آرشیف

2015-1-13

لطیف فضل غوری

مسافرین سرگـــردان و چشم بـــــــراه هواپیمای پامیر در هرات

  
 مسافرین سرگردان و چشم براه هواپیمای پامیر در هرات
 
 

همشهریان گرامی ولایت غور:
سلام های تعداد از هموطنان مسافر وچشم براه  پرواز های شرکت هوائی پامیر را از ولایت هرات بپذیرید.از مدت چند روز به این طرف بنا بر عدم مساعد بودن اوضاع جوی و موجودیت گل ولای در فرودگاه چغچران شرکت هوای پامیر پرواز های خویش را توقف داده است. این درحالیست که روزانه اظافه از صد نفر همشهریان غوری ما در چوک گلها روبروی شرکت پامیر درهرات تجمع کرده  و بحث ومذاکره دارند. یکی میگوید من به آقای عزیزی مسئول شرکت پامیر در غور زنگزدم انشالله فردا پرواز است . دیگری حرفش را قطع کرده و چنین میگوید…تا این پی آر تی باشد ما وشما تا ماه حمل اینجا هستیم چراکه به پرواز های داخلی اجازه نشست را نمیدهد.شخص سومی با نفس های سوزیده و رنگ پریده  به آواز بلند چنین میگوید .نخیرواقعیت این است که هواپیماهای پامیر مشکل تخنیکی دارند اصلا در چنین وضعیتی پرواز کرده نمیتوانند. وبرای اثبات ادعای خویش می افزاید دوماه قبل از غور به هرات میآمدم .زمانیکه از هواپیما پیاده میشدیم ناگهان صدای تشویق و کف زدن به گوشم رسید. تعجب کردم که شاید اشتباه میکنم اما واقعیت این بودکه چند عراده ماشین ضد حریق منتظر ما بودند وازینکه ما به سلامت رسیده بودیم مسافرین و مسئولین یکجا شده واز شوق کف میزدند که پیلوت ها هواپیمارا به سلامت فرود آوردند که خود نشان دهنده خطرو ناباوری به هواپیما بود.
غوریان محترم وتاریخ دار. من درلابلای از نظریه ها مبهوم مانده ام.شماها راه حل دارید؟؟؟؟
اگر نظریه اول که اوضاع جویست درست است و واقعادر فرودگاه  خامه شهر چغچران نشست و پرواز هواپیما ها در حال حاضر ممکن نیست. قبولداریم و میپذیریم که با تغیرات طبیعت الهی باید سرفرود اورد. اما سوال اینجاست. میکانیزم های دیگر هم وجود دارد که میتواند سهولت ایجاد کند مانند سخت کردن و ریگ اندازی نکات آبگیرفرودگاه درین شرایط وپخته نمودن فرودگاه در تابستان.آیا کیها ؟چیوقت؟ وچگونه؟ به این فکر میشوند؟
اگر نظریه دوم یعنی منع قرار دادن پرواز های داخلی توسط پی آرتی درست میباشد و آنها بجزهواپیماهای  آیساف بدیگران اجازه نمیدهند پس  لطفا اسناد و قواله که  ادعا دارند فرودگاه چغچران از آنهاست و غیر از خودشان به دیگران درین شرایط که راه زمین هم بند است اجازه پرواز نمیدهند از طریق سایت جام غوربه نمایش بگذارند تا وجدان ما راحت شود.
اگر نظریه سوم که خراب بودن طیارات شرکت هوائی پامیراست درست میباشد. پس چرا فکری به این موضوع نمیشود. آیا پروازبا هواپیماهای که چنین اوصاف را داشته باشند خطرناک نیست.
دوستان عزیر لطفا نظر خودرا در رابطه به موضوع بالا بنویسید تا واقعیت روشن شود چرا که هموطنان مسافرتان درهرات منتظر شنیدن نظریات شما هستند.تشکر
لطیف فضل غوری