آرشیف

2015-1-14

محبوب اکبری

مشکلات بـــی کـــــــــــــــــاری در افغانستان

 
در حالی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید، برای بخش اعظم از این افراد که آموزش های فنی و حرفه یی را فرا گفته اند زمینه اشتغال مساعد شده است اما بی کاری هنوز هم به عنوان یکی از مشکلات عمده در افغانستان به حساب می آید.

داکتر امین الله علی زی رییس برنامه ملی انکشاف مهارت ها در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که تا کنون به هزاران افغان بیکار در چهارچوب این برنامه مهارت های فنی و حرفه یی مطابق نیاز بازار آموزش داده شده است.

او که به روز چهارشنبه در سیمینار گزارش دهی و پلان گذاری برنامه ی ملی انکشاف مهارت ها در کابل حرف می زد گفت، در نظر دارند تا این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص و کاستی های که در آن موجود اند برجسته شوند.

«تا ختم سال 1389 شمسی به بیش از چهل و دو هزار و دو صد شصت تن آموزش داده شده است. تا پایان سال جاری 5 هزار نفر دیگر نیز مهارت های فنی و حرفوی را فرا خواهند گرفت. در این برنامه بیش از 150 حرفه مطابق نیاز بازار آموزش داده می شود که شامل بخش های زراعت،  گلدوزی، خیاطی، فلز کاری، ترمیم موتر و کمپیوتر می شوند.»

به گفته آقای علی زی، تطبیق برنامه ملی انکشاف مهارت ها از سال 2005 میلادی به این طرف در ولایت های مختلف افغانستان آغاز شده است. او علاوه کرد که در اجرای این برنامه 10 ارگان حکومتی افغانستان سهم دارند.

در این سیمینار که برای دو روز راه اندازی شده است در نخستین روز آن مسوولان اداره های مختلف افغانستان و شماری از اعضای ولسی جرگه شرکت داشتند.

در همین حال امیر خان یار رییس کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه از نحوی تطبیق برنامه ملی انکشاف مهارت ها انتقاد کرد.

آقای یار تاکید نمود که این برنامه نباید منحصر به شهر های افغانستان بماند بلکه به گفته او مردم در مناطق دور دست این کشور نیز باید از مزایای برنامه ملی انکشاف مهارت ها مستفید شوند.

«تلاش شود که این برنامه ها در مناطق دور دست افغانستان به اجرا گذاشته شوند زیرا مردم در این مناطق نیز با مشکل بی کاری مواجه اند و اگر این فرصت برای شان مساعد شود شکار اهداف شوم نمی شوند.»

میزان بی کاری در افغانستان در سطح بالایی قرار دارد و انتقاد های موجود اند که تلاش های وزارت کار و امور اجتماعی این کشور طی سال های اخیر در زمینه کاهش میزان بیکاری موثر نبوده است.

عدم فراهم بودن فرصت های کاری در افغانستان سبب می شود که بسیاری از جوانان افغان به خاطر دریافت کار دست به مهاجرت های غیر قانونی زنند.

اکثر این جوانان به کشور های همسایه می روند که در جریان سفر با مشکلات فراوان مواجه می گردند.

حتی در افغانستان برای قشر تحصیل یافته نیز زمینه کار مساعد نبوده و برخی از این افراد مجبور می شوند که خلاف مسلک ایفای وظیفه کنند.
باساس گفته ها ی وزارت کاراموراجتماعی شهداومعلولین پس نتجه میگرم که اساس وچایه مشگلات عمده مردم افغانستان را بیکاری تشکیل میدهد.