آرشیف

2022-11-11

Shahla Latifi

مزرعه ای فردا
آیا باز هم, باید از نیستی به ستارگان خبر داد؟
باز هم از کنج مسجد
از سر ِ عادت
دعای خیر باید خواند؟
آیا چرا
اسیر
در دام وحشت
دست به سوی آسمان دراز باید کرد؟
تا کی
از مزرعه ای فردا گلهای مُرده باید چید
ای بلندای خودپسندانه ای وحشت
تا کی
جشن ها را به خون خواهی کشید
تا کی
تیرها بلندتر خواهند پرید
تا کی، کبوتران زندانی شده
خروسان مجروح
مرغان سفید دریایی
در میان دهکده ای پر از غم و خون سرگردان خواهند ماند
تا کی
خنده‌ی خاموش‌شده‌ی باغ
چون روح پیامبران قدیم
بر قلب زخمدیده ای جهان سایه خواهد افگند؟!
شهلا لطیفی
نهم نوامبر ۲۰۲۲(میلادی)