آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

مسجد غـیـبــی

این بنای مستحکم تاریخی که از چوب ساخته شدهو بعضی حصص آن آیات کلام الله مجید به خط زرین کوفی به رشته تحریر درآمــده ونوشته شده تاریخ این ساختمان زیبا و قشنگ دقیق نبوده که چه وقت و در زمان کدامپادشاه ساخته شده است اما به گفته موی سفیــــــدان محـل ونقل قول ازیک پیر زنی کهدر محل سکونت داشته نقل قول گردیده است که یک شب در ساحه مسجد غلغه وسروصــدا وهیاهوی بگوش رسیده که شدیدا مصروف کارو بار بودند و با نداهای پی هم یاالله گویانیکدیگر را کمک و همکاری می نمودند . زمانیکه شب گذشت و صبح همـــــان روز دیده شدکه مسجدی در محل بنا گردیده و کسی در محل بنظر نمی رسد از همان تاریخ تا اکنونمسجد را بنام مسجد غیبی میگویند این عـــبادت گاه در منطقه ورزیبی فاسک ولایت فـراهمیباشد که در غرب آن منطقه اومزار موقعیت دارد در قلعه کوه اومزار مـرقد شیخ شهاب الدینقــرار دارد و در شرق ورزیبی هم مرقدی میباشد که بنام شیخ ابوالحسن خرقانی میباشد بهاساس گفته های مردم محل هردو شیخ با هم برادر اند . 

ستون مسجد :ــ
بر علاوه ستون اصلی یک ستون دیگری که شروع آنبالای سنگ بوده یک متر ارتفاع داشته ولی بمرور زمان کم شده میرود و فعلا به یک وجبرسیده وبس ولی بالای ستون اصلی کدام تاثیر منفی بجا نگذاشته است ولی در پهلوی مسجدیک چشمه بنظر میرسد که ماهی های قشنگ و زیبا در آن بنظر میرسد و شبیه به چشکه طیطون ولسوالی ساغر ولایت غور میباشد و در پهلوی آن درختی کلانی جوز (چارمغز) بنظرمیرسد که از غرس ان هیچ کس اطلاع نداشته و غیبی میباشد .

وسلام 
محمد سرور انوری غوری