آرشیف

2015-1-16

غلام حسين رسولي

مصاحبه اختصاصی با آقای رضایی ولسوال لعل وسرجنگل

مصاحبه اختصاصی با آقای (رضایی) ولسوال لعل وسرجنگل

 

ماهنامه : ولسوال صاحب لطفآ درباره بیوگرافی خود مختصرا معلومات دهید؟
ـــــاینجانب محمد اسماعیل "رضای "ودر رشته حقوق وعلوم سیا سی ازدانشگاه کابل فارغ التحصیل گردیدم ودرکنار اینکه تحصیل می کردم درادارات مختلف دولتی فعالیت داشتم وآخرین اداراتی که درآن وظیفه اجرا نمودیم وزارت معارف ووزارت عد لیه بوده ودروزارت عد لیه بیشتر فعالیت داشتم ودر بخش های مختلف آن وظیفه اجراکرده؛ ومدت زمانی به حیث آمر عمومی کتا بخانه وزارت عد لیه وبعدا ازطریق اصلاحات اداری ورقابت آزاد منحیث عضو مسلکی وکلای مدافعه مسایل حقوقی وزارت عدلیه بودم با به وجود آمدن تحولات در وزارت عد لیه از وزارت خارج و جواز وکلا ت مستقل اخذ نموده وبه دفاع ازمردم خود درپیشگاه محاکم وڅارندوالی قرارگرفتیم وبعدا از سپری نمودن پروسه رقابت آزاد نه به عنوان ولسوال مردم، بلکه به حیث وکیل مدافعه مردم ودرخدمت مردم باشم و امیدوارم تا بتوانم اهداف خود رابه شکل درست واساسی پیش برده و برای پیشرفت وتحکیم قانون برای مردم کمک نمایم .
ما هنامه : آقای رضای روز اول ،در بیانیه تان یکی از مواردی که تاکید برآن داشتید مبارزه با فساد اداری بود چه برنامه های روی دست دارید تابا فساد اداری مبارزه نماید ؟
ـــــ این طوری که همه می دانند فساد اداری مانند یکی از معذل های جهانی در کشور است که باعث این شده تا انتقادهای شدیدی از جامعه جهانی رادر پی داشته باشد وچهره افغانستان را درجهان منفور نشان دهد .وازجمله اهداف عمده ما این مورد است که مردم از این ناحیه رنج می برد و دچارمشکل است اما این به تنهای صورت نمی گیرد ونیازمندهمکاری همه جانبه مردم را می طلبد ، ویک ولسوال به تنهای نمی تواند با این پدیده مبارزه نماید اما من شخصاٌعزم راسخ دارم وبا تمام جددیت این مسئله را پی گیری می نمایم دروضعیت کنونی فساد اداری یک مورد انکار ناپذیر است واین وضعیت باید تغیر نماید ،چون مردم لعل وسرجنگل قانون پذیر است وبا این قانون پذیری واعتمادی که بالای بخشهای مختلف ولسوالی از مقام ولسوالی گرفته تا بخش های کشفی وامنیتی دارند این مشکل را با ما در میان بگذارد تا ما بتوانیم پی گیری نمایم وعاملین آن رابه پنچه قانون بسپاریم تا مورد مجازات قرار بگیرد زمانیکه مردم شکایت دارند اسناد وشواهد آنها بیشتر ما را در این امرکمک مینماید ودروازه ها ولسوالی به روی مردم باز است نه تنها در مورد مبارزه با فساد اداری بلکه درموارد دیگرهم ما با قاطعیت پی گیری خواهیم کرد .
ما هنامه :ولسوال صاحب درسال 91) ( یک گروه مسلح غیر قانون با نام مسمی به ادای دین در نقاط بالای سرجنگل مشکلاتی رابرای مردم ایجاد کرده ویا یکی دو مورد سرقت های مسلحانه صورت گرفته شما در سال ۹۲ چه پلان های دراین مورد دارید وبا این افراد وگروه ها چه خواهید کرد ؟
ـــــــ یکی از مواردی اساسی که شخصاٌ روی آن تا کید دارم تامین امنیت است ،ودرسایه امنیت ما می توانیم درپیش بردپلان های که روی دست داریم وتطبیق آن ها موفق شویم ،درعدم موجودیت امنیت این امر نخواهد عملی شد ،ودر سال نو با افرادیکه امنیت مردم را مختل می نماید با قاطعیت کامل بر خورد خواهیم کرد ودراین زمینه هدایات لازمه برای ارگان های کشفی وامنیتی داده خواهد شد تا امنیت مردم را به نحوه فراگیرآن تامین نماید.
ما هنامه :مردم درباره کمک های که بنام خیریه یا هر نامی که می آید درنحوه توزیح آنها شکایت دارند شما بعد ازاین چه اقداماتی را دراین قسمت دارید که این کمک ها حیف ومیل نگرد؟
ــــــ اگر چه کمکی که قبلا به تعداد ۳۶ تن گندم بوده ریاست زراعت یک مقدار مشکلاتی بوجود آورده که هنوز سرنوشت آن معلوم نیست ،برطبق گفته های مدیر زراعت ،ریاست پافشاری بر این دارد که این مواد اول باید به مرکز انتقال داده شود وبعد ازطی مراحل پس روان گردد، دراین زمینه مشکلات اداری در مرکز وجود دارد ما پیشنهادهای خودرا به مقام ولایت داشتیم ومنتظر هدایت مقام ولایت هستیم ،وازدیگر کمکها آگاهی نداریم تا حال . 
ماهنامه :شما در رابطه به اداراتی که به گفته مردم در وظایف شان بی مسولیت وبی پروا می کنند وکارهای مردم از سوی این ادارات اجرا نمی شودچه اقداماتی خواهید داشت ؟
ــــــ ما به مسئولین این ادارات یک سلسله پیام های خود را داریم ومسئولین این ادارات درهرچوکی که باشد موکلف هستند تا وظایف شان را پیش ببرند واز اینها خواهش داریم که از بیوگراسی وکاغذ پراکنی ها جلوگیری کنند وسر وظایف خود حاظر شود چون اینها نمایندگان دولت وخدمت گذاران ملت هستند ،شاید در بعضی از مواقع برای شان مشکلات غیرمترقه پیش آید درغیر آن صورت تاکید براین داریم که مردم اکثرا ازنقاط دور دست می آیند کارهای ایشان را دراسرع وقت اجرا نماید واگر بدون کدام مشکلات غیرمترقبه بی پروای صورت گیرد ،باز خواست خواهد شد درضمن که مردم برای ما مشکلات شان را برساند .
ما هنامه :آقای رضائی شما منحیث ولسوال لعل وسرجنگل چه پیامی برای مردم دارید ؟
ــــــــــ پیام من پیام وحدت ، برادری واخوت است واین هم جزئی از ارزش های دینی ما وشماست وبرای مردم لعل وسرجنگل که سالهای سال درکنار هم زندگی کرداند سفارش می کنم که با هوشیاری کامل درفضائی صلح ودوستی بدور از مسائل حزبی وقومی ودامن زدن به این موارد که باعث فاصله دربین شان می شود درسایه اتفاق ودیانت برای پيشرفت وآبادی لعل وسرجنگل کوشش نمایند ،چون این حرف ها زمینه رخنه دشمن را در بین ما فراهم می کند. 
ماهنامه : ولسوال صاحب باابرازتقدیروتشکر که وقت تان رادراختیار ماهنامه قرار دادید وبه سوالات ما پاسخ ارائه نمودید.

گزارشگر: غلام حسین "رسولی"