آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

مر گ انتهار

 

آرزو است تا بهار ما رسد

فصل شا دی بر نگار ما رسد

گل برو ید در برو با م و دمن

فخر و عذ ت در دیا ر ما رسد

خشک گردد خا ر غم در با غ عمر

رنگی شا دی بر عذار ما رسد

در زمین آرزو کا ریم عشق

حا صل کا مل ز کا ر ما رسد

شب شود پا یا ن به صبخ معر فت

چشم رو شن بر تبار ما رسد

با سعا دت همر هی یا بد حیا ت

مر گ فقر و انتحا ر ما رسد

ما به جمع پیشر وان عصر خود

راه یا بیم اقتدار ما رسد

گل نگر دد زیر پای دزد با غ

میوه‌های کهسار ما رسد

دحتری رز شا هد محفل شود

اوج عشرت تا خما ر ما رسد

 

داکتر نصیر ندا

جر منی 2011