آرشیف

2019-3-12

الحاج امین الدین سعـیـدی

مسافرت به ولایت عکا و باز دید از مسجد الجزار

مسجد الجزاردر ولایت عکا قرار دارد که در ماه جنوری ۲۰۱۹از آن طی یک سفری بازدید به عمل آوردم. 
ولایت عکا «:Acre یا Akko)» یکی از شهر زیبا، سیاحتیو تجارتیاست که در شمال اسرائیلامروزی  در جوار بحر در شرق مدیترانه قرار دارد. این ولایت به مساحت تقریبا 13،533 کیلومتر مربع بوده ومطابق احصائه 2006 در حدود 26 هزار نفوس را درا میباشد.  
عکا از قدیمترین  شهر های جهان است که از حدود ۴۰۰۰سال قبل پیوسته در آن مردم سکونت دارند.
باشندگان این شهررا یهودان، مسلمانان، مسیحیان، دروز های موحد، وبهائیان تشکیل میدهد.
قابل تذکر است ولایت عکا در تاریخ پیروان فرقه  بهایت مقام  خاصی احترامی را دار است و اکثریت زایرین این شهر را بهایان تشکیل  میدهند . 
 
شهرعکا قبله بهائیان:
در تاریخ بشری وبخصوص در تاریخ ادیان این فهم بکلی قابل احساس که دشمنان وبخصوص استعمارگران برای ایجاد تفرقه وبه انحراف کشاندن دین از مسیر اصلی اصلی ومشوش ساختن ساختن چهره واقعی دین ،دربین صفوف ادیان ابراهیمی وبخصوص در ایجاد تفرقه بین دین مقدس اسلام  دست به ایجاد فرقه های دینی ومذهبی زده اند .

ادامه مطلب در اینجا