درست كارها توسط پرسونل شما گردد؟
ج- شما به موضوع خوبي اشاره نموده ايد ، درين ارتباط بايد گفت كه اگر به تمام چالش ها و مشكلات بپردازيم شايد از حوصله روزنامه شما فراتر برود بناَ به چند نكته كوتاه منحيث چالش در برابر وظايف تنظيفي اشاره مينمايم:

– استفاده از زور توسط زورمندان ، تهديد ، توهين و تحقير پرسونل ما توسط مردم مشكلي است كه همواره با ان روبرو مياشيم.
– ظرفيت هاي ما به تناسب تعداد جمعيت كابل و ساحات زير پوشش كم و محدود ميباشد .
– سطح همكاري و مشاركت مردم در پروسه جمع اوري ، انتقال و تنظيم زباله ها بسيار ناچيز و ضعيف است.
مردم گاه گاه نه تنها در بخش تنظيم زباله ها همكاري نمي كنند بلكه زباله ها را به هر طرف انداخته و براي پرسونل ما مشكل آفريني مينمايد.
– افراد غير مسئول به منظور جستجو و دريافت اشياي مورد نياز شان چون وسايل پلاستيكي ، آهن آلات و غيره زباله داني ها را كنج و كاو ( سرازير) ميكنند و حتي زباله ها را از بين زباله داني ها بيرون كشيده و به هر طرف مياندازند و قسميكه ديده شده است اين كار را در تاريكي شب ويا صبح وقت انجام ميدهند. 
– يك تعداد ديگر، از ساحات باز كه منحيث زباله داني از ان استفاده ميشود به عنوان چراگاه از ان كار ميگيرند و مواشي شانرا هر صبح و يا در جريان روز ساحه به ساحه بالاي محلات تنظيم زباله ها برده و زباله ها را بهم ميزنند ، پرسونل ما نيز ناگزيرند انرا دوباره جمع نمايند و به داخل زباله داني ها باندازند كه اين كار به حيث چالش بزرگ براي ما مبدل شده است.
– شايد شما هم ديده باشيد و يا گاه گاهي با چنين اتفاقي روبرو شده باشيد كه بسياري موتر داران و يا رانندگان و راكبين شان همينكه نوشابه و يا ساير خوردني هاي پوشدار و بار جامه دار را در داخل موتر مينوشند ويا ميخورند قطعي هاي خالي و يا پوش ، پوست و پوچاق انرا از داخل موتر بروي جاده ايكه تازه توسط پرسونل ويا وسايط ما پاك شده اند، مياندازند وبا اين كار خود از يكطرف نتايج كار مارا زير سوال ميبرند واز سوي ديگر برخلاف فرهنگ شهري مرتكب گناه شده و شهر خود را بدست خود بدرنگ و بد نما ميسازند.
– از آنجائيكه شهر كابل بدون كانالزاسيون ميباشد و اكثراَ جوي هاي دوطرف جاده ها بشكل معياري ساخته نشده و مجراي لازم براي رد آبهاي اضافي تاسيسات شهري را ندارند ، بناَ در بسا مواقع بخصوص در وقت بارندگي هاي موسمي بسياري جاده ها با مشكل آبگرفتگي روبرو ميشوند كه درين چنين موارد چشم اميد همه مردم و ادارات محترم دولتي به طرف ما ميافتد تا به كمك بشتابيم . بناَ با تمام شتاب زدگي به كمك آن ميپردازيم.
در حاليكه رسيدگي به تمام اين همه مشكل آبگرفتگي در سطح شهر آن هم در يك وقت از ظرفيت هاي كاري ما بالا بوده و فعاليت هاي مارا به چالش ميكشاند.
– رسانه ها نيز كه بازتاب دهنده مشكلات شهروندان محترم كابل ميباشند و در بالا بردن سطح همكاري مردم بخاطر پاك نگهداشتن محلات زيست شان نقش دارند.
گاه گاه مشكلات مردم را به تصوير ميكشند اما هيچگاهي از مردم نخواسته اند تا جوي مقابل منزل و يا دوكان شانرا پاك نگهدارند تا سبب آب گرفتگي جوي ها و بالا رفتن سطح آب به روي جاده مقابل منزل و دوكان شان نگردد.
بناَ رسانه ها كه بيش از همه در بالا بردن سطح آگاهي مردم اثر گذار ميباشند بايد روي نقش و اهميت شان در خصوص تامين نظافت شهر روي همكاري هاي شريفانه مردم تاكيد بورزند تا دريك فضاي سالم و عاري از هر نوع آلودگي نفس كشيده و يك شهر و محيط پاك و صاف داشته باشيم.