آرشیف

2016-6-20

محمد امین فروتن

مسجد گــــــــــرم و گدا آسوده !

میگویند قاضی از یک کیسه بُر سوال کرد آقای کیسه بُر !  تو خجالت نکشیدی که با این گُنده گی د ست به جیب این آقا کردی؟ کیسه ‌بُرگفت؛ آقای قاضی! فکر کردم که جیب خودمن است! قاضی باز پرسید؛ پس چرا پولش را برداشتی؟ و دزد با قیافه حق به جانب گفت؛ یعنی آدم حق ندارد از جیب خودش هم پول بردارد؟!
 

ادامه مطلب در اینجا