آرشیف

2014-12-15

محمد جعـفر عـزیـزی

مشهور غارت

این قلب مــرا از ســر بـــازار ربــــــودی
آشفته و آســـوده و ســرشـــار ربــــــودی
 
این فکــر و حـواسم، همــۀ دار و نـــدارم
بــا یک نظرت جمله به یک بار ربـــودی
 
سوگند به چشمان ِ تو ای آهـــوی ِ زیبــــا
کاشـانۀ مــــا از پس و دیــوار ربـــــودی
 
آن سـرو ِ قدت کرد مــرا کــور و ندیــدم
در روز دلــم را چــو شب ِ تــار ربــودی
 
یکــدم تو فرود آمدی چون باز ِ شکــاری
هستــی مـرا بـر نــوک ِ منقـار ربــــودی
 
بردل تو چنان محکم و سـرسخت نشستی
هرگــز نشـود گفت، که دشـوار ربـــودی
 
در آتش عشقت شده محـــــروق وجــودم
دیگــر ننمـــا سعی کـه بسیــار ربــــودی