آرشیف

2015-1-24

محمد رفیع موج

مسمومیت هـــــای غذائی

صرف غذا یک امر ضروری برای ادامه حیات بوده بدون غذا زنده گـی ناممکن است اما باید متوجه بود که غذا بصورت صحی و درست تهیه گردد در غیر آن تغذی غذای فاسد و خراب سبب تســـممات غذائی میگردد.، لذا باید در قسمت تهیه، طبخ و توزیع موادغذائی توجه جدی صورت بگیرد.  تسممات غذائی به سم زدائی مواد خوراکی عضویت اطلاق میگردد   و بدونوع است: تسممات غذائی که منشا باکتریائی دارد و تسـممات غذائی که منشا غیر باکتریائی دارد. تسممات که منشا باکتری دارند: به و Salmonella نوبه خود به دونوع است که یکی ازسبب موجودیت خود باکــــــــتری در مواد غذائی که زیادتر از سبب است و 90 فیصد واقعات را تشکیل میدهد.  
دوم تسممات که از سبب توکسین باکتریا بوجود میاید. و در این قسمت E.coli  تســمات غذائی که منشا غیر باکتریای دارند: زیادتر از سبب مصرف  زیادتر واقعات را تشکیل میدهد.Cl.Botolism سم کردن ســـــبزیجات فاسد شده ، مواد غذائی خراب شده ، غذای شب مانده ویژتا ً در موسوم گرمی. مواد کیمیاوی نیز سبب تسممات شده میتوانند مانند حشره کش ها سرب وغیره.:   در قدم اول در نزد مریض تشوشات معدی معائی رخ میدهد که عبارت است از : دلبدی، استفراغ متواتر و پی هم.دردبطن وهم اسهالات موجود است که امکان دارد اسهال در یک ساعت 10 بار هم تکرار گردد. در نزد مریض موجود است که، سردردی،سرچرخی، دردعضلات وپاهین افتادن قابلیت کارکرد. Intoxication اعراض  درجه حـــرارت بلند رفته در حدود 39 – 40 درجه سانتی گراد می رسد که این حالت نشان دهننده شکل وخیم مرض است در اشکال خفیف و متوسط تغیرات فوق کمتر حادث میشود. سطح مرگ و میر بلند نبوده گاهی در نزد اطفال و کاهلان دیده میشود. بزرگترین خطر این مرض در اینست که اکثرا ً بصورت کتلوی اشخاص را مصاب میسازد .
زیادتر مواد غذائی که مستعد به پذیرش انتان و مسممومیت اند گوشت ، تخم مرغ ، لبنیات مانند شیر. دوره تفریخ در تسممات غذائی نیم ساعت تا سی وشش ساعت است.
تداوی: یگانه  و مهمترین تداوی ، تجویز مایعات وریدی میباشد. که اکثرا ً سنتر ها از این تداوی استفاده میکنند ولی  و شستشوی معده N.G.Tube تداوی های دیگری هم است که شامل انتی بیوتیک، ادویه ضد استفراغ و حتی تطبیقاست.
وقایه : برای وقایه از ملوث شدن و سم زدائی مواد غذائی میتوان از متود های ذیل استفاده نمود:
     ) وقایه مواد غدائی از آلوده شدن – کنترول وترنری بالای خیوانات، کنترول بالای گوشت در لابراتوارها ، کنترول وترنری در کشتارگاه ها و کنترول طبی بالای موســـسات مواد غذای.Sanitary
   ♦)     تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از رشد میکروب ها- مواد غذائی باید بدرجه حرارت بلند یا بدرجه حـــــــــرارت کم نگهداری شود .
   ♦)     وقایه جهت از بین بردن میکروب- گوشتی که دارای میکروب است باید اجازه پختن داده نشود و یا مدت 2.5 ساعت در حرارت 100 سانتی گراد پخته شود.
هیچگاه تخم مرغابی جهت پختن کیک و کــلوچه استفاده نگردد و اگر خواسته باشیم جوش بدهیم باید حداقل 15 دقیقه جوش داده شود.    و بلاخره ما توصیه میکنیم:
همیشه گوشت، مواد غذائی را خوب بپذید ، نیم پخته و خام نخورید ، مواد غذائی فاسد شده را نخوریید ، غذای شب مانده را  نخورید بخصوص در فصل تابستان و هوای گرم ، غذای تان را به یخچال نگهداری کنید و هرگاه از قوطی های کانـــسرو استفاده میکنید باید مطمئن باشید که تاریخ شان درست باشد وهم سطح آن هموار باشد.