آرشیف

2014-12-25

استاد محمود بی پروا

مشی کاری یکی از کاندیدان ریاست جمهوری کشور جدیدالشناخت جهان با نام رسمی کشتارستان

 

( طنز)
 کشتارستان کشور ی است که جدیدا پا به عرصه گیتی گذاشته وفکر میکنم در مرز میان افغانستان و پاکستان موقعیت داشته باشد.باشندگان این میهن نو ظهور وطن خود را بنا مهای مختلف یاد میکنند چنانچه اگر از مردم پایتخت به پرسید که کشور تان چه نام دارد ، میگویند فسادستان،اگر از قریه ها ی دورادورپایتخت بپرسید گویند رشوتستان،هرگاه از مردم سمت غرب بپرسید گویند بمباردستان ، اگر از مردم جنوب بپرسید گویند تریاکستان ، اگر از مردم شمال بپرسید گویند انتهارستان ، هرگاه از مناطق دور افتاده بپرسید گویند چورستان ویا تاراجستان و اگر ازراه تلویزیونها ، جراید وروزنامه ها  معلومات بگیرید –  کشتارستان زیرا روزی نیست که گروهی و از طریقی کشته نشوند( مگر بلحاظ خدا در این کشور نروید که کشته میشوید).
انتخابات ریاست جمهوری قریب است که در این کشور برگزار شود. به تعداد ده ها نفر خود را در این انتخابات کاندید کرده اند که هر کدام با اصول کاری بسیار بلند پردازانه و پر طمطراق وارد میدان سیاست شده اند چنانچه  یکی بهشت را بدون چشیدن لذت مرگ به کهن سالان وعده داده است ، دیگری حوران بیشماری به تازه جوانان و جوانان ، بعضی ها غلمان های کثیری به افراد بچه بازوجنس گرایان، تعدادی هم جوانان نهایت خوبروئی برا ی بیوه زنان باقیمانده از انتهار .
کسانی گفته اند که با بقدرت رسیدن آنان سفر اززمین قطع میشود و همه مردم به هوا در پرواز می آیند، دیگری گفته است که اگر او انتخاب شود، دیگر کسی به روی زمین خانه نمیسازد بلکه همه در فضا و در برابر شعاع آفتاب زندگی میکنندتا ضرورت بخرید زغال ، چوب و نفت وگازنداشته باشند. یکی گفته است که با برنده شدن او با نوک نیزه از بحر ماهی گرفته شده و به قرص آفتاب بریان گردیده پیشروی مردم بالای صفره گذاشته میشود. بهمین قسم هر یک به نوبه خود لاف گزافی به مردم و جهان زده است اما از میان این همه لافوک و بلند پرواز، یکی با درک لاف زنی های دیگران ، خط مشی بسیار واقعی و عملی را به مردم خویش بیان فرموده است که ذیلا تقدیم خوانندگان محترم میگردد:
  اصول کاری آقای بگو نشنو یکی از کاندیدان ریاست جمهوری کشتارستان.
خطاب به ملت کشتارستان !
مردم شریف ، ساده و خوش باور میهنم !
شمارا خطاب قرار میدهم وبه شما به آواز رسا میگویم:  
نخست اینکه این ملت را بهر اسمی که مخاطب قراردهم می ارزد ولی از همه  بهتر اینکه شما سزاوار همه نامهای نازنین همچون رشوتستان، بمباردستان، فسادستان ، انتهارستان، چپاولستان، تریاکستان،تاراجستان و امثال اینها میباشید.به شما افتخار میکنم که با این نامها شهرت جهانی حاصل کرده اید.
من یکی از کاندیدان پست ریاست جمهوری شما میباشم . میخواهم مشی کاری ام را حسب ذیل به شما ملت نجیبم ابلاغ نمایم:
براساس معلومات بنده 95 فیصد مردم کشتارستان بیسواد و کارگر و یا دهقان میباشند درحالیکه 5 فیصد دیگر باسواد اند. این فیصد ناچیز بالای متباقی در طول تاریخ حکومت کرده اند و آنان را به کشتن، ترک دیار ، مهاجرت وبسا بدبختی های دیگر مواجه ساخته اند .یگانه وسیله ایکه توانسته اند بالای آنان حکومت کنند دروغ گوئی و فریب دادن این مردم خوش باور و ساده بوده است وبس. اما من از دروغ های دیگران درس عبرت گرفته تصمیم اتخاذ کرده ام که آنچه درواقع به اجرای آن خود را متعهد میدانم ،  از طریق این خط مشی کاری به ملت فریب خورده ام بیان نمایم:
1. من به شیطان قسم خورده ام( به خداوند هر کس قسم میخورد و مرد آنست که به شیطان قسم یاد کند)  که با 95 در صد بیسواد های افغانستان کار مهیا میسازم و آن طوری میباشدکه حد اقل بهر باسواد دوصد نفر بیسواد را توظیف میکنم تا آنان را تعلیم داده و لت و کوب نمایند. طرز تعلیم دهی آنست که بیسوادان وظیفه دارند تا باسوادان را روز سه مرتبه به درجات مختلف شلاغ بزنند زیرا این باسوادان بوده اند که این خاک و این کتله عظیم بیسوادان را بهر کسی که جور آمده توانستند، فروختند. بناء بصفت رئیس جمهور وظیفه خود میدانم تا آنان را از این طریق به حقوق شان برسانم زیرا غیر از این دیگر راهی وجود ندارد که در تامین حقوق حقه اینان اتخاذ گردد.
2. برای هر یک از سواد دیدگان درجات معینی از شلاغ زدن مد نظر گرفته شده است طوریکه برای صنوف اول بهر وعده یک شلاغ، به صنوف دوم –  دوشلاغ ، به صنوف دوازدهم – 12 شلاغ و همین قسم تا آخر.
3. علاوه بر این شلاغ زدن، مجازات  دیگری نیز با این گونه اشخاص در نظر گرفته شده است از قبیل لت کردن توسط ا سباب شغل و یا وظایف که پیش می برند. مثلا معلم را با کتاب ، تباشیر و قلمش ، عسکر را با سلاح و مرمی اش ، داکتر را با خریطه سیروم و سوزن تزریقی اش، مخابره چی را با گوشی و کبلش ، انجینر آبیاری را با پایپ آب و دیگر پایپ ها البته در زیر پایپ آب استاد گردیده در حالیکه آب از پایپ بالای سرش جاری است ، از پایپ های دیگر شلاغ کاری میشود. پیلوت را بازینه ورودی طیاره اش، قاضی را با کتابهایش، کاتبان شعبات را با مکاتب تحریر یافته ایشان، خبرنگاران را با مایک و کمره دست شان،  شاروالان را با اجساد سگ های کشته شده ، کارکنان لوجیستیک را با میوه های خراب و پوپنک زده ئی که میخرند،مامورین وکارکنان انحصارات نفت را با تیل های وارد کننده بی کیفیت و تقلبی، گاز فروشان را با کپسول های گاز و اجاق های گازی، آواز خوانان را با چوب های دهل،تیر سه تار و طنبور و ارمنیه، افسران نظامی را با نشان های سرهای شانه آنها، انتهار گران را با واسکت های انتهاری آنان و بهمین ترتیب هرکسی را با اسباب پیشه اش.
4. قطر ناوده های که بحیث شلاغ از آنها کار گرفته میشود نیز در قانون شلاغ کاری مشخص میباشد چنانچه  برای صنوف اول تا سوم از ناوده های بید خم شونده که شکننده نباشند و قطر انها نیم سانتی باشد لت و کوب میشوند.از صتف چهارم تا شیشم از عین ناوده ها ولی قطر آنها باید یک سانتی باشد، از صنف هفت تا 9 قطر ناوده های یکنیم سانتی و از ده تا دوازده از ناوده های دو سانتی لت و کوب میشوند.برای آنانی که تحصیلات بالاتر دارند از خمچه های اسکیچ که خوب محکم و بادوام اند، لت کاری میشوند طوریکه برای فارغان 14 با قطر یک سانتی، فارغان 16 با قطر یکنیم سانتی، فارغان 18 با قطر دو سانتی و از آن به بالا با قطر 2.5 سانتی در قانون خمچه کاری در نظر گرفته شده است.
برای اینکه دشمنان بمن تهمت نزنند که از طالبان یاد گرفته ام هیچ گاه از کبل و کبل بازی کار نمیگیرم و بطور قطع چنین فرمانهائیرا صادر هم نمیکنم.
5. از روی رتب خدمتی ، علمی، نظامی و غیره نیز مستحق شلاغ میباشند چنانچه در عسکری ازرتبه دریم بریدگی یا ساتنمن شروع شده و بهر رتبه یک شلاغ اضافه میشود و بیش ترین شلاغ نوش جان مارشال ها و سترجنرال ها میگردد.چرا که آنان به تقلبی و چال کاری به این رتب رسیده اند ورنه کسانی به همچو القاب و رتب نایل میگرد ند که از وطن و زادگاه اصلی خود هامخلصانه دفاع کرده باشند نه اینکه بواسطه فروش وطن صاحب این امتیازات شوند.  به استادان پوهنتون ها و موسسات تعلیمات عالی از رتبه نامزد پوهیالی به بعد شروع گردیده و بهر ترفیع علمی یک شلاغ افزوده میشود که بدین حساب پوهاند زیادترین شلاغ را خواهد خورد.
6. از روی سابقه کار و ماموریت بداخل کشتارستان نیز مفتخر به شلاغ زدن میشوند که بهر سال ماموریت یک شلاغ افزوده میشود.اما آنانیکه در خارج ماموریت کرده اند از شلاغ کاری معاف اند زیرا آنها در سرزمین های برخوردارازدموکراسی و نایت کلب،کیسینگ و لاوینگ،دانسینگ و فکینگ (منظور غرب گرایان است نه کسانیکه از ناچاری خارج رفته اند)و مثل اینها تربیت دیده اند.
7. ملا امامان قرا و قصبات و نقاط دور دست کشور با اوراق و اسناد فتوای دادگی خود ها لت وکوب میشوند که جزای اینها از تمام گروپ های اجتماعی دیگر شدیدتر میباشد زیرا آنان اینقدر کم فتوای و گردن بستگی نکرده اند که جزای شان خفیف باشد.
8. اگر شلاغ خور در اثر رشوت دهی شلاغ زن را فریب دهد درآنصورت موقف های آنان تبدیل میشود یعنی اینکه شلاغ زن تبدیل به شلاغ خور و شلاغ خور تبدیل به شلاغ زن میگردد.در چنین حالتی دیگر کسی رشوت گرفته و یا داده نمیتواند.
9. اگر درجریان لت و کوب کسی فغان و واویلا و نوحه و شیون برپا کند جزایش دوچند و حتی ده چند میشود زیرا صدای این بیسوادان مظلوم و خدا گشته را چکسی شنید ؟ که صدای آنان شنیده شود.
10. محابس و بندیخانه ها از بیخ وبن برچیده میشوند زیرا من و همکارانم وقت نداریم که مردم را در محابس بنشانیم بلکه هرکس دربالای وظیفه اش وبا محل کاری اش مجازات  میشود.
11. کشتن در دوره ریاست جمهوری بنده قطعا جایز نیست ولی اگر شخص در زیر شلاغ کاری میمیرد ، تمام اموال ودارائی های منقول وغیر منقولش نیزمصادره میشود به جرم اینکه چرا تحمل لت را کرده نتوانسته است درحالیکه همین بیسوادان مظلوم هر قدر لت و کوب گردیدند یکی از ایشان هم جان نداد پس این آقازادگان چرا میمیرند که باید جزای مردن خود هارانیزبه بینند.
12. من که رئیس جمهور هستم بخاطر تطبیق عدالت نیز باید از عین شلاغ کاری برخور دار شوم زیرا که من نیز مکتب رفته ودرس خوانده ام ازینرو رئیس ستره محکمه که باید بکلی مکتب نرفته باشد ،مرا دره خواهد زد چرا اگر مکتب رفته باشد راه رشوه گیری را برای من پیدا خواهد کردکه درآنصورت فساد در نظام راه می یابد. شیوه ایکه خلاف خواست من میباشد.
13. به حقوق بشر ، دموکراسی چتل و آزادی مبتذل ، دلسوزی های دغل و کارها ی ارجل ، واسطه بازیهای جل وبل، ریاکاری های غش وغل، نمونه کاریهای دربارمل بهیچ صورت اجازه فعالیت و تب وتلاش داده نمیشود ورنه تفاوت دولت من از دولت آقای شرزی همتای قبلی ام وجود نخواهد داشت.
14. دولت مطبوع من حتی یک باب مکتب ویران شده پیش از این را ترمیم و یا بازسازی نخواهد کرد ولی از نو مکتب هائی براساس شلاغ زدن و تدریس متود آن ها اعمار خواهد کرد آنهم صرف برای یکبار و اگر این مکتب به آتش کشیده شود دیگر برای ابد به آنجا مکتب جور نمیشود زیرا ان مردم استطاعت و توانمندی پذیرش مکتب را ندارند بهمین خواطر برای دایم این حق را ازدست میدهند.
15. من و رفیقانم همسایه و همسایه بازی را نمیشناسیم وهر دیپلومات و یا هیئت خارجی ایکه به کشورم بیاید قانون شلاغ کاری را بالای شان تطبیق میکنیم. اما اگر بما شب ده دختر باکره را نیز تحفه بستر مان سازند ، درکشور های شان نمیرویم.
16. هر کشوری که با ما روابط فرهنگی برقرار کند باید به کشور مان سفرنماید تااز تطبیق شلاغ کاری ما بهره مند شود وبعد اگر خوش ایشان می آمد واپس به کشور خود ها رفته دیگران خود را به اینجا بفرستند تا از ما بیاموزند.
17. یک تعداد بچه بازان خیلی زبردست داریم که  بی اندازه با انرژی وشایق این کارها و اعمال اند ازینرو آنان را خاص به رهبران روسیه و همجنس بازخانه های انگلستان و جامعه اروپا و دیگر کشورهای علاقمند ریزرف میسازیم زیرا ما میدانیم که روس ها مزه این همه لذت بازیهارا در ایام اشغال خود به کشور افغانستان زیاد چشیده اند که اگر باز خواسته باشند ، وقتیکه بیایند ، ما آمادگی داشته باشیم.درین قطار میتوانیم از بعضی از علمای دینی خویش نیز کمک بخواهیم بشرطیکه آنان از خود علاقه مندی نشان دهند و از دولت انتخابی خویش درخواست کنند.
18. تماشای تلویزیون، تولسی بازی و پرینا بازی برای ملت که مرا انتخاب کرده اند حرام است و ما درعوض از دختران 6 تا 13 ساله کار میگریم که این قانون را پارلمان ما در دوران آقای شرزی تصویب کرده اند و ما وجیبه خود میدانیم تا تصامیم ملت عزیز خودرا محترم شمرده ازآن اطاعت کنیم.
19. چقدر لذت بخش است که در اقصی نقاط کشور به دختران 6 و 7 ساله تجاوز شود ویا انتهار رخ دهد و یا قاچاق هیروئین ومواد مخدر صورت گیرد که در مقابل پولیس دولت من انهارا دستگیرو به زندان ماتم سرا روان کند بعد کته صله ها پیش من به عذر خواهی بیایند و من انهارا بخشیده از حبس رها کنم. واه واه ! اینست دولت داری و حکمرانی کردن.
20. بخاطر تعیین کابینه ام به مصلحت و مصلحت بازی ضرورت ندارم بلکه از تمام چوپانان ، گاوچرانان و دیوانگان امتحان اخذ میکنم درنتیجه کسی که از همه کمتر نمره بیسوادی گرفت و دیوانه تر بود، صدراعظم ، بعد ازآن رئیس ستره محکمه ، به تعقیب آن لوی حارنوال و سپس وزیر دفاع و قیس علیهذا تعیین و توظیف میگردند.
21. بعد از به قدرت رسیدن نام کشورم را لتستان میمانم زیرا از نام کشتارستان مردم بسیار میترسند اما من هیچ گاه نمیخواهم که فردی دراین کشور از چیزی بترسد.
22.  تاهنوز که به انتخابات وقت کافی مانده است این خط مشی کاری ام را به استماع همه همو طنان نجیبم میرسانم تا لطف کرده نظرات خودرا برایم بازگو کنند که دیگر چه کارها ازمن توقع دارند تا بتوانم در شیوه کاری ام آنهارا بگنجانم.
نوت : یک نمونه از شلاغ کاری و لت و کوب نمودن را بطور نمونه تشریح میدارم تا موضوع گنگ ومبهم نماند.مثلا اگر وزیر تجارت من مثل وزیر تجارت افغانستان به استیضاح و افتضاح کشیده شود چنین جزا به اوعملی میگردد.
· چون 18 سال درمکتب درس خوانده است بنا ء 18 خمچه اسکیچ صبح ، 18 چاشت و 18 شام شلاغ کاری میشود.
· از اینکه 20 سال ماموریت کرده است بهمین سبب 20 بار با کتاب صادره صبح و 20 بار با اوراق بیروکراسی مستعمله خودش چاشت و 20 بار با پول های بدساتآورده از طریق فساد بازی شام مجازات میشود.
· چون از دغل کاریها بخاطر خریداری گندم ، نفت بی کیفیت و گاز نامطلوب زیاد کارگرفته است لذا 20 بوجی گندم پوده صبح بفرق سرش کوبیده میشود ، 20 بشکه دیزل خراب چاشت بسرش چپه میگردد و 20 کانتینر گاز تقلبی از طرف شام بالایش بار میگردد. بدنتیرتیب از سه نوع لت و کوب مختلف برایش کارگرفته میشود.
به امید رای دادن صادقانه شما.
 نامزد ریاست جمهوری
کشتارستان.
اکنون که از این خط مشی کاری این کاندید راستگوی انتخابات ریاست جمهوری خبر شدید ، لطف کرده نظر دهید که این سیاستمدار صادق دیگر چه باید بکند تا مصدر خدمت بهتر و موثر تری در این کشور شود.
                                                                                                                          والسلام.