آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

مسوولیت و رسالت نسل جــــوان کشور هــــای اسلامی

 

تمام پدیده های طبعی  واجتماعی مطابق کیفیت ذاتی خویش در حالت تغیر وتحول همیشگی قرار دارد ،این تغیرات ودگر گونی ها گاه تدریجی وگاه تند وانقلابی بوده ،اگر انقلاب کبیر فرانسه را مبدا ومحراق تحولات اجتماعی قرار دهیم ،از آن تاریخ تا کنون اکثرا دگر گونی های اجتماعی برخواسته از اندیشه های آزادی خواهانه آن انقلاب میباشد .
وجود استعمار کهن,و نو در قرن 19و20ومبارزات آزادی خواهانۀ جنبش های آزادی بخش  ملت های آسیا یی افریقای وامریکای لاتین فاز جدید از تحرکات استقلال طلبانه ملت ها را در یک ونیم قرن اخیر به نمایش گذاشت ,جهان دو قطبی موازینه قدرت بود برای همزیستی مسالمت آمیز کشورهای بزرگ وکوچک جهان, ولی عدم رشد اقتصادی موجودیت رژیم های توتیا لیتر در اروپای شرقی وروسیه منتج به دگر گونی های عظیم گردید, وموازنه قدرت جهانی را تغیر داد ،با فروریختن دیوار برلین تمام سیستم موجود یک سیتم اجتماعی درآن منطقه در هم شکست, وجهان معاصر بعداز تغیرات وتحوالات دو دهه قبل تک قطبی وتک محوری به رهبری ایلات متحدۀ امریکا را هم به تجربه گرفت،ولی رشد بی سابقۀ اقتصاد چین وهندوستان این دو کشور پرنفوس آسیا با ظرفیت بزرگ اقتصادی ونظامی معادلۀ قدرت را در جهان دگر گون ساخت, آگاهان امور اقتصادی ونظامی در جهان پیش بینی مینمایند در بیست سال آینده ویا کمتر از ان چین از امریکا سبقت خواهد جست,سیاست گذاری ها ی چین درصحنۀبین المللی با خاموشی وسکوت همراه بوده وسرعت رشد اقتصادی آن بیشتر ازهشت فیصد است ،که این رشد اقتصادی در جهان معاصربینظرمیباشد. .
ولی در کشور های عقب مانده ویا عقب نگهداشته شده آسیایی وافریقایی بعداز حصول استقلال سیاسی اکثررهبران انها با پیش برد سیاست های فردی استبدادی وتظاهر به استقلال وحاکمیت ملی به رژیم های خودکامهء استبدادی انحصاری تغیر شکل یافته ،ونتوانستند خود را با آهنگ رشد اجتماعی اقتصادی وسیاسی جهانی هم آهنگ وهمسوسازند, عدم موجودیت دموکراسی آزادی های مدنی وحق تعین سرنوشت مردم وسرکوب هرنوع گرایش اصلاح طلبانه از طرف دولت مردان این کشور ها علت بروز نا امیدی ها ومایوست های اجتماعی در اکثر این کشور های گردیده بود ,تا اینکه خودسوزی یک جوان تونسی جرقۀ بود که نه تنها تونس را دگر گون ساخت, بلکه مصر بزرگترین کشوری عربی را نیزدر طوفان خشم مردم قرار داد, وسرانجام فرعون مصرهم از مسند قدرت به زمین افگنده شد, ومعمر الذاقی در لیبی نیز از اثر آتش خشم مردمش در حالت نا بودی است, حاکمان یمن وبحرین نیز از اثر این شعله ها بر پرتگاه سقوط قرار دارند, دیگرمحال است عربستان سعودی با سیاست های استبدادی قرون وسطایی  با تکبر وغرور ویکه تازی, خود را در صدر جهان اسلام جا زده, به خود کامگی واستبداد بی حد حصر ادامه دهد ,بزودی مبارزین راستین سعودی با الهام از اندیشه های آزادی خواهانه, سرنوشت کشورخویش را بدست خواهند گرفت, سیستم را بنیادخواهند نهاد تا مورد قبول مردم مستعضف سعودی باشد.ایران با دادن شعارهای رادیکال انقلابی نیز نمیتواند از تغیرات ودگر گونی های اجتماعی تحولات اخرمتاثرنگردد, سیاست تک روانه وتک محوری در ایران جنبش اصلاح طلب وریفورمیست را به ابعاد وسیع با پایه های اجتماعی به نام" جنبش سبز" بوجود آورده است.  تحولات ژرف وتغیرات عمده در جهان اسلام میتواند در کشورما تاثیر گذارباشد ,بعداز یازدهم سپتامبر وجابجای ناتودرافغانستان به رهبری امریکا سیستم دولتی را بنیاد نهاد تا این دولت بر مبنای آرزو ها وتمایلات درینۀ مردم بتواند زخم خونین وبی ثباتی را التیام بخشیده, وجامعه را از هم گسیختگی وبحران نجات دهد ،ولی با آه وحسرت جامعۀ جهانی با همه شعارهای دفاع از حقوق بشر وحقوق مدنی انسانی ودموکراسی دراین مدت ده سال  در لجنزار افغانستان دست وپازده وسرانجام به یک بن بست سیاسی ونظامی مواجه گشته است , وپاکستان متحد قدیمی استراتیژیک امریکا در پیچ وخم بنیاد گرایی وافراطی گرایی , تلاش جدی به خرچ میدهد تا با تنظیم وترتیب گروهای تروریست وافراطی, افغانستان را درگیربحران خطرناک ساخته ,وتمام دست آورد های مردم  مصتضعف افغانستان را درمسیر خطر نابودی قراردهد, جهان غرب بعدازاین همه مصیبت ومعصیت ,بعداز یازدهم سپتامبر در امریکا بریتانیه وهسپانیا , بازهم مساعی ومجادلات جدی وقاطع جهت نابودی تروریزم بین المللی به عمل نیاورد. وشاید هم غرب وامریکا با تفاهم با پاکستان برای تضعیف روسیه چین وهندوستان تروریزم بین المللی را به حیث یک ابزار ضروری برای منافع خود بدانند! از این سبب نرمش وپیشنهاد صلح با طالبان ودیگر گروه های ترورستی  ناشی از همین سیاست ها باشد ،"بده وبستان" در این معامله کاملا روشن است, انسانیت را" با وحشت وترور تبادله نمودن اساس این معاملۀننگین است", وضعیت موجودۀکشور ،تفکیک دوست ودشمن در حیطهء حاکمیت آن, کار دشوار گردیده است, یگانه راه میتود واسلوب راه وروش مقاومت ومبارزۀنسل جوان با الهام از جنبش جوانان کشورهای اسلامی چون تونس مصر بحرین,ایران محراق توجه نسل جدید کشورما خواهد بود، امابایک تفاوت! مردم افغانستان این مبارزه را درچوکات قانون اساسی وتطبیق قوانین جاری کشور مبارزهء علیه هرنوع فساد در صدر  مبارزات  آنها قرارخواهد داشت,  دیگر به نیروهای معامله گر سیاست زدۀ دوران های گذشته که از گذشت روزگار درس عبرت نیاموخته با اشاعهءفسادوسیاست های مافیای  اندیشه های ضدملی وضداسلامی ,جامعه را به پرتگاه نابودی مواجه ساخته, فرصت داده نشود که جامعه ءمارا بیش ازاین فدای هوس های شیطانی خودساخته,  ودرطوفان گرداب ها رهاسازند .