آرشیف

2017-3-16

رسول پویان

مستان حقیقت

عشق رابا وحشت وخشم وخشونت کار نیست
مهـر و شـفـقـت هم‏طراز کـیـنـه و آزار نیست

از تعـصـب مهــربـانـی و صـــفـای دل مجــو
نــرمی و لـطــف و مـدارا در دم تلـوار نیست

شیخ ومفتی رامگو ازمطرب و معشوق و می
جـای تـفـتـیــش عقـایـد خــانــۀ خـمــار نیست

قلب افـراطی ز نـور عشـق بـاشـد بی نصیب
قـعـــر تـاریکـی مـکان جـلـــوۀ انــوار نیست

محـتـسب از حـال مـسـتان حقـیـقت بی خـبـر
ذهـن فـاسـد با خـبـر از عـالـم اســرار نیست

بـر سـر منبر چـه می‏گویـد واعـظ گـپ مفت
بی عمل را خاصیت درصحبت وگفتارنیست

در کـتـاب زنـدۀ دل آن چـه می‏بـیـنـد عـشـق
در خــــط و در واژگان مـــردۀ آثــار نیست

گـوهــر نـابی که می‏پیچـد در امـواج عـشـق
در صدف هرگـز نگنجد در دل ابحار نیست

عـشـق اگـر در اوجگه شـور جنون می‏آورد
ایـن تمـرکـز در حــواس مردم هشیار نیست

با زر و قــدرت صـفای دل نمی‏آیـد بـه کف
عشـق کارش با حـساب دالـر و دینار نیست

همـت فـرهـاد می‏خواهـد که کـوه را بـرکند
راه عشق وعاشقی با هرکسی هموار نیست

عشـق شـوق زندگی را جـاویـدانی می‏کـنـد
انتحــاری زیـر نـام مـذهـب و ایثـار نیست

عشق و آزادی و فـرهنگ و تمدن باهم اند
لیک با قتل و ترورو وحشت اشرار نیست

1/3/2017