آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

مسئــولـیــــــن و کـــارمـنـدان دولـــــــت

 
مسئولین وکارمندان دولت نیز ازجمله افراد وشهروند کشور بحساب میروند.
همچنان به رعایت، اصول و وظایف آتی منحیث یکی  از اساسی ترین وظایف و وجایب اخلاقی، انسانی وفرهنگی نیز مکلف اند.
کسانی که  از لحاظ علمی شایسته گی اداره امور را ندارند، نباید مسئولیتی را بپذیرند، اگرکسی مهارت لازم را نداشته باشد وبا این حال مسئولیت را قبول کند موجب تباهی ضایع شدن کاری میشود ازاین  رو در واگذاری کارها، افزون بر تعهد، دانش وتخصص نیزشرط استپیامبری گرامی اسلام (صفرموده اند ((کسی که بر مسلمانان پیشی گیرد در حال که در میان آنان کسی شایسته تر از او وجود دارد، بخدا (جو  پیامبر مسلمانان خیانت کرده اسبه این دلیل مسئولین هر روز با تعداد بسیاری ارباب رجوع، باافکار واندیشه های متفاوت وسلیقه های گوناگون برخورد میکنندبه وسعت دید وحوصله فراوانی نیاز دارندمقاومت در برابر تهدید ها وطمع ها ،همکارانی باروحیات ورفتارهای متفاوت ،ونیز سایر فشارهای روحی، نیازمند داشتن حوصله فراوانی استبنا بر این بدون داشتن شرح صلا وتحمل دیگران ،نمیتوان در کاری دوام آورد،ونه پیشرفت کردودیگران را تحمل نمود.
از وظایف بارز مسئولین کارکنان دولت ، مردم دوستی آنان است تاز مانی که کسی مردم را از خود نداند ودو ستی آنان رادر دلش راه ندهد ، اگر به پست ومقامی نیز برسد،شوق خدمت به مردم را نداشته و بلکه به  شدت نزد آنان گریزان است.
وزیربار انجام بهتر مسئولیت نمی رود،حضرت علی کرم الله وجهه در فرمانش به مالک اشترمی نویسدمهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارداده،باهم دوست ومهربانباشی،مبادا هرگزچونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنرا غنیمت دانی،زیرامردم دودسته اند.
دسته ای برادردینی تو،ودسته دیگرهمانندتوآفرینش هستند.
زمانی که انسان بر مسندریاست ومقاومی تکیه زد نه باید غروروعجب خودش رافراگیردووظایفی راکه درقبال شهروندان ومردم دارد،فراموش کند.بلکه سزاواراست که چنین کسی خودرادربرابرمردم خاضع احساس کند رفتاروکردارش رابافروتنی زینت بخشد،تواضع،نعمت بزرگی است که به انسان ارجمندی ووالامقامی راهدیه کرده وازکبرغروردوری سازدخداون( ج )به پیامبرش دستورمیدهدکه رفتارش رابافروتنی بیاراید.  بال وپری خود رابرای که از توپیروی می کنند بگستر.
مهربانی ونرم  خوئی با مردم وتحمل رفتارهای بد،ازوظایف ممتاز یک کارمند متخلق به اخلاق شهروندیی است.
رواست  مسئولان وکارمندان دولت بکوشندوجود خودرابه چنین صفاتی زینت بخشند، رسول خداوند(ج )فرموده اند.سازگاری ومدارا بامردم نصف ایمان ،نرمی ومهربانی باآنان نصف زنده گی است.
صفت مهم دیگری که کار گزاران و مسئولین جامعه لازم است، داشتن خلق نیک و خوش رفتاری با مردم است گشاده روی وبر خورد نیکو باعث جذب مردم شده آنان را به حکومت و کار گزاران آن امید وار می سازد.
در نتیجه چنین نظامی از حمایت وپشتوانه ای قوی مردمی بر خوردار خواهد شد از سوی نیز سخنان نیکو وخوش رفتاری، تأثیر مثبت در روح وجان افراد دارد.
پیامبر اکرم در ارزش وفضیلت اخلاق نیکو فرمودمحبوبترین شما ونزدیک ترین تان به من در روز قیامت، خوش خلق ترین ومتواضع ترین شما است.
جامعه همانند یک جسم است و هرگاه عضوی از آن آسیب بیند، دیگر اندام را آرامش و راحتی نه خواهد بوددرک این واقعیت از سوی کارکنان وکارمندان که پیکر جامعه واحد یگانه است آنان را درخدمت هرچه بیشتر به مردم مشتاق تر می کند از سوی نیز خدمت به مردم وتلاش در راه  رفع نیازمندی های آنان، از اموری است که تعلیمات اسلامی اهمیت فراوانی به آن داده شده است، بهتراست کارگزاران و کارمندان دولت همواره در برابر خواسته های مردم وحل مشکلات آنان، سعی وکوشش کنند مسئولان وکارکنانباید به این حقیقت آگاه باشند که زمانی کار آنان با ارزش خواهد بود که ابزاری برای خدمت به مردم باشد رسول خدا(ج) فرموده است هر کس در راه برآوردن نیاز مسلمانی بخاطرخدا(ج) تلاش وکوشش کند، خداوند ( ج)   برای او هزار نیکی می نویسد.
سرعت عمل وبرطرف ساختن مشکلات در اسرع وقت، یکی از موارد محقق خدمت به مردم است، شایسته است در نظام نوپای افغانستان جریان امور به صورتی باشد که در چگونه اتلاف وقت مردم وایجاد سرگردانی وسردرگمی به دورباشد وکارهای مردم در اولین زمان ممکن انجام گیرد تحقق بخشیدن به این توصیه، هم نقش فراوانی در موفقیت وپیشرفت کارهای کارکنان ومسئولین دارد واز انباشته شدن کارها جلوگیری می نماید وهم مانع از دل سرد شدن ونارضایتی ونا امیدی مردم می گردد.
یکی از وظایف شهروندی در نظام سیاسی این است که کارگران ومسئولان وکارمندان آن با خوش رویی وگشاده رویی با مردم بر خورد نمایند وآن چنان رفتار کنند که بجای نفرت واز جار جذاب وگیرابه نظر آیند.
بطی است که مسئولان وکارکنان یک سازمان واداره، در هر شرایطی قادر به حل مشکلات مراجعه کنندگان نیستند، ولی می توانند با گشاده رویی وچهره بشاش با آن روبروشوند تا به این وسیله اندکی از درد های آنان بکاهند وخاطره خوشی از خود به یاد گار بگذارند.
در دین نجات بخش اسلام، انسان شرافتی دارد که از طرف خداوند(ج)   به او داده شده استهم چنین طبق اصول حقوق بشر، کرامت انسان ها باید محفوظ باشد به این ترتیب برهمه گان، بویژه مسئولان وکارمندان دولت لازم است حافظ حرمت ومنزلت انسانی باشندآنچه مورد نظر اسلام است، حفظ حرمت واحترام مردم توسط رهبران ، زمام داران کارکنان می باشد، به صورتی که از هر گونه تحقیر واهانت به مردم بپرهیزند وبا مراجعین از هرطبقه وصنفی که باشند، کوچک یا کلان با سواد یا بی سواد، شهری یا روستاییوغیره… محترمانه رفتارکنند:
عدالت اجتماعي از اساسی ترین وظیفه مسئولین ومنسوبین دولت است کارکنان دولت تا آنجا که می توانند باید در هرزمینه وهر زمانی باعدل وانصاف با مردم بر خورد کنند وازین که عده ای را بر دیگری یا فردی را بر فردی دومی برتر بدانند وترجیح دهند، به شدت بپرهیزند وهمه مردم را از هر قوم ونژادی که باشدبا یک چشم بنگرندآنان باید در اجرای قانون، استفاده از امکانات وامتیازات عمومی جامعه، بر خورداری از حقوق اجتماعی وتقسیم بیت المال در مورد طبقات مختلف جامعه با عدل وانصاف رفتار نمایند وازهرگونه اعمال تبعض ونابرابری بدورباشند.
کار گزاران ومسئولین دولت در ادارات وسایربخش ها، همواره کاری را که انجام می دهند نوعی وظیفه ومسئولیت شان استبنابرین بخاطر کاری که برای مردم انجام می دهند، حق ندارند منتی بر آنان بگذارند ومورد توهین واهانت شان قرار دهندچراکه منت نهادن پاداش نیکو را از بین می برد.