آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

مرغ صحر از شب هجران بگو

مـرغ صـحــر از شـب هـجـران بـگــو
از بـهـــارو نـرگــس و ريـحـان بـگـو

 

از افـــــق مـبـهـــم شـــام غــــريــــب

از کـشــور ويــرانــهٔ افـغـان بـگــــو

 

جــان فــدا ســـازد ســربــاز وطــــن

از پـــلان شــــوم دشـمـنـان بـگــــو

 

آسـمـان و هـم زمـيـن دارد فـغــــان

از پـيـکـر خـونـيـن شهـيـدان بگــــو

 

داغ دارد قــلــــب پـــــاک مــــادران

از آه و نـــالــــهٔ يـتــيــمــان بـگــــو

 

چــوب حـراج بر جان کشور زدنـــد

از چــال و نـيـرنگ پاکستان بـگــو

 

باز آمـدنـد نـاراضـی هـای شــريــر

از انتهاری هـای بی ايـمـان بگـــو

 

آبـــروی مـمـلـکـت بــر بـــاد رفــت

از تــومـــان و ريـــال ايــران بـگـو

 

قـصـــر نـشـيـنــان خـمـــار دالــرنـد

از مـلــت گـرسـنـهٔ حـيـــران بـگـــو

 

شهرو روستای وطن باهم سـوخت

از قــاچـــاق و غــارت دزدان بگـو

 

حــامـيــان صـلـح گـرگـان شـب اند

از تــن خــون آلــود طـفــلان بـگـو

 

قـصــر هــای مـرمــريــن آبـاد شـد

از فـســاد و رشــوهٔ آســـان بـگــو

 

فـصــل سـرمـا نيزسهم خود گرفت

از سيلاب و برفکوچ و طوفان بگو

 

اردو و پـولـيـس چـشـم ملـت است

از نـسـل نـو پــای قـهـرمـان بـگـو

 

سـاغـری، خـوشـبـين به آينده بود

از قانون و بـيداری وجـدان بـگــو