آرشیف

2022-6-18

گل رحمان فراز

مزاری‌ شدنِ مهدی!

مهدی ظهور مجدد اقتدار و‌ قدرت قومی هزاره‌هاست. مهدی؛ محور که مردم هزاره همانند عبدالعلی مزاری در کنارش احساس آرامش نموده و مبارزه‌اش را حق می‌دانند. مهدی مجاهد آن‌چه کرده است، فریب اصولی بوده است که در دوران طلبه‌گی از مدارس پاکستان ذهنیت گرفته بود. آن اشتباه را در صحنه‌ی عمل با ایستادن در برابر خودکامه‌گی طالبان و اعلان انشعاب جبران نموده است.

انشعاب مولوی مهدی از بدنه‌ی طالبان رسالت انسانی وی محسوب می‌شود که از ظلم و استبداد گروه طالبان در محور قوم خاص و‌ برای سرکوب اقوام دیگر به تنگ آمده و راهی جز مقاومت برای خاتمه بخشیدن این جنگ ندارد. امتناع ورزیدن طالبان ازبک‌تبار برای متلاشی‌کردن مهدی و‌ محاصره بلخاب خود روایت تعصب بارز و‌ تک‌محور را در بدنه حاکمیت استبدادی طالبان می‌دهد.

مهدی دو راه بیش‌تر ندارد. یا اسارت و‌ حقارت را با مأموریت بدون صلاحیت بپذیرد و مرتضوی دربار شود و یا این‌که با قامت بلند و حمایت مردمی همانند عبدالعلی مزاری برای اعاده حقوق مردم اش محور گردد.

دقیقاً که راه مزاری و تعقیب مسیر او مورد تایید مهدی مجاهد قرار گرفت. این مسیر برای مهدی مجاهد فرصت رهبر شدن و محوریت اتحاد یک قوم بزرگ و چه‌گونگی تأمل اش با اقوام دیگر را می‌دهد. ترس ایجاد شده که از گردهم‌آیی افراد محدود/معدود بر محور مولوی مهدی در بلخاب بدست آمده، کفایت مقابله با طالبان را می‌کند. تنها کافیست استوار باشند و از راه تعین شده حراست نمایند.

گل‌رحمان فراز