آرشیف

2017-7-21

محمد اسحاق ثنا

مرد جاودان

در مرثیهی مرحوم استاد محمد عبدالعزیز مهجور:

عارف درد آشنا کان سخا از دست رفت
مرد صاحب‌دل ادیب با حیا از دست رفت

در جهان معرفت در علم و دانش بی بدیل
پیرو بیدل بود و بیدل نما از دست رفت

او که در بیدل‌ شناسی داشت نام و شهرتی
مرد خوش نام و عزیز و با وفا از دست رفت

باورم ناید بدین شایستگی مرد نیکو
از میان دوستان این آشنا از دست رفت

حکم یزدان را بجز تسلیم راه و چاره نیست
گرچه در این ره اگر شایسته ها از دست رفت

مرغ دل با آه و افغان ناله سر کن با دریغ
بلبل خوش نغمه‌خوان و خوش نوا از دست رفت

یاد او کردم چراغ سینه ام شد شعله‌ور
سوختم در حسرتش مرد خدا از دست رفت

آنکه نامش جاودان شد جاودان باقیست او
همچنان "مهجور" شهرت یافت تا از دست رفت

ناله سر کن چون ثنا در سوگ استاد خِرَد 
چونکه مرد دانش و فهم و ذکا از دست رفت

محمد اسحاق ثنا
۲۱ جولای ۲۰۱۷
ونکوورکانادا