آرشیف

2018-4-9

afrotan

مشتقانه بنگر که به چه مقصود آمده ای ؟

آگاه باشید ! عظمت به آن چیزی که نگاه میکنی نیست بل عظمت در نگاه تونهفته است . حال نوع نگاه مان به زندگی و تاریخ  باید مصدر عظمت ها دانیست . چنانچه حکمأ طعم مفاهیم در نگاه را چنین به تمثیل کشیده اند دوتن از زندانیان که  در یک شب بارانی از پشت میله های زندان  به بیرون مینگرستند ، یکی میگفت ، نگاه کن چقدر گِل ولای این جا جمع شده دیگری میگفت ، به ستاره ها نگاه کن که چقدر زیبأ می درخشند ! واکنون ما آن زندانی دنیای هستیم که تا دیروز خاک و گِل را می دیدیم و اینک کهکشانی در نگاه و قلب مان جاری است . اکنون که با این جهان بینی و چنین تفکر وارد جامعه شده ایم چیزهای را که عوام از ان لذت میبرند ، چی بسی باعث رنج ما گردند و چیزهای را که باعث آرامش روحی خود پنداریم دیگران دوست ندارند یا اساسأ احساس نه می کنند .

https://www.youtube.com/watch?v=58DJRZxwLRk

از این مقدمه کوتاه به چنین نتیجه ای میرسیم که اختلاف نظر میان خود و دیگران یک امر فطری است که به قول جان نلسون فیلسوف نامدار امریکا که میگوید «هرمقداری که می خواهی متفاوت باش ولی بکوش تا مردمی را که باتو اختلاف دارند و متفاوت اند تحمل کنی !» بدون هرگونه تردید  این جهان بینی ونگاه  پیامبرگونه همه روشنفکران عالم و آزاده گان راستین تاریخ است که برای تحقق آن نهضت های بزرگی را براه می اندازند و برای تحقق عدالت و استقلال سیاسی و از همه مهمتر اقتصادی دست به مبارزه بی امان میزنند ،

ادامه مطلب در اینجا