آرشیف

2015-5-13

گل رحمان فراز

مستعار فــضـــای مجازی

از دست کرشمه ات کفیده دل مردم
از لطف غرور تو رنجیده دل مردم

با آنکه مستعار باشی در فضای مجازی
در حسرت دیدار ات شاریده دل مردم

هر چند قسم خوردی در آیی به واقعیت
باز گول زدی به زیرکی نادیده دل مردم

از بس که شوق آورد دیدار سیمای تو
در محضر نابودی کشیده دل مردم

تو گر فریشتۀ یار ناز کن و دل را بر
نادیده دل دادن چه فایده دل مردم

آنگه که درسفتم از کارهای خلاف ات
حقا که پسند کردند و گفته دل مردم

چه ویروس عجیبی ساری شده بر دلها
از تشخیص انواع اش افسرده دل مردم

کی جرات شود باری غلبه با این ویروس
در یک لب آبگین اش غلطیده دل مردم

ای زیور آلایش ای ذوق بهتر اندیش
بس کن دیگر نیرنگ رمیده دل مردم

کارش بود رنجاندن میلش بی سرود خواندن
بر خیز و ساز کن سر غم دیده دل مردم

تو را بخدا قسم عام شو در محضر عام 
چه سودی باشد اینکه دزدیده دل مردم

فراز توصیه اش کن تا بگذرد از شق اش
تا جلوه کند عشقی خندیده دل مردم

گل رحمان فراز