آرشیف

2015-10-16

امان معاشر

مصاحبه امان معاشر با فرماندار حرب جنرال بیگی

دولت متحد ملی رفت و آمد های جنرالان پاکستانی با مکر و ریا که  دم از صلح می زنند و انفجارات و انتحار همه روزه بلاوقفه مردم را می کشد و میهن را در پرتگاه سقوط قرار دادند . با تاسف  دولت وحدت ملی به حد با جنرالهای ورزیده که در امور نظامی مهارت کامل دارند در ستیز است و به روشنفکران آگاه و وطنپرست  ارجی نمی گذارند ما می خواهیم سولات آتی را با شما مطرح نموده بدانیم که برای  حل این مشکلات چه کارهای  باید صورت گیرد:

ادامه مطلب اینجا