آرشیف

2018-4-14

دوکتور ص. سعیدي

مشكل عدالت در افغانستان!

احمد ګفت که محمود دزد، خاین، جاسوس و …  است و همینکه نشر شد، محمود با لکهء سیاه به جامعه معرفی و بدون اثبات جرم متضرر و این انصاف نیست.

آحمد ګفت که محمود قهرمان است، نشر شد و ګپ ختم. اما میدانیم که آن خاین یکی، خادم دیګر و آن قهرمان یکی روبای دیګر است!

ازیک طرف ما در بررسي ګذشته مس‌ؤلیتهای وجدانی، اخلاقی، سیاسی و جزایی را تفکیک نمی کنیم و همه را به یک جوال انداخته، خود مرتکب بی انصافی میشویم. 

آنچه در زمان حاکمیت کدام حزب و سازمان به وقوع پيوسته از زنده به ګور کردنها در پلګون، تا میخ زدن در سر و سینه بریدن ها و حلال کردنها، تولد دادن های اجباری، تجاوزهای جنسی، غصب زمینها و …تمام حزب حاکم مسوولیت سیاسی دارد. اعضای رهبری تصمیم ګیرنده مسوولیت جزایی، اعضای عادی ، کف بزن مسوولیت اخلاقی و جزایی، اعضای ساکت و مردمان  که به من چه ګفته اند، مسوولیت اخلاقی، ایمانی و وجدانی دارند. مسوولیت سیاسی به احزاب و شخصیت های برجسته نیز برمیګردد. 

راه حل: 

بلی قضاوت ما بر اساس اقوال، مواضع، و کردار  افراد استوار است. ما مردم جز این چاره  نداریم. 

ما باور داریم که در زنده ها قهرمان دایمی وجود ندارد. 

ما اظهارات خاینانه ای از ګیلانی شنیدم و تشخیص دادیم این صدای زاغ و خاین است.

حال مشکل در کشیدن صدا است و یا در تشخیص آن؟ جواب واضح است. 

از جانب دیګر برماس تا ګفتار، کردار، نوشته و اظهارات خویش را با قبول اینکه الله تعالی، ایمان و وجدان خود را در نظر ګرفته و با صداقت در مسایل برخورد کنیم. 

بدانیم که دورغ ګفتن حرام و بهتان ( دروغيكه ګوینده به دروغ بودن آن نيزخبر دارد.) ګناه کبیره است واز آن باید اجتناب کرد. 

مردم به عدالت بی باورند و اين به علتيكه تطبيق نمې شود و عدالت سیاسی شده. 

حاکمیتهای  بی کفایت بودند و هستند و توانایی تطبیق قانون را ندارد. زور مندان تفنګ سالار حیثیت و اعتبار حاکمیت را ، اګر چیزی مانده بود به خاک برابر کردند. نمایش والی اسبق مزارشریف نمای کامل این بی عزتی شد.

اراده و توان سیاسی برای تطبیق قانون وجود ندارد. 

و این ایجادګر مشکلات زیاد در تزلزل باور مردم بر حاکمیت قانون با عواقب بسیار بد در تمام ساحات دولتداری بوده و در جای خود سبب توسعهء جرم و جنایت است. 

به یقین ګفته میتوانم اګر ارادهء لازم سیاسي وجود داشته باشد، تمام اتهامات وارده در افغانستان  در یک محکمهء عادلانه روشن شدنی و یا قضاوت سالم اند. واقعیت این است بخش عمدهء از حاکمیت و متحدین خارجی آن یا در فساد غرق و یا کفایت کاری ندارند و دیده میشود نمکدان ګندیده است. افراد محدود سالم یا ناتوان اند و یا خود به چرخ ګندیدهء حاکمیت مبدل میشوند!

افغانستان همين حالا هم مردمان و كادر صادق متعهد به اندازهء کافی دارند که خواهان کار و قصد دادن این قربانی در کار به افغانستان را دارند، اما برای دادن این قربانی ضرورت کشیدن منت هرکس و ناکس رانمی بینند. این حالت کماکان فرصت استفاده جویان و خاینین را بلند برده و مراجع عدلی و قضایی کشور هم متناسب فعال نیستند! 

الهی رحم

دوکتور صلاح الدین سعیدی