آرشیف

2019-8-2

رفعت حسینی

مردی برای

مردی برای

گفتن

بخشیده به :

عبدالواحد دادشانی

که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار

درشهر هرات پرتاب نمود.

 

مردیست

مردیست همچو فریاد

آفاق

پیداست در پیامش.

[ ]

ودرسرشتش

ـ درروزگارآتش –

خوابیده خوی پلنگان.

[ ]

مردی بسان ِخوابی

در دشت ِتشنگی ها

لبریز ِ قصهء باران .

[ ]

مردی

برای گفتن

مردیست همچو توفان .

آلمان

دوهزاروهفده

)))