آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

مشک تر

 

 
به ابتکار هیئت رهبری خانۀ فرهنگی "مولانا" در ونکوور – کانادا به زعامت "قیام" ، مطلع غزل "حافظ" :
 
تعالی الله چه دولت دارم امشب         که  آمد  ناگهان   دلدارم امشب
 
به استقبال قرار گرفته است.
 
درین     محفل     علمبردارم    امشب        به   فرق   ساقیم     گل     بارم  امشب
حقیقت روشن است چون ماه وخورشید       سخن   با   جام   و  ساغر  دارم امشب
زنم    طبل    اناالحق    تا    دم   صبح      "چو  منصور ار کشی  بر دارم امشب"
زبانم    مشک    تر   ساید   به  اوراق        ز   ناف       آهوی       تاتارم  امشب
چو بلبل  بر  سر  شاخ  گل    و  برگ        تراود     شهد      از     منقارم  امشب
رود   تا   چرخ    گردون    آه   گرمم        فلک تاز     است      استغفارم  امشب
به  بزم    ما    نمی     گنجد    سیاهی        چو  خود  بیگانه   را   نگذارم  امشب
ز  یار    شعله خو     در    بستر  ناز        بجانم    نیش     نیشتر     دارم  امشب
تو   و   کاخ     میان    باغ    فردوس        من   و   این  ساغر   سرشارم  امشب
به  زاهد   گو   مده    ساقی   می  ناب        ندارد       قدرت        پیکارم  امشب
رقیب    ار   بشکند    رسم    ادب  را        سر  دشمن   به   ناخن   خارم  امشب
نمی ارزد  جهان    یکسر   چو  کاهی        بیک   برگ     گل    فرخارم  امشب
الا   ای       صاحب       فکر    اباطل       مگیر   از   پنجه ی    افگارم  امشب
ز  دین   زندان    مساز   آخند   نادان        بگوشت   حلقه   کن    گفتارم  امشب
براید    ملی      از     زیر    غذایت        "که  سرپوش  از طبق بردارم  امشب"
دهی  یک  لقمه  نان  بر نفس  سرکش        کند      آشفته   تر      بازارم  امشب
نه  بیند    دید    کرزی    راه    انسان        بخوان   این   نکته  از  آثارم  امشب
گل  و خشت  وطن   برکندی   از  بیخ        به  تعمیرش   ز نو   معمارم  امشب
اگر   افتد    بخاک    از   شدت     فقر        گدای       مفلس        بیمارم  امشب
روان است  سیل غم   در  شام  دیجور        ز چشم    نرگس     خونبارم  امشب
ز ظلم    و   رنج     بیدادت    ستمگر        سر  شب   تا   سحر   بیدارم  امشب
به   بزم    خانه ی    مولای    بلخی
چو "فرخاری"  گل   بیخارم  امشب
 

 
مولانا عبدالکبیر "فرخاری"
ونکوور- کانادا
 
نظرات، پیشنهادات و همکاری همه شعرا و نویسندگان گرامی بدیدۀ  قدر نگریسته میشود.
آدرس ما :
Website: www.houseofmawlana.com

                                                                   Emails: editor@houseofmawlana.com