آرشیف

2018-5-6

محمد اسحاق ثنا

مرهم دل

تقدیم به آواز خوان خوش صدا جاوید جان شریف .

چی شود بر شب تارم شبی شبتاب شوی 
روشنی بخش شبم گردی و مهتاب شوی

مست و مدهوش شوی نرگس مستش بینی
حیف بی بهره از این باده ء عناب شوی

تو کجایی که به پرسان من آیی شبکی 
مرهم زخم دل و ‌دیده ای پر آب شوی

چشم بر هم نگذارم همه شب تا دم صبح 
تو بیا دیده بی خواب مرا خواب شوی

این دعایست (ثنا )ورد زبان دارد خوش 
خو ب من خوب ترین از همه حساب شوی 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۲/۰۵/۲۰۱۸