آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

مشکل انتخابات و تقلب را با فتنه گر آن راهگشایی کرد

بقول آقای محمد محقق " هدف رئیس جمهورکرزی [ در ظاهر امر ]جلوگیری از ورود داکتر عبدالله به ارگ ریاست جمهوری است ." مگــــــربه تعبیرمــــــا ودرک عینی از کنه مسئله جــــلوگــــــیری کرزی از ورود رهبران ملیت های غیر پشتون در رده های بالایی تصمیم گیری قدرت وحاکمیت دولتی می باشد . 
حامد کرزی در دوران زمامداریش ، راهبرد سیاسی " تداوم استقرار حاکمیت قومی " درافغانستان را با اقدامات عملی وسنجیده شده چند بُعدی به اجرا گذاشت . از صلاحیت های مطلق العنان وشاهانه ایکه در قانون اساسی درج گردانیده شده است ، بگونه ضد دموکرات استفاده نامعقول نمود. برای رسیدن به اهداف راهبردی خویش ، روند انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی ازراه انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم ‌پاشی کرد وآنرا باچالش های خیلی بزرگ روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم حال زیر را به انجام رسانید . 
ـــ برای اغفال کردن اذهان مردم و مجامع بین المللی گویا : انتخابات سری ، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. 
ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی ویژه ، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند. 
ـــ وزرای داخله و امنیت دولتی را از افراد وتبار خود خواسته خویش جابجا کرد .
ـــ تمام فرماندهان پولیس مرکز وولایات نزدیک به کل ، ازافراد وابسته به رئیس جمهورتعیین گردیدند. 
ـــ رئیس محکمه عالی ودادستان کل کشور نیز با میل وخواست رئیس جمهورتقرر حاصل نمودند ودر عالم سکوت ، کیف قدرت می نمایند . 
ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان پیوسته در دائره اراده و آز رئیس جمهورقرارداشته و در حصار درماندگی گیرمانده است . 
ـــ گروه های نام نهاد طالبان منحیث نیروی فشارسیاسی بالای شهروندان کشورما به اشاره چشم درونی رئیس جمهور درهنگام نیاز ، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده اند .
ــ زبان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی رئیس جمهوروسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده واست . 
ــ ازروی سخن هویداست که سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم 1393 بدست رئیس جمهورحامد کرزی قرار داشته است . 
بناً راه معقول وبیرون رفت از "مشکل انتخابات وتقلب را با فتنه گر آن راهگشایی کرد. " که مولد واقعی فتنه خود رئیس جمهورحامد کرزی می باشد . 
وقت تلف کردن بنام تفتیش آرای پاک از ناپاک انتخابات در حقیقت تقسیم کردن مال خانه خود با دزدان چراغ بدست است . ادامه این بازی کودکانه جزمسخره کـــــردن خویش چیزی دیگری بیش نیست . 
دفاع ازحقوق مدنی شهروندان : تنها آهنگ استواری ، خودارادیت ، غیرت و شهامت می خواهد . نه معامله گری وعقب نشینی ذلت بارازحق مسلم مردم .

حرمت برشما
حق دیر یا زود پیروز می شود
Dr. Basir Kamjo

اگست 2014 میلادی