آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

مشکل

مـیــــانی بـــاد و بــــاران کـار مشکل

خـــزیــــدن در مـیــانـــی غـار مشکل

بــــــرای مـلـتــــم جــــان مـیـسـپــارم

نـشـسـتـن پـهـلوی اغــیــار مـشـکــل

بـــآن واسـکــت بـگـیـرند جان انسان

گـــــذر از کـــوچـــه و بـــازار مشکل

شـنـیــــدن آن حــــدیــــث مـــادر پـیـر

ز جــــور طـــالـــب مـکـــار مـشــکل

هـمـــه شـب نـــالـــــه و آه یـتـیـمــان

بــــآن هـمـســـایــــه بــیـــدار مشکل

ره بـــودن عــزت دیـــریـــنـــــه مـــا

نـبـاشـــد ســـر بـپـــای دار مـشـکـل

چی ترفند است در دستگاهی دولت

که اظهارش بهـر هوشیار مـشـکل

عـلـم مـاتـمـســرا شـد کـشــور مــا

گـرفـتـن بـوسـه از دلـــدار مـشـکل

 

 

چغچران

28/6/1391