آرشیف

2017-4-27

سید معروف سیدی

مسولین و خبر نگاران رسانه های غور در نشست ، انتخاب سید یاسین متین را به عنوان مسول شورای ژورنالستان ولایت غور قبول ندارند.

این خبرنگاران از مسولان مرکزی و ریاست اطلاعات فرهنگ غور میخواهند تا این موضوع را با کمیته سمع شکایات خبرنگاران در میان گذاشته و جلو فعالیت آقای متین را به عنوان ریس شورای ژورنالستان حوزه غرب بگیرند.

پنجشنبه 7 ثور 1396

مسولین و خبر نگاران رسانه های غور در طی نشست  گماشتن سید یاسین متین فرد غیر مسلکی و ناشناس را به عنوان مسئول شورای ژورنالیستان ولایت غور سوال بر انگیز میدانند وآن را نماینده خود در این ولایت نمیخوانند.
آنان میگویند این فردمنحیث ریس شورای ژورنالستان حوزه غرب از سوی شورای ژورنالستان افغانستان براساس روابط شخصی انتخاب شده و خود را نماینده  خبرنگاران غور دانسته و به نحوی از سوی این مسولین به عنوان نماینده های خبرنگاران غور معرفی شده که از نام خبرنگاران غور سو استفاده میکند.
مسولین و خبرنگاران رادیو های صدای عدالت، رادیو سرحد، رادیو فیروزکوه و رادیو صدای غور می گویند با آنکه خبرنگاران و رسانه ها در این ولایت با مشکلات زیاد مواجه اند و اتحادیه های صنفی خبرنگاران نیز در برابر آنان هیچ توجه ندارند.
آنان با اشاره به گماشتن آقای متین به حیث ریس شورای ژور نالیستان غور ، میگویند که آقای متین هیچ گاهی از خبر نگاران این ولایت نماینده گی نمیتواند وخبرنگاران در غور اورا به عنوان مسئول شورای ژور نالستان این ولایت نمیشناسند.
این خبرنگاران از مسولین مرکزی و ریاست اطلاعات فرهنگ غور میخواهند که این موضوع را جداً پیگیری نموده و ضمن جلوگیری از فعالیت آقای متین وی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.